Нүүр Өгүүллэг “ЭГЧ ДҮҮС” өгүүллэг төгсгөлийн “8-р хэсэг”

“ЭГЧ ДҮҮС” өгүүллэг төгсгөлийн “8-р хэсэг”

0 секунд уншина
0
0
847

Дэндүү со.гтсон бас дэндүү ай.сан Болдоогийн амн.аас эцэст нь нэг юм үнэн үг гарав. Үнэхээр аймш.игтай бас гайх.маар үнэн үг. Бид түүнээс бүх зүйлийг дэлгэр.энгүй ярьж өгө.хийг шаардлаа. Болдоо яг л хий.сэн

хэ.ргээ хүлээн зөв.шөөрөх гэж буй аргаа бар.сан хүү.хэд шиг номх.орч орхиод бидэнд бүх зүй.лийг ярихыг зөв.шөөрсөн юм. Бүжмааг болон түүний найз бас эгчийг нь бод.сондоо ч биш өөрийнх нь дотор

бөө.гнөрчхөөд ял.зрах шах.аж байгаа аймш.игт зүй.лсийг хэлж сан.аа ам.рах гэсэндээ тэр биз. Түүний хоос.он хо.нгил болсон харцн.аас харвал түүнд одоо юу ч хам.аагүй болсон мэт хара.гдана. Болдоо: – Би

Бүжмаатай үерхэ.хийн өмнө Халиунаа гээд охинтой ү.ерхдэг байсан. Халиунаад би хайртай байг.аагүй ээ. Түүнийг ба.ян ай.лын охин болохо.ор нь л үе.рхсэн. Би өөрөө боло.мжгүй ай.лын хүүхэд. Ах минь

хүнд их хэм.жээний ө.ртэй, тэрийг нь өгөх бололцоо бидэнд маш бага байдаг. Халиунаатай үе.рхээд, түүнд хайртай юм шиг жүжиг.лэхэд хар аж.ил хийхээс илүү аш.игтай байсан. Учир нь тэрний аав нь э.м зүйч

хүн байдаг юм. Жирийн нэг э.м з.үйч биш. Өөрөө янз бүрийн эм.үүд бэл.дээд ху.уль бус.аар за.рдаг. Бараг л хо.р гэсэн үг. Халиунаагийн аавыг Лувсан гэдэг юм. Улс төри.йн эсвэл бизнес.ийн хүнд гару.уд Лувсан ах.ыг са.йн мэднэ. Тэд түүнээс хүн эдгэ.эхээс ава.хуулаад хүн а.лах эмү.үдийг хийлгү.үлээд худ.алдаж авдаг. Тэдгээр ну.уц захи.алгуудын ач.аар тэднийх гэдэг айл бая.жсан. Харин Бүжмаад би жинхэнээсээ дурласан. Бүжмаа ч надад талтай байгааг нь би анз.аарсан. Нэг мөч.ид л би хайр.гүй хүнээ ор.хиод Бүжмаатай үе.рхэх нь хамгийн зөв ш.ийдвэр шиг санагдсан. Би тэр үед Халиунаа болон тэрний аа.втай бүх холб.оогоо тасал.сан. Тэгэхдээ бүх зүйл сана.снаар

сайхан байг.аагүй. Ах минь намайг мө.нгө олохоо боль.сонд уурл.аж, амьдрал буца.ад л саа.рал бар.аан болсон. Өлс.сөн үед хайрыг идэ.эд цадд.аггүй гэдгийг ой.лгоод Бүжмааг гэх сэтгэл бага багаар үзэн яд.алт болон хув.ирсан. Харин нэг өдөр Бүжмаа надаас нэг зү.йл гу.йсан юм. Түүнд байнга л нэг хүн з.ахиа бичэ.эд байгааг хэлээд намайг очоод учрыг ол.ж өгө.хийг хүссэн. Захиан дээрх хая.гийн дагуу яваад очтол тэр кафе дотор нь Лувсан ах хү.лээж байсан. Намайг ирнэ гэж төс.өөлөөгүй байсан байх, гэхдээ намайг хара.нгуутаа шан.аадаж уна.гаасан. Дараа нь надад са.нал тавьсан. – Би чиний мө.нгөгүй хэц.үү байгааг м.эдэж байна. Би чамд бүх асу.удлыг чинь бай.хгүй бол.гож чадах тийм их хэмж.ээний мөн.гийг 2 нуга.лаад өгье. Харин чи нэг

зүй.лийг хи.йх ёстой, – гэж хэлхэд нь би үнэндээ бүх зүй.лд бэ.лэн байсан. Тэр надад сав.тай э.м өгөөд Бүжмаад уу.лга гэж хэлээд чан.гаар хөхө.рч инээхэд миний дотор арз.айсан ч санал болг.осон мөн.гийг нь бодо.од би зөвш.өөрсөн. Түүний гар.гаж авсан шинэ э.м гэж хэлээд тур.шиж үзэхийг хү.сэж байна гэсэн. Би “яагаад заавал Бүжмаа дээр гэж?” гэж асу.утал Халиунаа түүнээс гуй.сан гэсэн. Халиунаа намайг зүг.ээр орх.ихгүйг би м.эдэж байсан л даа. Лувсан ах эм.ийг өгөөд бас мөнгөний 30 хувийг шил.жүүлээд надад ажлыг да.атгасан. Би Бүжмаагийн гэдс.энд бидний хүү.хэд байсныг мэд.эж байсан ч … “хүүхд.эдээ намайг баяж.сан үед дахиад уул.зья гэж ш.ивнэсэн”. Азаар

Бүжмаа найзынхаа төрсөн өдөрт очих гэж бай.сан нь хэ.рэг үйлд.эгдэх тохир.омжтой газар шиг санаг.даж би Бүжмаагийн цүнх.энд байсан жир.эмсний эм.ийг Лувсан ахын эм.тэй соли.од тэр зочи.д буу.дал руу ор.уулсан. Бүжмаа жирэ.мсэн болсноо хүм.үүсээс нуу.даг байсан ч, хүүхэд.дээ их хайртай байсан. Тэгээд л тэр эмээ уу.гаад үхч.ихсэн, – гэж Болдоо инэ.эж байснаа уйл.чхав. Ананд бүх зүйлийг сонс.оод тэсэ.лгүй Болдоог за.амдаж аваад нүү.рлүү нь хэд хэд хү.чтэй цох.иход хамар амн.аас нь зэрэг ц.ус урс.ах нь тэр. Үжин бид хоёр Болдоог ярьж эхэлснээс хойш таср.алтгүй уй.лж түүнийг үхт.лээ үзэн яд.аж байсан ч

тэвчэ.эртэй сонслоо. Бидний хийсэн хамгийн ух.аантай зүйл гэвэл Үжингийн дуу хураа.гуур авч ор.сон явдал юм. Тэрний ач.аар бид Болдоо бас Халиунаагийн аа.выг баривч.луулж ча.дсан юм. Харин Халиунаа Үжин бид хоёроос ууч.лалт гуйсан, “Намайг үнэхээр үнэхээр ууч.лаарай. Би зүгээр л айлын тэ.нэг эрх ох.ин шиг л аа.шилсан. Тоглоомоо харамл.асандаа булаа.ж авсан хүүхдийг шийтгүүл.эхийг хүссэн ч аавыгаа шор.онд ору.улж, Бүжмааг алу.улж бас өөрийгөө ши.йтгэсэн. Намайг уучл.ахгүй гэсэн ч би ой.лгох болно оо.” Энэ хэрэгт тэр гурав гурвуулаа буру.утай. Хэрэгтн.үүдэд зох.их я.л оно.осон ч дүү минь гэд.сэн дэх хүүхэд.тэйгээ хэзээ ч бу.цаж ирэ.хгүй… Амь.драл гэдэг хатуу тог.лоом шиг сан.агдах авч хүн гэдэг тоглогч өөрөө шуда.рга бус тоглогч юм… Тэр явдлаас хойш 3н жил өнгөрөв. Дүүгийн минь хэ.рэг

илэ.рсний дараа Халиунаа жүжи.гчний сург.уулиа орхиж Анага.ахын су.ргуульд сурахаар болсон. Хүн эдг.ээж, амьдру.улдаг хүн болж байж л н.үгэл нь цай.рна гэж итгэ.сэн хэрэг. Үжин Ананд хоёр хури.маа хийж амж.аагүй хэдий ч гэрлэлтээ батлуулаад хөөрхөн ох.интой болсон. Охиндоо Бүжмаа гэдэг нэр хайр.ласан нь үнэхээр намайг уяра.асан шүү. Ээж минь насаа.раа мөрөө.ддөг байсан зүйл болох ном бичих ажлаа эхлүүлсэн. Харин би олон ул.саар аялангаа тэрнийхээ

талаар Видео тэмдэглэл хөтөлж ца.хим ерт.өнцөд нийтэлж багагүй дагагч нартай болж чадсан. Хийж буй зүйл минь надад тайв.шралт бас аз жаргал авчи.рдаг ч хайртай д.үүгээ одоо хүртэл сан.асаар… Төгсөв

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In Өгүүллэг

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *