Нүүр Өгүүллэг “ЭГЧ ДҮҮС” өгүүллэг “5-р хэсэг”

“ЭГЧ ДҮҮС” өгүүллэг “5-р хэсэг”

0 секунд уншина
0
1
736

Бүжмаагийн найз за.лууг Болдоо гэдгийг өөртэй нь ярьсны дараа л олж мэдэв. Түүний явуулсан хаягийн дагуу яваад оч.тол хотоос зайдуу бай.рлах 3н давхар хуучин цагаан барилга намайг угтав. Нэг давхарт

түүний хаалгыг тогш.иж хэсэг хүлээсний эцэст ортол Болдоогийн царай миний төсө.өлснөөс ондоо харагдав. Нүдний шилтэй, цагаан цэвэрхэн царайтай тура.нхай өн.дөр залуу хаалга тай.лах нь тэр.

Утсаар сонсоход надаас ах хүн шиг бүдүүн хоол.ойтой байсан ч, уулзаад үзтэл яг л дүүтэй минь чацуу нь илт мэдэгдэнэ. Өрөөрүү нь ортол там.хины эхүүн үнэр пи.воны үнэ.ртэй хол.илдон хамар

цо.ргионо. Миний хоолой хор.сон тэсэ.лгүй хэд хани.алгахад Болдоо ууч.лалт эрэн цонхоо нээв. Түүний царай, хувцас, гэр орны байдлыг нь харваас хэд хоног гэрэ.эсээ гар.алгүй бүгс.эн бололтой. Надад асуух

зүйл маш их байсан ч хаанаас эхэ.лхээ мэ.дэхгүй хэсэг тээнэгэлзэн зогсоход тэр над руу суух сандал дөхүүллээ: – Та ийшээ суу, – Баярлалаа. Чи ганцаараа амьд.ардаг юм уу? – Ахтайгаа амь.дардаг юм. Тэгэхдээ ах

маань хөдөө ажлын томи.лолтоор явч.ихсан. – Аан. Би Бүжмаа та хоёрын талаар яг Бүжмааг ам.иа хорл.охын өмнөхөн л мэдсэн. Та хоёр на.йзлаад хэр удаж бай.сан юм бэ? – За байз…7н сар болох гэж байсан байх аа, – хэмээн багагүй хугацааг нэрл.эж буй мэт хө.мсгөө өргөнө, – Чи чинь тэгээд тийм хэ.рэг болчхоод байхад гэр ор.онруу нь ирж хамт гаш.ууддаггүй хэрэг үү? – хэмээн би тэс.элгүй занд.рангүй өнгөөр хэлтэл тэр бага зэрэг ич.их шиг болж шал ширтэнгээ, – Харин тийм ээ. Намайг уучл.аарай. Надад бас үнэ.хээр хэ.цүү байсан. – Тэгэхдээ уулз.ахыг зөвш.өөрсөнд чинь баярлалаа. Чамайг хол.боо бар.ихгүй

байхаар чинь уулза.хгүй гээд зугт.аад байх вий хэмээн ай.ж байлаа. Эгчид нь асу.ух зүйлс байна. Намайг Аме.рикт байх хооронд дүү минь яаж шуухан амьд.арч байснийг ээжээсээ л хальт мульт со.нсдог байсан. Бүжмаа хажууд байгаа ээж.тэйгээ хүртэл илэн дала.нгүй байдаггүй байсан юм шиг байна лээ. Аргагүй дээ. Миний бодлоор чи найз зал.уу нь учраас чамд чухал зүй.лсээ хэл.дэг байсан байх, тийм үү? – Тийм ээ. Тэгэхдээ бас надаас ч юу юу нуу.даг байсныг нь мэд.эхгүй л юм, – гэж хэлэхэд нь миний у.ур хүрс.эн ч юм хэ.лсэнгүй. Аль болох асуух асуултандаа төвлөрч байлаа: – Бүжмааг чи а.миа хор.лосон гэж бо.дож байна уу? Тэр шө.нө чи хаа.на байсан юм бэ? – Бүжмаагийн

анг.ийнх нь хүүхдийн төрсөн өдөр гэхээр нь би түүнийг тийшээ хүр.гэж өгчхө.өд гэртээ харьсан. Харин орой дуу.сахаа дөхүү.лээд надруу зал.гана гэж хэлсэн. Гэхдээ зал.гаагүй. Бүжмааг ам.иа хор.лосон гэдгийг нь най.заас нь л сонссон, – хэмээн аль болох цөөн үгэ.эр миний асуултанд хари.улах гэж зэхэж байв. Мөн миний эхний асуултанд хари.улахгүй бу.лтах гээд байгаа нь ч анза.арагдаж дотор минь ар.зайж байв, – Болдоо, чи Бүжмааг яагаад ам.иа хорл.осон гэж бод.ож байна? – гэж давтан асу.ухад минь зал.хсан аятай амь.сгаагаа гарган гэнэт шийд.эмгий харцаар надруу харснаа ийн хариуллаа: – Үнэнийг хэлхэд Бүжмаа ам.иа хор.ломоор байна гэж яр.ьдаг байсан. Би түүнийг

тог.лож байна гэд бод.оод тоо.хгүй өнгө.рөөдөг байсан шүү… – гэж хариулахад хоёр нүднээс минь ну.лимс зэрэг ур.сан ура.лдах нь тэр. Дүүгийнхээ өмнөөc уур.лаад бар.ахгүй нь ээ. Энэ залуу яаж ингэж хэ.лж ча.даж байна аа. Бүжмаа ам.иа хор.лоогүй! Би мэдээд байхад ам.иа хорл.осон болгох гээд ху.длаа хэлэ.эд байна шүү дээ! Ой гут.аж дотор минь муу.хай орг.иж ядаж байхад энэ өрө.өний үн.эр тэсэ.хийн ар.гагүй юм. Яах аа мэдэхгүй са.наа алдан сууж байтал хаалга тог.ших чимээ гарч Болдоо өрөөнөөсөө түр гарав. Хэн нэгэн орж ирэнгүүтээ “За андаа, төрсөн өдрийн мэнд!” хэмээн чан.га дууг.аар ор.илох нь тэр. Би нэг их то.охгүй байснаа гэнэт тас.албарууд дээр 6н сарын 2н гэсэн байсныг санав. Бүжмаа Болдоогийн төрсөн өдөрт буюу энэ өдөрт

зор.иулж тэр тоглолтын таса.лбарыг худ.алдан авсан юм байна шүү дээ! Тэгэхээр хэн нэгэн бэлэг.лэсэн биш, Бүжмаа өөрөө тасалб.аруудыг авсан байх нь. Энэ зал.уу яагаад дүүг минь ам.иа хорл.осон гэдгийг надад итг.үүлэх гээд байна вэ? Арай энэ за.луу дүүг минь… Би өөрийгөө аю.улд орс.оноо мэдэрч, зүрх минь са.влаж байлаа. Сандарсандаа гартаа барьж байсан цайны ая.гийг газар уна.гаачихав. Бушуухан газ.раас авах гээд тонг.ойтол жижигхэн цагаан сав.тай э.м байх нь тэр. Санаандгүй ун.асан гэхээсээ илүү яг ширээний хөлний цаана байр.луулж хэн нэгнээс ну.ух гэж орол.дсон мэт. Энэ дүүг маань үхэ.лд хүргэ.сэн нөгөө э.м байвал яах вэ? гэсэн бодол тол.гойд минь зурсхийн орж ирлээ… Би юу ч бодо.лгүй тэр савтай эм.ийг дар.уйхан

цүнх.элчхэв. Амьсгаа давч.даж хөлс минь цу.всан байсан ч Болдоо өрөөрүүгээ орж ир.эхэд би юу ч бол.оогүй юм шиг дүр үзүүллээ. – Манай найз ирчихлээ, – хэмээн Болдоо азаар намайг яву.улахыг хүсэ.ж буйгаа илэрхийлэв, – Тийм үү. За эгч нь ин.гээд явъя даа. Баяртай, – чадахаараа найрсаг инэ.эмсэглээд түүний гэрийг буш.уухан орхи.хын өмнө: – Төрсөн өдрийн мэнд… Гадаа гарч бүрэн ам.ьсгаа авч арай гэж л тайв.ширлаа. Цүнхнээсээ нөгөө савтай эм.ийг гарг.аж анх.ааралтай хартал ямар ч нэргүй, цаа.сыг нь хуу.лж авсан байлаа. Дото.рхийг нь

үзвэл жирийн цагаан бөө.рөнхий э.м байх нь тэр… Энэ э.м ямар уч.иртай э.м болохыг мэдэ.хийн тулд би Үжинг дуу.даж тусл.амж хүслээ. Тэр э.мч болохоор ямар нэг байдлаар лабор.аторидоо э.мний га.рал үүсэл, зориу.лалтыг нь олж мэдэж чадна гэсэн на.йдлага төрж байлаа. Үжин ч миний гуйлтыг дуртайяа хүлээн авч тусла.хаар болов. Энэхүү үл мэдэ.гдэх эм.ийг хул.гайгаар авса.ндаа санаа минь зо.вж байсан ч, Үжин намайг зөв зүйл хи.йсэн хэмээн санааг минь амраав.

Азаар Үжин Болдоог үз.эн ядд.аг ба түүнийг хэ.рэгт ямар нэг байд.лаар холбо.отой гэж итгэдэг. Би түүнд маш их ба.ярлаж байна. Бүжмаа минь дээ, Үжинтэйгээ л найзл.аад явсан бол тийм зү.йл болох байсан гэж үү дээ?

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In Өгүүллэг

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *