Нүүр Өгүүллэг “ХААЛГЫГ МИНЬ ТОГШСОН АЗ ЖАРГАЛ” өгүүллэг “3-р хэсэг”

“ХААЛГЫГ МИНЬ ТОГШСОН АЗ ЖАРГАЛ” өгүүллэг “3-р хэсэг”

0 секунд уншина
0
0
1,909

Үдш.ийн 10н цаг 09 минут Мөнхөө шинэхэн өлг.ийнд оро.осон зүүрм.эглэж буй ня.лх хүү.хдийг сэрээ.хгүйг тун хичээн зөөлхөн тэвэр.сээр х.атуу сэт.гэлт бүс.гүйг ор.хин гарав. Ану арай гэж гүн.згий

амьс.гаа авч гарган юу бол.сон тал.аар бүхнийг мар.тахыг хүсэн найзуу.дынхаа байнга ор.дог “С.охо” клу.бруу такси барин яв.аад очлоо. Өмнө нь тэрээр хэн я.мар хувцас өм.ссөн байна мэтийн шал.дар

бул.дар зүйл.сэд л анхаа.рлаа ханду.улдаг байсан бол энэ удаа юу ч б.одох сөхө.өгүй шуудхан сог.тохыг хүсэв. Эхэндээ алк.ахоль хамгийн ихтэй кок.тейлнээс уу.ж байсан бол сүүлдээ ви.ски зах.иалж уус.аар

хэдийнээ шө.нө дунд хү.ргэсэн байлаа. Шөни.йн 3н цаг 42 минут – Ану өнө.өдөр яачи.хаав ээ? Зүгэ.эр үү? – хэмээн найз хү.үхэн нь хажуу.наас нь асу.увал, – Чи хүү.хэдтэй бол.охыг юу гэж б.оддог вэ ? – Ану гуай!

Арай жир.мээ болч.ихсон юм биш биз дээ? Чамайг лав хүүх.эд тэвэ.рснээр төсө.өлхөөр хөх инэ.эд хүрч байна шүү! Хэрвээ асу.удал байвал най.зад нь тань.даг сайн эм.ч бий шүү. Хэтэрхий согтс.ондоо

эсвэл най.зынхаа о.лиггүй яри.анд дург.үй нь хүр.сэндээ Анугийн до.тор нь муу.хайрч байв. Нэг мэд.эхэд тэрээр өө.рийн ухаа.нгүй бол.сон гэдгээ мэдм.эгцээ такси ду.удан гэ.ртээ харив. Гэр Үнэхээр сай.хан газар шүү! Гэрэл гэгэ.этэй, дула.ахан бас тохилог… Хэдхэн ца.гийн өмнө Анугийн ор.ны голд хэвт.ээд уйл.ах бяцхан о.хин түүний толгой.ноос гар.сангүй. Хийсэн үйлд.элдээ хамгийн их итг.элтэй бай.сан ч, хэнд ч ямар ч бу.руу хийг.ээгүй тэр ня.лх ня.лзрай амьт.ныг “гуда.мжны хүү.хэд” гэж дором.жлоод гэрэ.эсээ гарга.ад явуулчих.сандаа бага зэрэг хара.мсаж эхлэх нь тэр. Бөөн бөөн бод.олд дара.гдсаар нэг мэдэ.хэд бүсгүй өрө.өсөн нули.мстай унта.ад өгч ээ.

Дол.оон сарын хорин зу.ргаан Өдрийн 1 цаг 13минут Хар дар.сан гэм.ээр со.нин зү.үд Ануг цоч.оон, гүн нойр.ноос нь сэр.ээж орхив. Эргэн то.йрноо хар.вал ийш тийш шид.элсэн гутал ху.вцсан дээр ту.сах хал.уун нар ө.рөөг дүүр.гэж байв. Өнөөх зү.үдийг эргэн са.навал Ану бүсг.үй өөрөө ня.лх хүү.хэд бол.оод хувирчи.хсан хүн хүнд гол.огдон, гарнаас гарт дам.жигдсаар эц.эст нь аав ээж дээрээ и.рсэн ч мөн адил тоог.дохгүй байг.аадаа маш их гомд.соор зогсоо зайгүй у.йлж ор.илж байв. Тэр зү.үдний дараа Ану унтма.ар байсан ч унт.аж чадах.гүйгээ мэдээд орн.оосоо өндийн хувц.аснуудаа уга.алгын машинруу чул.уудан буш.уухан хүй.тэн шүр.шүүрт орж сэ.ргэх гэж

ор.олдов. Өчигдөр “арай л хэтрү.үлсэн” тэрээр мөс.тэй хүй.тэн усн.аас өөр юу ч ид.эж уух чад.алгүй бол.сон байлаа. Хэчнээн ус.анд орж, толго.йны э.м уус.ан ч нэг л биш. Үе үе.хэн өчигдөр ор.ойны явд.ал бодо.гдож Ану өөр.ийгөө зүхс.ээр Мөнхөөгийн дуг.аарыг хийн зал.гах товчл.уурыг да.рах эсэ.хдээ эргэ.лзэн сууна. – Байна уу Мөн.хөө? Чи охи.ныг асрам.жийн газар авааччи.хаагүй биз дээ? …Тэгвэл та хоёр ман.айд хүр.ээд ир дээ. Өдр.ийн 3н цаг 00 минут Өчиг.дөр л гэхэд том хү.ний тоос.той цамц.анд оро.осон байсан хүүхд.ийг Мөнхөө гэртээ ус.анд о.руулж, шинэ хув.цас өм.сгөн, дулаан өлги.йнд оро.ож ээ. Үүнийг хар.сан Ану бага зэрэг га.йхан: – Чи н.ялх хүү.хдийг ас.арч халам.жлах талаар хаан.аас сур.аа вэ? – Чи манай Гэрэ.лээ гэ.дэг дүү

ох.иныг са.наж байна уу? Яаг.аав, арван жилд саг.сны тэмц.ээн дээр намайг да.гаад хүр.ээд ир.дэг байсан. Нэг удаа с.агсны бөм.бөгөнд цохиула.ад дахиж ир.эхээ бол.ьсон доо? Хоёр жил.ийн өмнө Гэрэлээ маань хүүх.эдтэй бо.лсон юм. Тэр их сур.гуулиа арай төг.сөж амж.аагүй байсан бол.охоор хичэ.элдээ явсан хой.гуур нь би ха.рж үл.ддэг байсан юм даа. Тэгээд л хүү.хэд гэж ямар хөө.рхөн, ямар гэгэ.элэг ерт.өнц гэдгийг мэд.эж авсан. Би яаж ч бухим.даж, ямар ч асуу.дал тулг.арсан тэр хүүх.дийг хара.хаар л шууд сайхан энерг.иэр цэн.эглэгдэж би хамгийн жарга.лтай хүн болж хув.ирдаг. – Пөөх… – Тийм боло.хоор энэ охи.ныг би асрам.жийн газар өгч ча.дахгүй ээ. Чи өсг.өхгүй гэсэн юм чинь би өс.гөж чадна. Манай э.эж “хү.нд хүн

илүү.ддэггүй юм” гэж бур.хан болох.оосоо өмнө бай.нга хэлж за.хидаг байж билээ… – Үнэндээ охи.ныг би өсгө.мөөр байна. Бас өчигдөр “гудам.жны хүү.хэд” гэж хэлээд х.өөж гаргас.андаа зөндөө их хара.мссан. Нээ.рээ шүү… – Би чам.айг мэд.эж байсан юм аа, – Мөнхөө зөөл.хөн миш.ээв, – Юуг тэр вэ? – Чи наа.наа их л ш.ирүүн, их зан.тай, хатуу сэт.гэлтэй юм шиг хэрнээ цаанаа их зө.өлөн сэтг.элтэй охин. Багын л ти.йм байсан. Чи сан.аж байна уу? Чи аравд.угаар анг.ид ч билүү хичэ.эл дээр ма.йга Насааг хүн бол.гоны өмнө “чиний хөлн.ий зав.сар бөм.бөг баг.тах байх тэ?” гэж дооглочх.оод хичээл дуус.саны дараа түүн дээр очо.од уучл.алт гуйга.ад тэв.эрсэн. Дараа нь тү.үнийг ма.йга гэж шогл.осон хүн болго.нтой үзэ.ж тар.даг байсан. Би чама.йг

мэднэ ээ, Ану. – За за битгий ол.он юм яр.иад бай. Шарт.аад яг үх.эх нь! Ану охи.ныг хар.ах тусам х.айр нь хүрч, өө.рийн о.хин мэт өсг.өнө гэсэн шийдв.эртээ бат итгэл.тэй болж байлаа. Үнэхээр л Мөнхөөгийн хэл.дгээр аз жарга.лаар дүү.рэх шиг болж байв. Ану тийм зор.имог бас өөрөөс нь гара.хааргүй шийдвэ.рийн тө.лөөс нь юу гэдгийг сайн ой.лгож байлаа. Жүж.игчний кар.еерээ завса.рлахаас гадна хүс.сэн үе.дээ гарч о.рж найзуудтайгаа ш.оудаж, зал.уустай бол.зох бол.омжгүй гэсэн үг. Эмэг.тэй хүн.ий амь.дралд хүү.хэд орж ир.эх тэр л үед яг тий.м л зү.йл бо.лдог байх. Хамгийн их зол.иос төлө.өс шаар.ддаг ч, хамгийн их аз жар.галыг бэлэ.глэдэг. Охиныг өсг.өхөд Ану

ганцаа.рдсангүй. Арван жи.лийн тоо, физ.икийн ша.лгалтыг нь “бат да.адаг” байсан Мөнхөө энэ удаа ч тэр ох.иныг хэрэг.тэй үед нь ха.рж, шаар.длагатай үед нь хамт эмн.элгээр явж, хэрэ.гтэй гэсэн бүхнийг аваа.д ирдэг нь үнэ.хээр түш.игтэй. Гэсэн ч тэдний хоор.ондын харил.цаанд ямар ч ахиж дэв.шил га.рсангүй. Ану охин.доо Энхжин хэмээх нэ.рийг хайр.ласан бөгөөд юуг.аар ч үл ду.таан, хайраар дү.үрэн өсгө.өд яг нэг жил бо.лсон байлаа… Нэг жи.лийн д.араа Найман сарын найман Дин дон…диийн дон – Миний ох.ин ган.цаараа

номоо үзэ.эд су.уж байгаарай. Ээж нь хаа.лга тайл.чхаад ирье за юу? Хэн ба.йдаг байна аа? Ану Энхж.инг ганца.аранг нь үлдэ.эхээс айд.аг боло.хоор яаруу сан.друу гэгч нь хаал.гаа тайл.вал тан.ихгүй эм.эгтэй хэн нэг.нээс ай.ж санд.арсан харц.тай зогс.ож байх нь тэр. – Сайн байна уу? Юун хүн билээ? -Сайн… Сайн байна уу? Би охи.ноо ав.ах гэсэн юм.

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In Өгүүллэг

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *