Нүүр Өгүүллэг “БИ АМЬДАРМААР БАЙНА” өгүүллэг “3-р хэсэг”

“БИ АМЬДАРМААР БАЙНА” өгүүллэг “3-р хэсэг”

34 секунд уншина
0
0
1,239

Маргад, Мөнгөө 2 буу.далд өрөөний тус.гай үйлч.илгээ хийгээд 7 хоночихлоо. Үнэхээр тэдний бодож төлөвлөс.өнөөр хоно.гтоо 1 нь 500.000-1.000.0 төгрөг ол.ж байв. Бүх л мө.нгө Мөнгөөгийн да.нсанд

орж нийт орлог.оо бодож үзэ.хэд 10 сая дө.хсөн байжээ. Одоо дахиад дорви.тойхон хөд.лөөд үлд.эгдэл мөнгөө цуглуу.лчихвал эм.чид хэлсэн өдрөө ээжий.гээ хага.лгаанд ору.улчихна гэхээр л Маргадын сэтгэл

цаанаа л нэг тайван. Огт та.нихгүй гад.аад хүн.ий өмнө нүц.гэлнэ гэдэг Маргадын хувьд хэзээ ч бод.ож зүү.длэх бүү хэл сан.аанд нь буу.хгүй байсан. Гэвч тэрбээр энэ бүхнийг ээжи.йнхээ төлөө хи.йж буй

болохоор нү.дээ анин шү.дээ зууж хий.хээс өөр арг.агүй. Анх түүнийг өрө.өний тус.гай үйл.чилгээнд ажиллана гэхэд буу.длын зох.ион байгуу.лагч эгч туршл.агагүй хүн ажилл.уулахгүй гэхэд Мөнгөө

ов.жин за.ль хэрэглэн байж түүнийг хар бага.асаа сап.пора, хөд.өө аж ахуйн ур.д зо.гсдог байсан. Харин одоо мэрг.эжлийн түв.шинд шилж.ээд дууд.лагын мас.сажист хийдэг гээд тол.гойд орж ирсэн

бүх.нээ хэлжээ. Маргад ч зох.ион байгуу.лагчын өмнө зогсож Мөнгөөгийн хэл.сэн бүхний ард тийм тийм гээд толгой дох.ин дэмжиж түүний зааж зөвлө.сөнөөр ЗБ эгчийн нүд рүү цоо шир.тэж итгэл дүүрэн ха.рж зогссон аж. -За за харж л байя. Ямар нэгэн алдаа гарг.авал хариу.цлагаа өөрсдөө үү.рээрэй гэж зарл.игдав. Зөвхөн гад.аад гэлтгүй дото.одын цага.ан захт улс тө.рч бү.дүүн гүзэ.этэй болон ху.уль эр.х зүйн хур.ган албан тушаал.тангуудтай ч уулз.аж учир.даг боллоо. Маргад Мөнгөө 2 эмн.элэгт х.эвтэх ээж дээрээ оч.их бүртээ сэтгэл өөдрөг байж өв.чтэй хэв.тэх ээжи.йнхээ өмнө сэтгэл бар.дам зогсоно. Хагалга.аны мө.нгө бүтэж байгаа боло.хоор өөдрөг сайхан бодол санааг нь даг.аад ч юм уу ээжийнх нь бие өдрөөс өдөрт

тэн.хэрч царай зүс нь ч гэрэ.лтэн ха.рагдаж байв. Эх хүний зөн сови.нгоор охиноо ямар ажил хий.гээд явж буйг тэрбээр га.дарлана. Ох.ин нь хэзээ ч ингэж гоё.ж гоо.дож ганган хувц.асладаггүй бөгөөд Мөнгөө гэх ох.иныг танилцуулс.анаас хойш охиноос нь үнэ.ртдэг байсан ня.лхын үнэр нь тол.гой эргэж хамар цор.гим ня.луун үн.эртэй усаар сол.игдсоныг анз.аарчээ. Өглөө нь ирээд ох.ин нь өвд.өгийг нь дэрл.ээд суугаа.гаараа унт.ах болгонд муу ээж нь өөрийгөө зү.хэн хара.аж охиндоо ийм амь.драл үзү.үлж яваадаа өөрийгөө бур.уутган үхэ.хийг хүснэ. Маргад Мөнгөө 2 ирээд бу.цах болоход ээж нь Маргадыг ду.удаж 2-лханаа яри.лцмаар байна гэлээ. Үүнийг сонс.сон Мөнгөө ээж.ийн хүсэ.лтийг ойлгож: -Найз нь гадаа маш.индаа хү.лээж

байя гээд гарлаа. -Алив миний охин наашир үн.эрлэе гэхэд Маргад ээжийнхээ өмнө газар өвд.өглөн сууна… -Миний охин.оос үрг.элж л нял.хын үнэр үнэ.ртэж явдаг сан. Ойрдоо яагаад үнэ.ртэхгүй байна гэвэл Маргад сан.дран юу хэлэхээ мэ.дэхгүй хэсэг дүг.дчин: -аа аан эн.. энэ үү ээжээ ажлын шаа.рдлагаар үнэртэй ус түр.хдэг юмаа -Чи гуан.занд ажи.ллаж байж ингэж ихээр үн.эртэй ус түр.хэх хэрэг байна уу даа -Ээжээ би ка.ссан дээр суу.даг шүү дээ гэвэл ээж нь тааз ширтэн нүдн.ээс унах нули.мсаа дотогшоо за.лгин байж: -Миний охин ээ.ждээ худл.аа яр.иад байна. Хаг.алгаанд орох тэр их мөн.гийг гуанзанд ажи.ллаад олно гэж ба.йхгүй ээ -Тийм л дээ гэхдээ Мөнгө.өгийн ээж аав их мөнг.өтэй хүмүүс. Тэдний гэр бүл бидэнд тус.лаж байгаа юм

-Энэ их мө.нгө заавал ямар нэгэн хар.иутай л б.айдаг юм. Миний охин одоо хи.йж байгаа муу аж.лаа зогс.оочих. Ээж нь ох.иноо ийм хүн болгом.ооргүй байна гэвэл Маргад бо.сож ирээд уу.рлан байж: -Ээжээ та охи.ноо юу гээд ба.йгаа юм. Намайг я.нхан гэх гээд ба.йгаа юм уу? гэвэл ээж нь чимэ.эгүйхэн толгой дох.иод цонх руу хар.аад хэв.тчихэв. -Ээжээ та арай ч дээ гээд ох.ин нь урьд өмнө огт өмс.дөггүй байсан өндөр өсг.ийт дээрээ түг түг гиш.гэлэн хаа.лга саван гарч яваа ээжи.д нь сонсогдлоо. Цонх руу харан хэв.тсэн чигтээ түүний нүд.нээс нул.имс дусл.ан дуслан урсаж ох.ины түг түг гэх өндөр өсгийтийн дуу шиг зү.рх нь цохи.лном… Ээжи.йнхээ хэлсэн үгэнд гоморх.осон Маргад 2 хоног ээж дээрээ очоогүй бөгөөд цагын ажилчин хөл.сөлж ээжийгээ аср.уулсан аж. Мөнгөө бу.удлын өрө.өнд орж ирээд Маргадын хар.аад гайхлаа. -Хүүе чи минь ямар хувцас өмсч.ихсөн юм бэ кккк -Би ийм л

энг.ийн охин шүү дээ. Таалаг.дахгүй байна уу? -Нүдэнд дулаахан хөөрхөн ха.рагдаж байна. Нүүрээ бу.дахгүй үсээ 2 сал.аа болгоод сүл.жсэн чинь жоохон охин шиг хара.гдаж байна алив хөөрхөнөө тэвэрье гэхэд Маргад тэврэ.лтээс нь зугтаж: -Өө яах юм бэ? -Яасан бэ гээд Мөнгөөг гайхан асу.ухад -Найз нь ээж дээр очоод оройхон хүр.ээд ирье. Ээж надаас нял.хын үн.эрийг минь хү.сээд байх шиг -Тийм шүү. Миний найз хурдан оч оч. Ээж нь чамайг сан.аж байгаа. Маргад бууд.алаас гараад зам хөндлөн га.рах гээд гэрлэн дохион дээр зогс.оход дэргэд нь хослол өмссөн нүдэнд дулаахан өндөр залуу ирээд зогсчихлоо. Маргад шууд л түүнийг дээрээс доош ажин хэдэн төгрө.гийн боло.мжтой хүн бэ гэсэн шиг юм бодож зогсо.хдоо гэнэт өөрийгөө юу б.одож буйг ухаарч өнгөрсөн 10-хан хоногт ямар ихээр өөрчл.өгдсөнөө мэдрэв. Саяын бод.сон тэнэг бо.длоосоо санаа зо.вж

өнөөх сайхан залу.угаас ичин.гүйрэн инээм.сэглэхдээ гэрлэн дохиог үл ан.зааран урагш шууд алхлаа. Машины сиг.нал чих дүлий.рэм сонсо.гдож хэн нэгэн хүн түүнийг хүч түрэн замын гол руу хамтдаа унав. Хажууд зо.гсох ма.шины цон.хоор нэгэн залуу: -Тэнэг п…. минь үх.лээ ш дээ. Хүнд га.й болох гээгүй бол гэрлэн дохиогоо ха.раач гэсээр давх.иад явлаа. -Охин минь болго.омжтой яваач гэсээр өнөөх хосл.олтой ганг.ан залуу хажууд нь зог.сож байлаа. -Уучлаарай. Баярлалаа гээд замын гол.оос дахин урагшаа алх.ах гэтэл залуу түүний гараас ат.ган өөр лүгээ наагаад: -Охин минь ногоон гэрэл аса.агүй байна гэсэнээ дот.роо уур.лаж байгаа бол.олтой дуу нь

ча.нгарч: -Эсвэл чи ам.иа хор.лох гээд ба.йгаа юм уу? Тийм бол ядаж надаас хол.хон очиж ам.иа хор.ло гэсээр ногоон гэрэл аса.хтай зэрэгцэн Маргадыг хөтө.лсөөр зам гарлаа. -Уучлаарай би ам.иа хо.рлох гээгүй юмаа. Эм.нэлэгт байгаа ээж рүүгээ яарч ява.ад анзаа.рсангүй. Танд баярлалаа. -Ээж нь аль эмн.элэгт хэвтэж байгаа юм гэхэд Маргад ээжийнхээ хэвтэж буй эм.нэлгийг заахад өнөөх залуу ч зам зуур юм байна дөхү.үлээд өгье гээд машинаа чиглэн алхлаа. 88-88 а.зын дуга.артай гоёмсог ж.ийп машин. Хослолтой залуугын найрсаг тусархаг соёлтой зан харьцаа, ами.йг нь ав.арсан баата.рлаг авхаа.лжтай үйл хөдлөл гээд Маргадын сэтгэлийг шууд л була.аж орхилоо. Машиндаа суугаад ундаа аван арын суудалд суугаа Маргад

руу өгөхөд -Баярлалаа гээд авав. Залуу тун удалгүй дахин гараа хойш сарвайн урд тол.индоо Маргадыг харж: -Танилцъя. Намайг Итгэл гэдэг -Маргад -Оюутан уу -Үгүй ээ -Юу хий.дэг вэ гэхэд Маргад юу хэлэхээ мэдэхгүй бодолхийлсэнээ -Би би би нөгөө гуа.нзанд ажилладаг -Өнөөдөр аж.илгүй байгаа юм уу? -Яасан -Хоол үнэр.тэхгүй байна гээд хөгжилтэй инээхэд Маргад энэ муу юм яах гэж хүн доро.мжилдог байна вэ гэсэн янзтай ш.үд зу.ун байж: -Ингэхэд чи өөрөө юу хи.йдэг болоод хүн шо.олоод байгаа юм -Би одоохондоо су.рдаг юмаа. Манай эгч нэг зо.чид бу.удалд аж.илладаг юм. Эгчтэйгээ уулзч.ихаад сургууль руугаа явж байна гэвэл Маргадад энэ үгийг нь дайр.уулж өөрөөс нь өшө.өгөө авах үг хайн толгойд орж ирсэнээ шууд хэллээ -хм буу.далд

эгчтэ.йгээ уул.злаа гэнэ үү? Чам шиг ийм за.луус бууд.алд зүгээр л нэг эгчтэ.йгээ уулз.даггүй л ба.йхгүй юу? -Тэгээд яана гэж… -Нэг хүүх.энтэй ш.өнөжин жар.гаж хон.оод хичээ.лээсээ хоцр.оод явж байгаа биз -За за болио боль -Чамаас эмэгтэй хүний нял.уун сү.рчиг үнэ.ртэж байна гэвэл Итгэл толиндоо Маргадыг хар.аад машинаа зогсоож: -Хүүе Маргадаа. Маргад билүү -Тийм яасан -Би чиний бо.дож байгаа шиг хүн биш -За за тогло.сон юмаа. Чи надаар тогл.осон шиг би чамаар

тоглолоо. Адил 1:1 гэхэд Итгэл инээ.хээс өөр юу ч хэл.ж чадсангүй. Замын турш л ойр зуур.ын элдэв сонин яри.ад Итгэл ч урд толиндоо Маргад руу ер бусын хар.цаар харан явааг Маргад анза.арч өөрийгөө түүнд таал.агдаж буйг мэ.дэрнэ. 3-р хэсэг төгсөв.

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In Өгүүллэг

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *