Home Өгүүллэг “ГЭРЭЭ” /тууж/ төгсгөлийн “10-р хэсэг”

“ГЭРЭЭ” /тууж/ төгсгөлийн “10-р хэсэг”

8 second read
0
0
2,318

Хар өглөөгүүр утас дуугарахад баахан гайхасхийн харвал Санчирын ээж залгаж байлаа. Яах гэж байгаа юм бол гэсэн ай.дас хооло.йд ту.лахад Учрал яаран утсаа авав.Байна уу? Учрал уу? Сайн уу охин

минь.Сайн. Та сайн байна уу? Миний охины бие сайн уу? Хэний миний юу? Тиймээ би сайн байгаа. Учралаа эгчийгээ уучлаарай. Эгч нь чамтай хийсэн г.эрээгээ цуцлах гээд. Яанаа. Таны мө.нгийг буца.аж

өгөх чад.вар надад а.лга байна даа. Охин минь би м.өнгө яриагүй. Тэр мөнгө бол уг.таа чиний ээ.ж, аавын м.өнгө. Би гэрээ.гээ хүчи.нгүй болголоо.Энэ тэгээд хэнд хэр.эгтэй юм бэ? Санчир та хоёрт. Санчир

Монголд ирсэн.Та хо.гийн ург.амал тор.ддог болоо юу? Намайг ууч.лаарай. Тэгж хэл.сэндээ ха.рамсч байна.Би… би Санчиртай уул.заж болохгүй л дээ. Бас нэг гэр.ээ байна. Нэг хүнээс м.өнгө зэ.элж хоёр жил

х.амт а.мьдрах гэ.рээ хийсэн юм. Ээж, ааваа эмч.лүүлэх гэж. Гэр.ээг зөр.чиж болохгүй. Учрал бараг уйл.агнан тэр хат.уу ц.эвдэг а.вгайд үнэнээ хэлэхдээ Санчирт ямар их хайртайгаа ойлгон ч.ичирч

байв.Ох.ин минь амь.драл гэрэ.эн дээр тогтд.оггүй юм. Амьдрал хайр дээр тогтдог юм байна. Хайраа хайхра.лгүй явсан би хай.ргүй амь.драх ямар хэцү.үг ойлгосон. Та хоёр бие бидээ ямар их хайртайг би мэднэ. Хүрээд ир. Би ганц хүүг.ийнхээ хайрын төлөө, аз жа.ргалын төлөө ю.уг ч хи.йхэд бэлэн байна. Гэрээг цуц.алж болдог юм. Би орцны чинь үүд.энд байна. Гараад ир охин минь. Би өөрийнхөө амь.дралаас хоги.йн ур.гамалаа аваад хаяч.ихсан. Чи хо.гийн ург.амал биш миний аз жаргал юм байна. Гараад ир охин минь Цэцэгдарь ихэд догдлон хэлэхэд Учрал баяр.ласандаа у.йлж байгаагаа ч мэ.дэхгүй За гэж

хаш.гираад унтл.агын хувца.стайгаа хоёр гэрэ.эгээ барин гү.йн гарав. Цэцэгдарь унтл.агын ц.амц дээрээ ни.мгэн ку.ртка өмс.сөн харагдана. Тэрээр машиныхаа ха.алга онг.ойлгож гараараа ал.длаад – Нааш ир миний охин гэж дууда.хад Учрал энг.эрт нь нүүрээ на.агаад уйл.ав.Хөөр.хий минь охин минь би чамайгаа ингэж их з.овоох гэж. Ээжийгээ уучлаарай охин минь. Баярлалаа. Ээжээ энэ нөгөө г.эрээ. Учрал гэр.ээгээ өргөн харуулав. Алив нааш нь өг. Ээж нь наад гэр.ээний чинь эзэ.нтэй уу.лзаад цу.цална. Энэ үед машины цонх то.гшиход хоёул цоч.ин харав. Санчир зогсч байлаа.Санчир. Гэрээ.гээ нуугаарай охин минь.Май та ав Тэгье тэгье. Хаалга онг.ойн Санчир Учралыг тэв.рэн авав.Учралаа чи утсаа ав.ахгүй намайг ямар их зо.воов оо. Учрал нулимстай нүдээр инээмсэглэн Цэцэгдарийг харахад

тэрээр нүд ирмэн инээмсэглэнэ.Хүүе та хоёр чинь хоёулаа унт.лагын хувцастай юу х.ийж бай.сан юм бэ? Санчир үнэнхүү гайх.ан тэр хоёрыг харав.Эмэгтэйч.үүдийн яриа. Хүү минь ча.мд хам.аагүй.Но.той л байна даа. Санчир тэднийг анхаа.ралтай ха.ран хэлээд Учралаа одоо хоёулаа ал.хам ч хо.лдохгүй шүү за юу хэмээн гарыг нь атг.ахад Учралын нүдээр нули.мс мэл.тэгнэн дүүрэв. Тиймээ хү.нд үе ард хоцо.рсон байлаа. Учралын өмнө аз жаргалын хаалга онгойж буйг тэр мэдрэв. Цэцэгдарь бүр мэг.шин у.йлж байлаа. Ох.ин минь ганц ү.рдээ ээ.ж шиг нь ээ.ж ба.йгаарай даа гэх э.эжийнх нь үг чих.энд с.онсдоно.Ээжээ. Би энэ хорво.огийн хамг.ийн сайн ээж болно. Ээж хүн жа.ргалын үүд.нээгч байдгыг Цэцэгдарь одоо л мэдэрч байлаа. … Идэр

бү.лгийн гиш.үүдийн хэлснээр Бужгар Бөмбөг хоёрыг олох гэж хич.нээн хөөц.өлдөөд ч ол.сонгүй. Бүтэн зур.гаан сар хай.гаад тэд о.р су.раггүй мэт ал.га болжээ. Хайраа бид.ний хүүх.эд тэр муу.хай улса.д очихгүй шүү. Би хүү.хдээ өгө.хгүй гэж сүүлийн үед Янлин хэлэх болсон тул Идэр тэдэ.нтэй уу.лзаж Бөмбөгийг н.ам нүд.эж байгаад ч хама.агүй тэр балай гэрэ.эг устг.ахыг зорьж байтал Янлин төрө.хөөр өв.дөж эмн.элэгт х.эвтэв. Замилан, Эрдэнэ, Учрал Санчир дөрөв төр.өх эм.нэлэгийн үүдэнд сахиж Цэцэгдарь шөл цай барин эргэлдэнэ. Янлин нилээд з.овж б.айж 39.00 грамм х.үү төр.үүлж бөөн баяр болцгоов. идэр эхний шө.нө эхнэр хүү хоёроо сах.иж хоноод өглөө аж.ил дээрээ

очиж чөл.өө аваад ирье гэж Янлинд хэлээд хүү.гээ үн.сээд гарав. Идэр өөрийн аж.илладаг хам.гаалалтын а.лбаны захи.рлаас эхн.эр хүү.хдээ ас.рах дол.оон хоногийн чөл.өө аваад гарч и.ртэл утас нь дууга.рахад юунд ч юм бэ? Даг.жин чич.рэв.Байна уу? Идэрээ чи хаана байна хө. Учралын жигтэйхэн санда.рсан дуун гарахад дот.ор нь пал.хийгээд явчихав.Юу болов хө.Янлингийн ам.анд м.арль чих.ээд хүү.хэд хулга.йлсан байна. Учрал уйла.гнан хэлж цаана нь са.ндарсан хү.мүүсийн я.риа сон.сдоно.Би одоо очлоо. Идэр чухам яаж э.мнэлэг дээр оч.соноо мэ.дсэнгүй. Түүнийг очиход Санчир Учрал хоёр эм.нэлэгийн к.амер ша.лгуулаад з.огсч байв. Бөмбөг, Бужгар хоёрын хүүхэд т.эврээд г.үйж яваа дү.рсийг цагд.аагийнхан нари.йвчлан

бич.иж авч байлаа. Идэрийг ор.оход Янлин зү.рх нь өв.дөж да.ралт нь ихэс.чихсэн хэвт.эж байв.Хайраа би х.үүгээ ал.дчихлаа. Одоо я.анаа ийн…ийн …ийн…Миний хайрт та.йван ба.йгаарай за юу. Хайр нь яв.аад х.үүгээ ол.оод ирье за За. Янлинг Учралын ас.аргаанд үлд.ээсэн Идэр гарч гүй.хэд Санчир да.гаж гүйв -Идэрээ миний машинаар хамт явъя -Баярлалаа. Би бар.ья тэгэхүү -Тэг тэг. Санчир түлх.үүрээ сарв.айн өгө.өд жолоо.длогыг Идэрт үл.дээв. Цаг.даа бү.х хил.ийн боо.мтуудад м.эдээлэл өг.ч хүүх.дийн хулг.айчийг ха.йж буй тул Идэр Бөмбөгийн ор.огнол За.мын ү.үдэд байх ёстой гэж бодон тийш д.авхив. Хоёул ээ.лжлэн ма.шинаа бар.ьсаар бага үди.йн алд.ад За.мын үү.д орж урьд нь нэг удаа очиж байсан хаш.ааны ойр.олцоо о.чиж з.огсоод хаша.аны зав.сраар ха.рвал Бөмбөг то.ос шо.роонд дара.гдсан Лан.д80 машин гра.жид хийж байх.ыг харав. Урт цагаан шавар байшингийн цонхоор за.луу э.мэгтэйчүүд харагдаж, хэд хэдэн хя.тад з.алуус оро.н га.ран гүй.лдэнэ. Идэр б.айдлыг сайтар а.жиглан х.арж байхад Санчир байдлыг хо.т ур.уу мэ.дэгдэв -Идэр ца.гдаа и.рэхийг хүлээх юм бишүү. Нилэ.эд ол.он хүн байна -Харин тйим. Миний х.үү яаж байгаа бол гэсэн Идэрийн хо.олой з.ангирна. Му.у ярг.ачингууд. Дөнгөж т.өрсөн хү.үхэд хулг.айлж байдаг. Би та на.рыг а.лна даа. Хөөрхий м.иний м.уу х.үү. Аав нь хүү.гээ хам.гаалж чад.аагүй ал.дчих юм бол өө.рийгөө

өр.шөөхгүй. Ц.агдаа хүлэ.эсээр арв.аад мин.ут болж байт.ал няр.ай хүү.хдийн ту.ниа муут.ай уй.лах со.нсдоход Идэр тэс.ч чад.алгүй гү.йн ор.оход Санчир ара.ас нь гү.йв. Ашгүй Чүлтэмийн өг.сөн б.уу түүний хал.аасанд б.айсанд маш их баярлав -Идэр хам.аа юу байна. Бөмбөг хүн.ий о.лонд эр.дэн ча.нга хэ.лээд инээхэд Идэр үг с.үггүй тү.үнийг цох.иж өнхр.үүлээд хэд хэд дэ.всэхэд Бөмбөг цу.санд ху.тгалдан гу.лдайн у.нав. Х.ятад г.олдуу ар.ваад за.луус да.йран ир.эхэд Идэр ул.аан гар.аараа тэд.энтэй нүд.элдэн зод.олдож эхлэв. Хо.ёрч хү.ний г.арт хут.га үзэгдэхэд Санчир бу.угаа а.ван хэд.энтээ бу.удахад б.уун дуун.аар хята.дууд тол.гойгоо тэв.рэн газ.ар уна.цгаав. Идэр тэдн.ийг гал.зуурсан мэт ба.лбаж эхлэхэд Санчир хори.глосон ч үгүй. Гэнэт б.уугаа барь.сан ц.агдаа на.р ха.шаа уруу д.айран о.рж ирж хят.адуудыг га.влаж эх.лэхэд ба.йшинд хө.дөлгөөн орж хүү.хнүүд х.ойшоо

гүй.лдэхэд хо.ёр ца.гдаа хаш.аа даван гарахад Идэр тэдэнтэй хамт х.ашаан дэ.эгүүр дүү.лэн цаана нь үсэ.рч буув -Алив ху.рдан я.вцгаа.Та нар хийсэн гэр.ээтэй шүү. Мөн.гө авъя гэж бодож байвал ху.рдан тэр ма.шинд с.уу. Бужгар н.ялх х.үүхэд тэ.врээд б.уу барь.чихсан хэзээ мө.дгүй тө.рөх бол.чихсон а.рваад хүүх.нийг шам.дуулан ми.кро авто.бусанд суу.лгаж байх тул н.эг ца.гдаа машины ду.гуйг ха.га буу.дав. Дөрвөн хү.үхэн дөн.гөж тө.рсөн хүү.хдээ тэ.врэн саж.лана. Бужгар ц.агдаа нарын өө.дөөс буу.дах тул Идэр нэг хүү.хний а.раар орж явсаар Бужгарын бу.утай гар.ын т.охой уруу хү.чтэй ө.шиглөхөд тэрээр цо.чсондоо бууг.аа ал.дчихав. Идэр хүү.гээ ш.үүрэн авснаа Бужгарыг х.ийсч ун.атал цо.хив -Идэрээ одоо эм.нэлэгт очъё. Хүүх.дийн б.ие м.уу байна. Санчир хүү.хдийг тэ.врэн эргэ.тэл эмнэ.лэгийн машин дав.хиж ирэв. Бу.ун дуун.аас цочи.рч а.йсан

хүүхн.үүд зарим нь ө.вдөж эхлэв -Мө.нгөө авъя. Эцэ.ггүй хүү.хдээр би.д я.ах юм бэ? Мөнгө.ний тө.лөө ня.лх ү.рээ за.рахаар яв.аа тэ.р з.алуу са.йхан хүүхн.үүдийг хар.ахаас а.йх шиг болж Санчир хойш ух.рав -Арай ч дээ та нар. Хүүх.дээ зар.ахаар яв.ж байгаа юм уу? Цагд.аагийн м.өрдөн б.айцаагч за.луу хашг.ираад тэднийг цө.хөрсөн нүд.ээр харж -Та нар бүгд г.эмт хэр.эгтнүүд. Та нар э.х хү.мүүс байж хү.үхдээ з.арах гэж я.вдаг. Алив э.д н.арыг а.ч. Хуул.ийн хариу.цлага хүл.ээх ёстой. Зэвү.үцэн хэ.лсэн м.өрдөн байц.аагчийн ду.унаар тэд хи.рдхийн цоч.иж би.есээ ха.рцгаав. Гарт нь өн.өөх га.йтай гэ.рээ хар.агдана. Дэн.дүү яду.у амьд.рал но.орч х.оцорсон дээ.л шиг тэдний х.өлд то.рох аж. Яда.рлаа яд.арлаа гэхэд үр.ээ з.артал до.ройтох ч гэж Мо.нгол э.эжүүд. Санчирын гар.аас Идэр х.үүгээ авч өм.гөр ул.аахан хац.ар дээр

нь эн.хрийлэн үн.сэв. Хү.ү нь жи.гтэйхэн өл.сч ам.аа анга.лзуулан мөө.мөө хай.хад тэр хоёр машин өө.дөө гүй.цгээв -Миний хүү өө. Тэр хоёр эр.гэн х.арвал Цэцэгдарийн ма.шинаас Янлин Учрал тэр гурав б.ууж байлаа. Янлин хүүгээ т.эврэн ава.хад х.үү нь сү.үний үнэ.рээр өм.өлзөн а.маа анга.лзуулан чарл.аж гарав. Бүгд ну.лимс дуслу.улсаар Янлин хүү.гээ хө.хүүлэв. Бүгд баясан инээж хү.үг хай.рлан хар.цгаана.

Идэр хү.үгээ хөх.үүлж буй ханиа хайрлан ха.раад нули.мсаа ар.чив. Алг.ан дээр ма.ндсан наран аятай миш.илзэж ня.лх ү.р хөөрхөн гэгч нь үн.эгчлэн ун.таад өгөв. Хүүд ээ.ж шиг б.урхан, ээж.ид ү.р шиг аз ж.аргал үгүй ажээ. Хайр.ан дээр тог.тсон а.мьдрал нар шиг гэ.рэлтдэг гэдгийг бүгд у.хааран байв. Амьдрал гэрэ.эн дээр тогт.доггүйг энэ агуу их хайр гэрэлтэн гэр.чилсээр байлаа. Монг.олын ү.рс маш олон болтугай. Төгсөв.

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In Өгүүллэг

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Эрүүл мэндэд сөрөг үр дагаваргүйгээр хэрхэн жин хасах вэ?

Завгүй амьдралын хэв маяг, эрүүл бус хооллолт, байгаль цаг уурын таагүй нөхцөл байдлаас бо…