Нүүр Өгүүллэг “САХИУСАН ТЭНГЭР” өгүүллэг “7-р хэсэг”

“САХИУСАН ТЭНГЭР” өгүүллэг “7-р хэсэг”

0 секунд уншина
0
1
1,504

…”Хоёр жилийн өмнө. Зү.рх нь өвд.дөг учраас Төгөлдөр маань ойр,ойрхон л эм.нэлэгт хэвтэнэ. Эмн.элэгт х.эвтэж байхдаа хажууд хамт х.эвтэж байсан охи.нтой тани.лцаад их дот.но болчихсон

гэсэн.Тэр охин нь бас л зүр.хний өв.чтэй,дээрээс нь ха.галгаа хий.гээд ямар ч н.эмэргүй,энэ байдлаараа эмн.элэг бараад.сан ч гурван жилээс хэ.трэхгүй ам.ьдрах байх гэсэн эмч.ийн дүг.нэлт гарчихсан байсан

юм.Эхэндээ бол тэр хоёр маань зүгээр л би.ендээ ур.ам,з.ориг өгч олон элдэв зүйл ярилцан,өөрсдийнхөө амьд.ралын хү.нд бэ.рхийг хүүр.нэлдэн,биендээ ха.нь ба.раа болдог байсан бол сүүлрүүгээ

бие,биендээ хайртай болж,үер.хэж эх.элсэн.Тэр охи.н нь өө.рийгөө у.дахгүй гэдгийг мэдсэн болохоор Төгөлдөрийг сэтгэ.лийн ш.архтай үл.дчих вий гээд эхлээд ер зөвш.өөрөхгүй байсан гэсэн.Тэгтэл Төгөлдөр

маань “тэгсэн ч хам.аагүй,чам.тай эц.сийн мө.ч хүртэл чинь ха.мт байна”гэж гуй.саар байгаад ятгаад үерх.чихсэн юм билээ.Тэгээд тэр хоёр маань ч үер.хэж эхэлсэн.Урьд нь би дүүгээ тийм жаргалтай

байхыг хараагүй,бие нь дандаа өв.дөж,хүнд хүнд ам.ьсгалаад үг ч дууга.рдаггүй байсан чинь түүнтэйгээ учраад их л цовоо сэргэлэн,гэгэл.зсэн амь.тан болчихсон байлаа. Дүү маань надтай хам.аг юмаа ярьдаг байсан юм. Одоо л боль.сон болохоос биш.Нэг өдөр би дүүгээ эм.нэлэгт эргэж очиход надад үер.хэж буй охи.ныхоо талаар маш их зүйлийг яр.ьж,их жаргалтай байгаагаа хэлсэн юмдаг.Даанч нэг зүйл са.нааг нь зов.оогоод,түүнийгээ уд.ахгүй гэд.гийг мэдсэн болохоор нэг л өдөр хэзээ ч эр.гэж ирэ.хгүй яв.аад өгнө гэхлээр ай.гаад байна гэж хэлж билээ. Удалгүй Төгөлдөр маань ч би.е нь га.йгүй болж эмн.элэгээс гарлаа.Нөгөө ох.ин нь бас эм.нэлэг одоо түүнд ямар ч ар.га хэрэг.лээд нэм.эргүй бол.сон гэдгийг мэ.дсэн болохоор гэртээ гарсан.Ямар ч найд.варгүй бол.сон юм чинь яах ч билээ.Ор,хоногийн мө.нгө гээд өчн.өөн м.өнгө төг.рөг үр.ж ээж,аавынхаа зов.оож байх.аар гарса.н дээр гээд л тэр хоёр нэг өдөр хамт эмнэл.эгээс гарсан гэсэн. Тэр хоёр маань үер.хээд зургаан сар боллоо.Тэр ох.ин нь гитар,төгөлдөр хуур,хийл гээд олон хөгжим тоглож чаддаг авьяа.стай н.эгэн ба.йсан гэд.эг юм билээ.Тиймдээ ч Төгөлдөрт хөгжим тоглохыг зааж,тэр овоо дажгүй гитар тоглодог болчихсон,бид нарт тоглож өгөөд л… Нэг өдөр тэр хоёр болзохоор болж ко.ток дээр уулза.лдан гул.гаж байлаа.Тэгсэн нөгөө охин нь Төгөлдөрийн ара.ас сэ.м оч.иж цоч.оох гэж байтал Төгөлдөр гэнэт а.рагшаа ха.льтирч, гулгаад,давха.рлалдаж унах.даа тэр ох.ин хашл.аганы төм.өр дагза.араа мөрг.өөд,цу.с их алд.саны

улма.ас удалгүй н.ас ба.рчихсан юм.Тиймээс л Төгөлдөр найз охин.ыхоо үх.элд өөрийгөө буру.утгаж амьд.ардаг болчихсон.Хү.н бүрийг үз.эн я.даж,тэр охино.осоо өөр ох.инд хэзээ ч хай.ртай бол.охгүй,хүнтэй суу.хгүй гэж ярьдаг хүн дээ.Ядахад чи тэр охи.нтой их адилхан хара.гдсан юм шиг байгаа юм.Тэгээд чамтай тэгж хан.дсан байх.Ойлгоорой за хайраа”гэхэд Үйлсээ:” Тийм учи.ртай байсан юмуу.Хөөрхий.дөө их зов.лон туу.лжээ.Хайртай хүнээсээ хаг.ацана гэдэг чинь туу.лж бар.ашгүй зов.лон шүү дээ.Би лав ерөөсөө тэгж бод.ох төдийд их айд.ас тө.рж,амьдрах хүсэл.гүй болдог оо.Яаж ийм сайхан залуугаас хол.дож чадах билээ”гэсээр Оргилын ур.уул дээр үнс.эхэд тэр мишээн буц.аан үн.сэж, тэр хоёр уру.улаа сал.гаж чадахгүй үнсэл.дсээр байлаа. Гэнэт Оргил ” Нээрээ тэр муу зо.лиг ча.майг үн.ссэн гэж бодсон чинь ш.ал дур.гүй хүрээд байх юм.Би ёстой т.эр м.ууг дээ” гэхэд Үйлсээ:” Хайраа,Одоо март тэгэх үү, Нэгэнт болоод өнгөрсөн явд.ал шүү дээ”гэсээр эрх.лэнгүй ярихад Оргил “Заза мартахаас,Чамайг бо.доод”гэж инээгээд тэр хоёр тас тэврэ.лдэсээр унт.аад өгөв. Маргааш нь Оргилын аав,ээж- Үйлсээтэй яр.их чу.хал зүйл байна гээд ал.баар Оргилыг дэ.лгүүр явуулаад Үйлсээд ийн хэлэв ээ. “Охин минь бид хүү.гээ гадаа.дад сург.ахаар болсон.Чи ч мэдэж байгаа байх”гэсэнд Үйлсээ битү.үхэндээ бид хоёрыг хамт явуу.лах тухай ярих гэж байна гэж бая.рлан суулаа. “Тиймээс бид хүүги.йнхээ ирээд.үйг бас чин.ий ирээ.дүйг бодсон ч та хоёр т.ус тус.ынхаа зам.ыг хөө.сөн дээр байх.Охин минь ойл.гоорой.Та хоёр залуу улс,юмны уч.ир мэд.эхгүй байна.Чи ямар амь.дралтай билээ.Миний хүүтэй өн.гө,мө.нгө харж дотн.оссон чинь ойлгомжтой.Тиймээс наад бод.лоо хая.ад одоо нарны эрт,насны за.лууд бол.ьсон дээр байхаа охин минь.Хожим хара.мсахгүйн тулд бид ийм шийд.вэр гаргасан юм шүү.Хэрвээ чи Оргилд хайртай л юм бол түүний ирэ.эдүйг бодоод түүнээс с.ал” гэж хэлэхэд Үйлсээгийн до.тор пал.хийн, арай ч ийм хар.иу сонсо.но гэж бодоогүй болохоор өөрийн эрх.гүй нул.имс нь ур.саж,дэнд.үү гомд.олтой мэт сана.гдан юу ч хэлэ.лгүй тэндээс гар.ан одлоо. Оргил дэлгүүрээс ирж яваад Үйлсээг харс.анаа гайхан түүний ар.аас гү.йн гүйцэж очоод гар.аас нь уг.з тат.ан эргүүл.эхэд Үйлсээ

байдг.аараа уйл.чихсан түүн рүү харав. “Юу болсон юм бэ? Хайраа.Тэд чамд гомд.оох үг хэлээ юу” гэж асуусанд Үйлсээ” Үгүйээ.Хоёу.лаа ер нь бүтэ.хгүй юм шиг байна,Тэгсэн ч би чамд хайргүй,Тиймээс са.лъя.Одоо би Арх.ангай руугаа б.уцлаа.Чамд баярлалаа” гэсэнд Оргил” Чи яагаад ху.длаа яриад байгаа юм.Яагаад надад хай.ргүй гэж?.Тэд чамд над.аас са.л гэж хэлээ биз.Тэгсэн л болж та.арлаа.Би яасан ч чамаас са.лж чадахгүй за.Яасан ч”гэж хэлээд Үйлсээг ча.нга тэврэн авав. Үйлсээ түүнийг хүчт.эй түлх.эн өөрөөсөө холд.уулаад “Төгөлдөрийн хэлдэг үнэн шүү дээ.Би чиний мөнг.өнд л болж чамтай дотн.оссон юм.Түүнээс бол чамд би огт хай.ргүй.Чи мэдэж л байгаа шүү дээ,миний амьд.ралыг.Өдрийн хоо.лоо яая гэж ө.л залгуу.лдаг бидэнд мөнг.өнөөс өөр юу чух.ал байх юм.Би гэр бүлээ бод.оод,чиний мөнг.өнд болж чамтай үе.рхсэн.Тиймээс чи над шиг ийм өө.дгүй амь.тнаас эр.тхэн за.йгаа ба.рь” гэж хэлэхэд Оргил ” Үгүй ээ, худл.аа, худл.аа.Худ.лаа гэж хэлээчдээ.Чи надад хайртай гэж хэлж байсан,бас надад эрх.эм нан.дин бүх зүйлээ зори.улсан.Тэр болгон чинь зөвхөн мөн.гөний тө.лөө байсан гэж үү?Хэл.ээч дээ Үйлсээ” ҮЙЛСЭЭ:”Тиймээ,надад угаасаа мөнг.ө л чухал. Харин чам шиг цайлг.ан амьт.ныг эргү.үлж мө.нгө сал.гах нь их зугаа.тай байлаа.Яахав чи надад мө.нгө төгр.өг өгч хэсэг зуур бидэнд санхү.үгийн тал дээр тус.алж байсанд баярлалаа гэж хэлэе.Одоо ханга.лттай,би ч оронд нь чамайг ханга.лттай жарг.аасан болохоор

өрг.үй гэ.. ” гэж хэлэх гэсэнд Оргилын нүд ул.айн,яг галзу.урах ша.хуу болж,амьс.гаа нь дав.чдаж “Одоо болно,битгий,гуйя.Чи ямар хэр.цгий юм бэ? Яагаад наад худ.ал үгнү.үдээ нүд чавч.ихгүй амна.асаа урсг.аад байгаа юм.Би худ.лаа гэдгийг мэдэж байна шүү дээ.Чамгү.йгээр намайг яаж ам.ьдар гээв.Өөрийгөө ч намайг ч битгий зо.воо,Чамайг надад хайртай гэдгийг харц чинь хэлээд байна,Хүний хар.ц хэзээ ч ам шиг худ.лаа ярьдаггүй юм.Надад энэ эд хөрө.нгө,ал.дар нэр,а.лт мө.нгө гэдэг чинь хэрэггүй ээ,зөвхөн чи л надад хэрэгтэй.Би бүх зүйлээ хаяад чам.тай цуг ба.йя тэгэх үү” гэж гуйс.анд Үйлсээ” Уучлаарай,Одоо надтай битгий зуурал.даад бай.Надад ядарга.атай байна,Ойлгож байна уу. Чи дэндүү нойт.он ха.муу шиг ам.ьтан юмаа.Тэгсэн ч би чамд хай.ргүй гээд байхад яага.ад чам.тай хамт байх ёстой юм.Намайг зүгээр л явуу.лчих,гуйж байна” гэж хэлээд Оргилоос гараа уг.з тат.ан аваад эргэж харахгүйгээр гүй.чихэв. Араас нь Оргил ” ҮЙЛСЭЭ” гэж маш чан.га хаш.хиран ” Би чамайг юу ч гэж хэлсэн чамайг хайрлах хайраа хэзээ ч зогс.оохгүй.Муу өөд.гүй ам.ьтан минь” гэж хэлэв. Үйлсээ түүний араас нь хэлсэн үгийг сонсоод буцаж очоод түүнийгээ тэвэрмээр байсан ч өөрийгөө хүч.лэн эргэж харал.гүйгээр уй.лан гүйс.ээр байлаа. …Үйлсээ драг.он очиж Арха.нгай явах суудлаа бичүүлээд автобусандаа суучи.хсан байж байтал гэнэт ” ҮЙЛСЭЭ” гэх Оргилын хоолой дуулдлаа.Санд.арч, гайх.ан автобусны цонх тийш хартал Оргил түүнийг хайгаад ийш,тийш харан нэрийг нь дуудсаар явж байлаа.Үйлсээ гэнэт баярлан босоод очих гэснээ гэнэт больж,доошо.огоо болон түүнээс нуугд.аад суучихав. Гэнэт Оргил автобусанд ороод ирчихсэн Үйлсээгийн хажууд очиж:” Чамайг харсаан.Битгий нуугд хайраа.Би чамайгаа хаанаас нь хараад танина шүү дээ” гэсээр Үйлсээ рүү харан инээн зогсож байв. Үйлсээ тэндээсээ өнд.ийж суугаад” Чи яах гэж и.рсэн юм.Одоо автобус хөдөллөө.Буу”гэсэнд Оргил ” Үгүй,Буухгүй за… Чи юу ч гэж байсан надад х.амаагүй. Мэдэв үү.”гэж хэлэхэд Үйлсээ “Чи муу ной.тон хамуу.За.йл даа.Чамайг хара.хыг хүсэ.хгүй байна гээд байх.ад яах гээд байгаа юм бэ?гээд өөрийн эрх.гүй түүн рүү ха.шгичиж орхив.

Оргилын нүдн.ээс том,том нул.имс бөмб.өрч түүнрүү цар.айчлан хараад ” Заза.Ойлголоо.Гэхдээ би чамайгаа ганцхан үнсч.ихээд л явъя.Чамайг би хэзээ ч март.ахгүй,хүлээ.нэ ээ,Би чамдаа хайртай”гээд түүний уру.улан дээр удаанаар үнсс.энээ нули.мсаа гараар.аа нэг шу.дран,эргэн эргэн харан явах нь өр.өвдөлтэй. Үйлсээ Оргилдоо дэндүү хайртай байсан болохоор ийм хэцүү сонголт хийн,түүндээ маш хат.уу ханд.сандаа гэм.шин замын туршид уй.лсаар явлаа. …Оргил өдөрт хэд,хэдэн удаа зал.гаж мес.сеж бичдэг ч тэр ер хариу өгдөггүй байлаа. Ихэнхдээ” Би чамайгаа санаад байна,Чамайг хармаар байна, өөд.гүй но.вш, хариу өг л дөө гуйя. Хайртай шүү,санаад байна,Би чамайг энийг уншиж байгааг мэдэж байна,Хариу өг”гэх мэтийн юм ирдэг ч Үйлсээ уншаад л өнгөрө.өчихдөг байв. Нэг өдөр

түүнээс мессеж ирсэн байхлаар нь яаран унштал ” Хайраа би маргааш Ам.ерик явахаар болсон,Чи минь сайн сууж байгаарай.Чамайг намайг санаад хэ.цүү байгаа ч өөрийгөө бар.иад,хүчл.ээд байгааг би мэдэж байна.Би чамдаа хайртай,Өөр хэнийг ч хайрлахгүй.Амлъя.Би удахгүй ирж чамтайгаа мөрөө.длийнхөө амьдр.алыг бүтээнэ.Тэр болтол хүлээж байгаарай, Чиний Сахи.усан тэ.нгэр” гэсэн байв…

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In Өгүүллэг

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *