Нүүр Өгүүллэг “ШӨНИЙН ШИВНЭЭ” +21 өгүүллэг “3-р хэсэг”

“ШӨНИЙН ШИВНЭЭ” +21 өгүүллэг “3-р хэсэг”

0 секунд уншина
0
2
2,886

Чимгээ Балжирынхаас яваад уу.ланд хэсэг амь.драв. Хүмүүстэй огт хол.боо тогт.оолгүй дөрвөн сар гаран болжээ. Түүний хэв.лийд бас нэ.гэн ам.ь бүрэлд.ээд бас л дөрвөн сар гаруй болж байв. Зуны сарууд

ард үлдэж намар болжээ. Ээж нь ам.ьд сэ.рүүн ахуйдаа зо.вж я.драх цагтаа ой.н хамгаа.лагч Баадайг л зориорой гэж захидаг байсан тул тэрээр Баадай гуайнхыг зорин очив. Насаараа ой.н ха.мгаалагч хийсэн

өндөр том биетэй буур.ал өвг.өн түүнийг баярлан угтав. Уулын му.харт байх Баадай гуайг зо.рьж ирэх Хүн үгүй тул Чимгээд амар байлаа. Хааяа Шижирийг бодон гуниглавч авга ахынх нь түүнд

үйл.дсэн бу.зар бу.лай бодогдон сэтгэл чилээнэ. Тэрээр ядаж хэвл.ийдээ бүрэ.лдэн өдрөөс өдөрт том.орч буй ү.рээ Балжирынх эсвэл Шижирийнх үү гэдгээ үл мэднэ. Балжирт би.еэ буртаг.луулснаас хойш

он.го шүтэ.эндээ очих нь бүү хэл оюун бо.долд нь ч үл орж ирнэ. Ямартай түүнд эс.эн м.энд амар.жих нь л чухал байлаа. Баадай гуай түүнд ээжийнх нь амьдарч байсан жижиг дөрвөн ханатай гэрийг

барьж тохижуулж өгсөн тул тэрээр тохь тухтай амар байлаа. Цаг хугацаа харвасан сум шиг л өнгөрч хаврын дунд сарын нэгэн шөнө Чимгээ төрө.хөөр ө.вдөн дунш.иж эхлэв. Ихэд сандарсан Баадай гуай морь тэрэг хөллөн Чимгээг суурингийн эмнэ.лэг бараад.уулахаар авч явлаа. Замдаа ус нь г.аран сандарсан хоёр суурингийн эмн.элэгт дөнгөж хүрэв үү үгүй юу өвд.өлт нь бүр ихс.эн эм.ч ч санда.рсаар төр.өх орон дээр дөнгөж гаргаад үз.лэг ч хийж амж.аагүй байтал Чимгээ төр.ж дуу хад.аан орилс.оор бяцхан хүү төрөв. Сур.аггүй ал.га болсон үнэ.гэн Чимгээ төрөхөөр ирж гэнэ. Савда.гтай нөх.цөж хүү төрү.үлсэн гэнэ. Ойн савда.гийн хүүхд.ийг үнэгэн Чимгээ төрү.үлсэн гэнэ гэх яриа суури.нгаар нэг та.рхаж Чимгээг битүүдээ хайн сур.аг тавьж байсан Балжирын чихэнд дорхиноо хүрэв. Хцс. Савд.агийн хүүхэд нь ч юу чив дээ. Миний хүү.хдийг тө.рүүлээ биз. Одоо Балжир хүү чамайг хааш нь ч алдахгүй дээ. Ня.лх хүүх.эдтэй хүү.хэн хаа хүртэл зуга.тахав хэмээн өөртөө бодсон Балжир няр.ай хүү.хдийн ойр зуурын хэрэ.глээ бэлдсээр э.мнэлэгт очиход Чимгээ түүнийг хараад жигт.эйхэн а.йв. Хүүгээ төрүүлсэн шөнө шаа.згай шагш.иран, хэрээ гуа.глаж, шар шувуу шог.широн, уу.ль инэ.эн зүүд.энд нь ойн сав.даг орж ирэн ихэд тух.гүй хоносон Чимгээ Баадай гуайг ирэхийг хүлээн хүүгээ хөхүүлж суухад нь Балжир ийнхүү орж иржээ. Хуур.маг инэ.эд нүүрэндээ мэлтэлзүүлсэн Балжир дөхөн ирэхэд жигтэйхэн са.ндарсан Чимгээ хүү.гээ бушуухан цаашаа тав.иад ухас.хийн босоход хунд.ан

цагаан цэ.эж хөх.ийгнь шунаг.лан шир.тсэн Балжир худлаа инээд мэлтэгнүүлэн Чимгээгийн духан дээр үнэр.лээд түүнийг сэнхр.үүлэн ятгаж эхлэв. Гэсэн ч Чимгээ түүнд нүүр өгсөнгүй. Баадай гуайг хүлээж суулаа. Тэгсхийгээд Балжир ч гараад яваад өгөв. Балжирыг хараад түүнтэй өнгөрүүлсэн хар ба.раан шө.нө өдрүүд нүдэнд нь харагдах шиг болсон Чимгээ ихэд уйм.ран байлаа. Ядаж байхад х.үү төрү.үлсэн тул нэгэн битүүхэн ай.дас зүр.хэнд хур.алдана. Гэртээ очоод Чимгээ гурван сар болж хүү нь хөөрхөн бойжин хүний хараа бул.аасан булц.айсан хөөрхөн амьтан болж байлаа. Цулцайсан цагаан хацартай тас хар даахитай давхраатай том алаг нүдтэй хүүгээ харахаар Шижир өөрийн эрхгүй бодогдоно. Шөнө бүр он.год нь эрг.элдэн хү.үг нь оро.ох тул ихэд айда.стай байх болсон Чимгээ хүүгээ өөрөө өсг.өж бол.охгүйг ух.ааран ийм хөөрхөн хүүгээ яахаа мэдэхгүй давч.даж байлаа. Он.год шүтээн.ээсээ гуйн залби.равч охин нэ.хэх тул тэрээр хүүгээ Балжирт өгөхөөр эрс шийдээд байлаа. Сүүлийн үес Чимгээг бодон байж ядах болсон Балжир ой.н хам.гаалагч Баадай гуайг төв үрүү уулзалтанд явсан сураг сон.сонгуут тэднийх үрүү давхив. Шөн.ө дун.дын алдад мотоцикль дуугарах шиг болоход Баадай гуайг ирлээ гэж бодсон Чимгээ нөмгөн босоод гэрт нь орж галлан цай тавиад байтал мотоцикльтэй хүн гадна нь ирж зог.соод орж ирэхгүй тул гайх.ан гарч харвал Балжир зогсч байлаа. Чимгээгийн нүд.энд ай.дас хур.ан бүлт.эгнэхийг харсан Балжир инээд мэлтэгнүүлсээр дөхөн ирэхэд Чимгээ үгийн соли.огүй гэр үрүү.гээ гүйчихэв. Тэрээр Балжираас

үхэт.лээ ай.ж байлаа. Балжир Чимгээгийн ар.аас да.гаж оро.од орон дээр тайв.ан нойр.сох хүүг хэсэг харж зогсов. Хүү үнэхээр хөөрхөн булбарайхан байлаа. -Та суугаач хэмээн арайхийн хэлсэн Чимгээ үнэндээ Балжираас ай.ж байлаа. Балжирт цай хийж өгсөн Чимгээгийн гар нь салга.лан хор.мой нь сугсал.зана. Цай ууж дуусавуу үгүй юу л Балжир шууд Чимгээ рүү дай.ран да.ран авч хүс.лээ гүйцэлд.үүлээд аахи.лж амьс.гаадан хэсэг хэвтсэнээ – Чи залуу хүн уул.ын му.харт н.ялх хүүхэд.тэй ингэж хэвтсэ.нээс манайд оч. Би чамайг жа.ргаана. Хүүхдээ хэнээс илүү өсг.өх боломжийг олгоно хэмээн ятга.санд Чимгээ дуугарсангүй. Шөнөжин Чимгээг ноо.лж хон.осон Балжир өглөө эртлэн явахад эртнээс ший.дсэн байснаараа Чимгээ хүү.гээ өгч явуулав. Балжир хүүг өвөр.төө хийгэ.эд гэрийн зүг давхихдаа эхнэртээ чухам юу хэлэх хэн.ий хүү.хэд болохыг юу гэж тайлбар.лахаа огт мэдэхгүй байлаа. Хүүгээ Балжирт өгч явуулсан Чимгээ хэсэг уй.лж уй.лж сууснаа босч араас нь сүү өргө.хөөр гарахад саяхан л цэлмэг байсан тэнгэр харанх.уйлан ая.нга цах.илж тас няс дууга.ран ширүүн бороо асгарч эхлэв. Чимгээгийн сэтг.эл түг.шин орж гарсаар тогтож сууж чадахгүй түгшин байлаа. Балжир хүүг өвө.ртөө хийгээд хэсэг давх.итал юу юугүй бороо асгаран хувин.гаар цут.гах мэт шир.үн орж эхлэв. Өвөрт нь унтаж явсан хүү но.рон эг маггүй ча.рлаж эхлэхэд тэрээр бар.ьц алдан сан.дарч эхэллээ. Эргээд дав.хих гэснээ ардаас нь улам ширүүсэн бороо шаагих тул урагшаа давхиж байв. Гэнэт т.ас

хийсэн чи.мээ гар.аад хажуу тийшээ х.ол шидэ.гдсэн Балжир чухам юу бол.оод өнгөр.снийг ч мэдсэнгүй газарт тэр.ийн хэ.втэж нэг хөл нь өвд.гөөрөө та.сран хаа хол шидэ.гдсэн харагдана. Тээр цаана нь ня.лх хүү.хэд шидэгд.сэн байх агаад д.уу үл гарна. Саяхан л жигтэйхэн ширүүн бороо орж тэн.гэр дуу.гаран аян.га тас няс.хийн бууж байгаагүй юм шиг тэнгэр цэлмэн нар үүлэн цаанаас цухалзаж эхлэв.

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In Өгүүллэг

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *