Home Өгүүллэг “МИНИЙ ЦАРАЙ МУУТАЙ ЭХНЭР” өгүүллэг “3-р хэсэг”

“МИНИЙ ЦАРАЙ МУУТАЙ ЭХНЭР” өгүүллэг “3-р хэсэг”

22 second read
0
1
1,903

-Миний бас түүний мөн хайртай бүсгүйн минь хэн хэнийх нь амьдралд миний мэдэхийн л лав хоёр удаа хамгийн хэц.үү хүнд давж гарахын ар.гагүй хэцүү даваа тохио.лдож байсан юм.Тэр хоёр

даваатай харьцуулбал Цэцгээгийн надаас болж зовс.он тэр их шанал.ал болон миний энэ компаныг босгох гэж олон удаа тохиолдож байсан тэр их даваа нуга.чаа саад бэрх.шээл дампуу.рал өвдөг сөх.рөн

бууж өгч бүхнийг болиул.маар сан.агдаж байсан тэр үе үнэндээ юу ч биш байсан…юу ч биш шүү…бид гурвын хэн хэн нь үх.эж болох л байсан.Ам.иа хорл.очих байсан юм.Гэхдээ тэгээгүй ээ….давж

гарсан.Давж гарс.аны ач.аар бидний хэн хэн нь өмнөхөөсөө хавь илүү хүчирхэг гайхалтай болж өөрчлөгдсөн… Би дурсамжийн харгуй руугаа эргэн орлоо.Тэр хамгийн хэцүү үе рүүгээ… -Хмммм…тэр явдал яг 2-р

ку.рс төгс.дөг хавар тохио.лдсон юм…Хмммм…нэг ийм үг байдаг даа…өглөөний нарыг нар.анд бүү тооц,өсөхийн жаргалыг жар.галд бүү тооц гэдэг…үнэхээр үнэн үг юм билээ. Би ахин нэг та.мхи асаалаа.Тэр

аймш.игтай өдрийг дурс.ах бүр одоо хүртэл миний зүр.хэнд яг л аа.дар борооны үү.лс шиг л их айд.ас хура.лддаг юм.Би тамхина.асаа бас л хэд сайн сор.оод яриагаа үргэлжлүүлэв. -Хммммм…хүний амьдралд ёстой юу ч тохиол.дож болдог юм билээ.Өнөөдөр чи яд.уу байхад хэзээ цагт чи мөрөөд.өлөө биелүүлж болно.Эсхүл чи хэний ч мөрө.өдөөд хүршгүй сайхан амьдралд байсан хэрнээ бүр ганцхан өдрийн дотор бүгдийг нь алд.аж болно…бүгдийг нь шүү. Миний там.хитай гар чичи.гнэн сал.ганаж эхэллээ. -Хмммм…би тэр өдөр зүгээр л хичээлээ тара.ад гэртээ ирсэн.Тэгээд гэртээ орж чада.хгүйгээ ойлг.осон.Бүр хэзээ ч дахин орж чадах.гүйгээ ойлгосон…Товчх.ондоо аав маш их өр.өнд бари.гдаж бан.кинд ком.пани,хашаа байшин дан.сан дахь мө.нгө гээд

л хамаг юмаа бүгдийг нь хуу хаму.улсан…Хммм…яг л ид шид.ийн юм шиг хэдхэн өдрийн дотор л манай гэр бүл өөрсдө.өсөө өөр юу ч үгүй гуйл.гачин болон хоцор.сондоо.Яг л хара.ал идсэн соло.нгос ки.но шиг…Аав үүнийг тэвч.ээгүй.Аав арча.агүй амь.тан байсан.Ээж бид хоёрыг орх.иод ам.иа хорлоч.ихсон.Харин хөөрхий ээж минь энэ бүх цоч.иролыг дий.лээгүй ээ…аавыг ам.иа хор.лосоны дараа зүрх.ний шиг.дээс болсон.Ингээд л би цор ганц.аараа үлд.сийм даа. -Айм.шигтай юмаа… -Тиймээ айм.шигтай…гэхдээ аз болж бидний бүх хөр.өнгө аавын өри.йг дар.ахад яг хүрсэн.Тиймгүйсэн бол би өдийд чиний хажууд с.ууж ба.йхгүй байх байсын.Би өөрт бай.сан бүх юмаа алд.сан.Тэр бүгдээс гадна мэдээж найз гэж нэрлэгддэг асан бүх

лал.рууд т.ам руугаа тони.лсон.Тэгээд миний дэргэд хоёрх.он л хүн үл.дсэн дээ…хмммм…нэг нь нь хайртай бүсгүй минь нөгөөх нь Цэцгээ…энэ л орчло.нгийн бүх л аз жа.ргал байсан ч долоохон хоногийн дотор өөрөөсөө өөр юу ч үгүй үлд.энэ гэдэг үнэхээр тэвчи.хийн ар.гагүй болдог юм билээ.Тэгээд би сүр сүлд онги.роо бар.дам өөртөө итг.элтэй байдал гээд л намайг би болг.одог байсан бүх л зан чанараа ч гэсэн ал.даж яг л ам.ьд үх.дэл шиг болон хув.ирсан.Тэгээд энэ хорв.оогийн юу ч утг.агүй…бас миний ам.ьд яваа шал.тгаан ч гэсэн ямар ч утга.гүй болчихсон.Энэ ертөнц тэр чигтээ юу ч үгүй хоо.сон хуур.амч болон хараг.даж эхэлсэн.Энэ л үед хэний ч толго.йд хамгийн анх орж ирдэг бодол бол а.миа хор.лох.Миний тол.гойд ч гэсэн орж и.рсэн.Бушуухан эндээс тонил.чихмоор л

сана.гдаж байлаа.Хэрвээ ха.йртай бүсгүй минь миний төлөө уй.лж халуун нули.мсаа асгару.улан юу ч болсон гарнаас минь хөтө.лсөөр л байга.агүйсэн бол…би үнэхээр…тэсэ.хгүй байх байсан биз.Бас Цэцгээ маань ч гэсэн надад маш их сэтгэ.лийн дэм өгч байсан.Цэцгээ минь тэр үед аль хэдийн миний сайн на.йз болч.ихсон байсан.Гэхдээ л би юун Цэцгээ манатай…хайртай бүсгүйг.ээсээ л амьдр.ах жаахан ч атугай урам зориг авч байлаа.Тэгээд ямартай ч сургуу.льдаа үргэ.лжлүүлэн сурх.аар шийдэж бас оюу.тны бай.ранд орсон.Хайртай бүсгүй минь л намайг тэв.эрч бүлээн үгс.ээр сэтг.элийг минь дул.аацуулан эргээд амь.драх жаахан ч атугай сэтг.элийн тэ.нхээ өгч байлаа.Тэгээд би ямартай ч амь.драхаар шийдсэн.Хайртай бүсгүйтэйгээ сайхан амь.драна гэсэн итгэлээр цааш алх.ахаар

ший.дсэн юм.Тэгээд л арай гэж нэг юм эргээд хү.н төрхө.ндөө орсондоо…Тэгээд амьдрал минь овоо л нэг эргэ.эд чиг шуга.маа олж эхлэж байх шиг болсон….Хммммммм….хайр гэдэг үнэхээр гайхалтай.Хайр бол чи юу ч үгүй а.мь амьд.ралгүй болсон үед ахин нэг удаа сэх.эх амь чинь болж чаддаг.Би яг тэгж л эрг.эж сэх.эж байсан.Хэсэгхэн ч атугай эргээд аз жаргалаа олж чад.сан юм шүү. -Хэсэгхэн гэнээ? -Тиймээ…хэсэгхэн…тэр ердөө л хэсэ.гхэн хугац.ааны л аз жа.ргал байсан.Амьдрал надаас тэрнийг минь ч гэсэн булаа.гаад авч.ихсан. -Хайртай бүс.гүйг чинь үү? -Тиймээ…түүнийг минь…ээж аав нь түүнийг минь над шиг амьт.анд зох.ицохгүй гэж үзсэн.Эхлээд бид хоёрыг са.лгах гэж оро.лдсон.Салга.хын тулд түүнийг минь гэрийн хори.онд ору.улж харин намайг юу ч ба.йхгүй болохоор юугаар ч сүр.дүүлж чад.ахгүй байсан.Болохгүй болохоор нь зо.дох гэж мөн.гө

өгөх гэж орол.дсон…хахахахахаха… харин би яг ингэж инээсэн….Хмммм…чи бод.оод үз дээ.Чамд байгаа ганцхан бур.хан амь.дралын чинь гэрэл гэгээ амь.драх шалтг.ааныг чинь ердөө хэдхэн цааснаас болж аль эсхүл ганц хоёрхон зодуулс.аныхаа төлөө өөр.өөсөө түл.х гэж хэлвэл инээд чинь хүрэ.хгүй гэж үү?…чи эмэгтэй хүн юм чинь тэг.эхгүй ч байж ма.гадгүй.Харин би бол тэгсэн.Гэхдээ ай.дас дүүрэн инэ.эдээр…хммм…бас тэд хийхийг хүссэн.ийгээ хий.ж чадсан.Түүнийг гадаад руу сур.гах нэр.ийдлээр авч явс.ан хүчээр…би бүр баяртай ч гэж хэлж чад.аагүй.Ингээд л би орь ганцаараа жинхэнэ.эсээ хаяг.дсан хог болж хуви.рсан даа…Тэд надаас амь.драх сүүлч.ийн шалтг.ааныг минь бул.аагаад авчихсан.Тэгээд л ямар ч ам.ьдрах шалтг.аангүй болж хув.ирсан.Мэдээж Цэцгээ минь хамт байсан ч бас л юун тэр ох.иныг бод.ох манатай…хара.ал ид гэж…тэр

өдрөөс хойш би сургууль дээрээ нэг ч өдөр очо.огүй.Өдөр шөнөгүй ар.хи у.ух болж үүнээсээ болж оюут.ны байрн.аасаа хөөгдч.ихсөн….Хмммм…ингээд л сарын дотор жинхэ.нэээсээ өөрө.өсөө өөр юу ч үгүй гуйл.гачин болж хув.ирсан даа.Мэдээж би оюу.нты байрн.аасаа хөөгд.сөн оро.йдоо л ам.иа хо.рлох нь хамгийн зөв ши.йдвэр юм байна аа гэдгийг уха.арсан.Тэгээд ямар ч билээ дээ нэг бар.илгын дээвэр дээр гараад үсрэ.хийг за.вдсан.Яг энэ үед Цэцгээгийн минь авр.алт гар намайг тэв.эрсэн.Надад “үх.эж боло.хгүй хүн яадаг ч байсан амьд.рах л хэрэгтэй” гэсэн утгатай баахан орой руу минь үгс хэлж халуун нули.мсаа асгар.уулж байсан…энэ үед л би түүнийхээ нул.имсыг эцсийн удаа үзс.эндээ.Тэр минь үүнээс хойш яаж ч зо.вж тарч.илж байсан.Нэг ч удаа надад зовло.нгийн нули.мсаа үзүү.лээгүй

юм….Хммммм…гэхдээ хүн тиймэрхүү үедээ хэний ч үгийг сонс.доггүй юм.Бүх үгс чиний чихний хажу.угаар өнгө.рөх болно.Гэхдээ л тэр минь асгарт.алаа уйл.ж байгаад яаж ийж байгаад л намайг үхэ.хийг бол.иулж чад.сымдаа.Тэгээд намайг нэг түрэ.эсийн байранд оруулсан.Ямар нэгэн юм болгуу.лахгүйн тулд надтай цуг амь.дарч эхэлсэн…надад ха.нь болж сэтгэл.ийг минь зас.ахын тулд хичээлээсээ ирээд л хичээ.лээ ч хийж чад.ахгүй.Миний хажууд хэвт.ээд зөндөө их уха.арал хайрл.асан сайхан зүйлс ярь.ж өгдөг байсан боловч тэр үед а.мьд с.үг болчихсон би юун түүнийг со.нсох манатай…хмммммм…тэр үед би түүнийгээ яа.сан ч их зов.оож байгаа вэ дээ…түүнийг сургуульдаа явс.ан хойг.уур би…хэд хэдэн удаа ам.иа хо.рлох гэж ор.олдсон.Эм у.уж,хооло.йгоо боо.милох гэж ахин нэг удаа өндөр

бар.илга дээ.рээс үс.рэх гэж ор.олдсон.Тэр минь дэндүү олон өдөр эмнэлэ.гийн ор сахиж халуун нул.имсаа барж өнгөрөөсөндөө хөөрхий…гэхдээ надад бол нул.имсаа хару.улаагүй…харин…нэг удаа би хоо.лойгоо х.эрчсэн… Гээд би Анужинд хүзү.үн дээрх со.рвио үзүүллээ.Анужин үүнийг хара.ад цоч.ин давхийж: -Хөөх ямар ай.мар юм бэ? гэж хэллээ.Харин би үргэлжлүүлэн ярьж эхлэв. -Хоолойгоо цаа.сны ху.тгаар хэр.ччихсийм…их л гүн зүс.эх шиг болсон.Яаж яваад ч ами.лчихсан юм бүү мэд.Магадгүй түүнийхээ залб.иралаар л байх.Гэхдээ хамгийн тэнэг нь би ам.ьд үлдчи.хээд бая.рлаагүй.Түүнд уура.лсан.Түүн рүү уурл.аж хара.агаад л хамаг л муу му.ухай гэсэн үгс.ийг чих рүү нь биш зү.рх рүү нь чулуу.дсан даа.Харин тэр минь зүгээр л юу хэлэ.хгүй хайр дүүрэн харц.аар ширтээд л суу.гаад байсан.Харин би эмнэл.эгээс гаран гарта.лаа үргэлжлүүлэн зүх.ээд л

зүх.ээд л…нэг удаа өндөр дээрээс бүр үсэр.чихсэн.Тэгтэл тэр минь яаж мэ.дсэн юм бол бүү мэд хаанаас ч юм гү.йж ирээд миний гар.наас шүүрч ав.аад арай гэж тат.аж гар.гаж ирээд дахиад л нам.айг аварсан.Дахиад л баахан хар.аал зүх.эл урсг.асан.”Зайла.ад өг хар.аал идсэн ян.хан минь” “Чи м.уу ер нь хэн юм бэ өл.өгчин минь” “надаар яах гэ.эд байгаа юм” гээд л…энэ бол юу ч биш.Тэр үед миний түүндээ хэ.лж байсан тэр айм.шигт үгс одоо амн.аас баг.таж гарахгүй байна.Намайг э.м уух.ад бас л тэр минь яаж ийгээд л намайг ав.арсан.Э.м уу.х үед л би маш олон хоногоор эмн.элэгт хэв.тсэн.Намайг эргэх гэж ирэх бүрд бас л түүнийгээ хар.ааж зүхнэ.Харин тэр минь намайг эргээд тэнхэрү.үлэхийн тулд бүхнийг хийсэн.Өдөржингөө надаас хара.ал зү.хлийн үг сон.ссон ч хамаагүй миний дэргэд байсаар л байсан…Хммммм…хамгийн сүүлчийн удаа

түрэ.эсний байрныхаа таазнаа.саа дүү.жлэх гэж оро.лдсоны дараа тэр минь сургу.улиасаа гар.чихсан.Мэдээж намайг үхүү.лчихгүйн тулд…харин би түүнээс “яах гэж мөрөө.дөлөө ор.хиж байгаа юм…над шиг хо.г шаа.рыг хаяж орхи.од сайхан амьд.арвал чамд л дээр шүү дээ.Би бол өнгө.рсөн хүн…яах гэж?” гэж ас.уухад тэр минь нээх дула.ахан инээмсэглэснээ “чи Сайханг мөнг.өгүй болсоных нь төлөө ор.хих байсан уу? чиний надад хийсэн бүх з.үйлс хэл.сэн бүх үгсийг Сайханаа чамд хийж бас хэлс.эний ч дараа ч чи Сайханг хайрласан хэв.ээрээ байх байсан уу?Миний чамд хийж өгс.өн бүх зүйл.ийг чи Сайханаагийн төл.өө хийх байсан уу?” гэж асуултыг минь асуултаар хари.улсан.Мэдээж би юу ч дуу.гарч чад.аагүй ээ…Ямартай ч би тэр өдрөөс хойш энэ бүс.гүйг хажууд байвал үхэ.ж чад.ахгүй ээ гэдгээ

ухаа.рсан.Гэхдээ бас надад тохи.олдсон тэр бүх аймши.гийг даван туулж ча.даагүй байсан учир би а.рхи у.уж эхэлсэн…маш их ар.хи уу.сан.Уугаад л ууг.аад л…архи.ны м.өнгө Цэцгээгээс нэхнэ.Мэдээж тэр эхэндээ өг.өхгүй.Гэхдээ хара.алын үг ур.сгаж байгаад л яаж ийж байгаад ар.хиа аваад ууч.ихдаг байлаа.Тэр үед анх өөрийнх нь дур.лаж асан залу.угаас сүүдэр нь ч үлд.ээгүй гэдгийг тэр минь яс маха.ндаа шингэ.тэл ух.аарч байсан байх.Үнэхээр ч юу ч үлд.ээгүй байсан.Гэхдээ л тэр минь хажууд минь байс.аар л байсан. Гээд Анужингаас би нэг асуулт асуулаа. -Анужаан? -Юу? -Өсөж том болсон хүн гэж хэн.ийг хэ.лэх вэ?… Тэр жаахан бодолх.ийлж байгаад ийн хариуллаа. -Хмммм…Хариуцлагатай,ухаантай боловсролтой мэргэжил ажилтай гэр бүлтэй ийм л хүнийг хэ.лэх байх даа… -Хмммм…чиний зөв өө…

Гэхдээ…миний бодол чинийхээс арай л өөр.Миний бодлоор өсөж том болсон хүн гэдэг…чиний тодорхойлолту.удаас гадна сэтгэлийн тэнх.ээтэй хүнийг л хэл.дэг гэж би боддог.Амьд.ралд юу ч тохио.лдсон сөрж тэмцэхэд бэлэн хүчтэй хүнийг л хэлдэг.Харин яаж ийм болдог юм бол? -Мэдэхгүй юм даа…магадгүй маш их зүйлийг үзэж туулс.аны дараа л байх… -Хмммм…тийм байхаа…бараг л…бараг л чиний зөв.Гэхдээ хариулт арай л өөр.Хэр ихийг туу.лсан гэдэгтээ биш.Харин юуг дав.ан туу.лсан гэдэг нь илүү чухал.Хэр том даваа са.адыг туулж чадсан төдий их сэт.гэлийн тэнх.ээтэй байна.Мэдээж хэр их зүйлийг үзсэн гэдэг нь чухал ч юу үзэж туулсан гэдэг нь хамгийн чухал.Хүн хэр их сэтгэлийн тэнхээтэй байна төдий чинээ оргил өөд мацах хүч чадалтай болсон байдаг.Сэтгэлийн тэнхээгүй бол чи хичнээн ухаантай

мөнг.өтэй эрх мэд.элтэй байлаа гээд хүссэндээ хүрч чадахгүй.Би энэ үгийг шинээр ажилд орж байгаа ер нь эргэн тойрныхоо бүхий л мөрөөдөлтэй хүсэл зорилготой залууст хэлдэг.Чамд ч гэсэн хэлмээр байна.Сэтгэлийн тэнх.ээтэй байж л чи жинхэнэ хүсэл мөрөөдөлөө биелүүлж чадна.Саяных шиг ам.ар аргаар хүсс.энээ олж авах гэсний хэрэггүй.Мэдээж чи энэ сайхан царай зүсэ.эрээ хангалттай хүссэ.нээ олж авч болох боловч энэ чинь удаан тогтдо.ггүй юм.Үгүй байлаа гэхэд хүссэнээ биелүүл.эхийн төлөө эсхүл хад.галж үлд.эхийн төлөө чи маш их нү.гэл,хо.рсол,үзэн яда.лтын далайг амьдш.уухан давж гар.ах хэрэгтэй болох болно.Тэгээд энэ бүхнийгээ да.вж чадсан ч чамайг хөгш.ирсөн хойно хэн нэгэн эсхүл өөрөө өөрөөсөө “чи аз жарга.лтай амь.дарч чадсан уу?” гэж асуувал чамд хэлэх үг ол.дохгүй л байх…

хмммм… Тэр хэсэг бодол.хийлэн сууж байгаад надаас ийн асуулаа. -Танай эхн.эр ямар гайхалтай сэтг.элийн тэнхэ.этэй бүс.гүй вэ? -Хмммм…тиймээ тийм…гайхалтай сэтгэлийн тэн.хээтэй бүсгүй.Гэхдээ тэр үед адилхан л юу ч үзээгүй ня.лх балч.ираараа байсан.Үүнээс илүү сайхан газар ижий аавт.айгаа зо.влон ү.зэлгүй өссөн ч гэсэн Монг.олд надтай цуг тэр их аймши.гийг туу.лсан.Гэхдээ тэр минь хүчт.эйдээ биш харин надад хайрта.йдаа л өөрт байсан бүхнийг барж золи.осолж дуусгасан.Хамаг л нули.мс сэ.тгэл зү.рх амь амьдрал мөрөөдлөө…Зөвхөн надад хайртай байсан учраас л тэр минь миний төлөө тэ.мцсэн…сургуу.лиа хая.ж над шиг хог ша.артай цугтаа амьда.рсан.”Тэр үед чамд үнэх.ээр ямар ба.йсан юм бэ?” гэж би түүнээсээ асуухад нээх хөөрхөн инээмсэглээд “жаргалтай байсаан” л гэж хариулдаг.Гэтэл бид хоёрын нөхцөл байдал бол би арх.ичин бас

ажи.лгүй тэр минь ч гэсэн аж.илгүй.Бид хоёр ердөө л нэг муу түрээ.сийн ба.йранд Цэцгээгийнхээ аавы.нх нь явуу.лсан мөнгө.өр л амь зуу.даг байж билээ.Бид хоёр эхнэр нөхөр гэхэд хаашаа биш гэхэд хаашаа тийм л амьдралаар амьдарч байлаа.Миний хийдэг зүйл гэвэл зөвхөн а.рхи у.ух.Гэхдээ ядаж л би түүнд бусад архи.чин нө.хрүүд шиг гар х.үрдэггүй байсан мөн түүнтэйгээ амьдарч эхэлсэнээс хойш жилийн дараанаас а.рхи уух.ад минь саа.д бол.охгүй л бол элдэ.вээр хар.ааж зү.хэхээ больсон.Гэхдээ зөвхөн эрүүл байхдаа л…хмммм…арх.ичин хүнтэй амьд.рана гэдэг маш их тэв.чээр шаа.рдагдана.Ар.хи у.ух бүртээ элдэв янз.аар авир.лана.Үгээр иднэ.Угаасаа ч тай.лбарлахын хэ.рэггүй биз.Бүгд мэд.эж байгаа.Мо.нгол хүн болж Мо.нгол гэрт өсс.өн л бол хэн бугай ч ийм зовл.он үзс.эн байдаг…харин би түүнээс тээр сүүлд нь нэг удаа “чи яах гэж тэр бүхнийг ту.улсан юм бэ?яаж тэр бүгдийг ту.улсан юм?хэр удаан тэр бүхнийг туу.лах байсан

юм?” гэж асуусан.Харин тэр минь нөгөөх л инээмсэглэлээрэй зөөлхөн инээгээд “зүгээр л хай.ртай байсан учраас…хмммм…харин хэр уд.ааны тухайд бол чамайг ухаа.ртал тэр бүхнийг тэв.чих байсан.Тэгээд ч чи ухаарс.ан шүү дээ” гэж хэлсэн.Харин би “би уха.араагүй чигтээ үх.эн үх.тэлээ явсан бол чи яах ба.йсан юм?” гэж асуухад “Мэдэхгүй ээ…магадгүй бас л үхэ.н үх.тэлээ байх байсан.Гэхдээ чи минь ухаа.рсан шүү дээ” гэж хэлсэн.Харин би уртаар санаа ал.даад “Тэгэхдээ дэндүү их үн.ээр” гэж хар.иулсан….хмммм….тиймээ би дэндүү их үнээр тэр ухаар.алыг олж авч аль таван жилийн турш давж чада.агүй дава.агаа давсан…хмммм…дэндүү их үнээр… Гээд би чим.ээгүй боллоо.Санах бүр энгэр цээжинд минь ула.йссан чулуу орчи.хоод түлж байх шиг л сана.гдуулдаг аймшигтай ой дурсамжаа эргэн санаж нүдээ анилаа.Намайг ийн хэсэг дуу.гүй суу.саны дараа Анужин намуухан

дуугаар: -Үнэхээр хэц.үү үе байжээ?…гэж хэллээ.Хариуд нь би: -Гэхдээ аз жаргалтай эхэлсэн…гээд инээмсэг.лэн ярьж эхэллээ. -Хмммм…тэр үед бид хоёр цугтаа амьдраад 5-н жил болж байлаа.Би ар.хи уу.сан хэ.вээр бүр мөсөн живч.ихсэн арх.ичин болсон байсан даа би…харин тэр минь хоёр биенээ гэдэс цат.галан явуул.ахын тулд аж.ил хийдэг болсон байлаа.Тэр минь бид хоёрын амьдарч эхэлсэнээс хойш 3 дахь жилээс аж.ил хийж эхэлсэн.Хэдий бид хоёр түүний аа.вын явуулсан мө.нгөөр цаашид ч амьд.раад байж болох байсан боловч тэр минь тийм хүн биш.Багаасаа мэдлэг боловсрол сайтай мундаг охин байсан болохоор нэг дажгүй ресто.ранд эхлээд зүгээр л зөөг.чөөр ажилд орсон боловч чадвараа хару.улаад менежер хүртэл дэвшиж чадсан.Хэдий надаас болж сургуулиа дүүр.гэж чада.агүй ч тэр минь японд ханга.лттай мэдлэг эзэм.шсэн сурах ёстойгоо аль хэдийн сурч.ихсан байсан болохоор тэр минь комп.анидаа үнэхээр өсөх ирээдүйтэй

мундаг ажилтанд тооцогдож байсан.Тэр минь хэрвээ миний оронд энэ компаныг удирд.аж байсан бол магадгүй одоо байгаагаас нь хавь илүү авч яв.ах байсан биз…хмммм…гэхдээ тэр минь тэгээгүй ээ… -Яагаад? -Хммммм…би чамд сүүлд нь хэлж өгнө өө…харин тэр үед би ердөө л сайн эхн.эрийн буя.нд ямар ч ажил хийх шаар.длагагүй арх.иа уу.гаад л хэвтэж байдаг байлаа.Тэр үед ч гэсэн би түүнийг эхн.эрээ гэж хүлээн зөвш.өөрөөгүй л байсан.Тийм болохоор ч тэр үү…тэр минь намайг нөх.рөө гэж дуудаж зүрхэл.дэггүй байлаа.Тэгтэл нэг өдөр их гэнэтийн цочи.рдмоор зүйл тохи.олдсон. Анужин айса.н харц.аар над руу харан: -Яанаа юу бол.сон гэж ? гэж асуухад би өөдөөс нь юу ч боло.огүй юм шиг инээм.сэглээд: -Тэр минь жир.эмсэн бол.чихсон…гэхэд хөөрхий Анужин зү.рхээ даран уртаар амьс.гаадаад: -Ёоооох…юу бол.сон юм болоо л гэж ай.лаа шт…угаасаа та хоёр таван жил цугтаа амь.дарсан

шт.Ийм юм б.олох нь угаасаа л ойлго.мжтой хэрэг… -Тиймээ угаасаа л ойлг.омжтой байсан.Гэхдээ тэр үеийн надад бол огтхон ч ойлг.омжгүй байлаа.Түүнийг нэг л өдөр жирэ.мсэний тест ЭХ.О-ныхоо зургыг бар.ьчихсан нүүр дүүрэн инээмсэглээд “хайрт минь чи бид хоёр хөөрхөн хүү.тэй болох нь” гэж хэлэхэд би ёстой зол.той л уха.ан алдч.ихаагүй.Анх аав болсон гэдгээ сон.сох ямар ч эр хүний хувьд үнэхээр цоч.ирдмоор зүйл байдаг юм билээ.Бас маш их баяр…дэндүү их баяр…Яг тэр үеэс л хойш би түүндээ арай л зөө.лөн хан.даж эхэлсэн.Орой ажлаа тараад ирэхэд нь гэрээ нох.ойн хороо шиг болг.очихоод хоол унд ч үгүй шал со.гтуу уг.тдаг байсан.Тэр минь л тэр их ажилын дараа гэртээ үхт.элээ яда.рчихсан амьтан орж ирээд бас л гэр орныхоо хэзээ ч дуу.сдаггүй ажи.лыг хийдэг байлаа.Гэхдээ тэр өдөр…жирэм.сэн гэдгийг нь ду.улсаны маргааш орой нь би гэрээ цэмци.йтэл цэвэрлэч.ихээд дуртай хоолыг нь гараа гар.гаж хийчихээд

гэртээ орж ирэхэд нь “хань минь” “хайр минь” гээд л хамаг сайхан үгс.ээ урсг.ан угтсан.Тэгэхэд л би түүнийхээ баярын нулим.сыг хамгийн анхны уда.агаа х.арсан.Тэр минь ер нь со.нин бү.сгүй шүү.Намайг өөрийг нь тэгж их зов.оож там.лаж байхад хоёрхон л удаа нули.мсаа үзүү.лсэн хэрнээ намайг түүнийгээ баяр.луулах бүрт амархаан уйлчи.хдаг байж билээ.Би тэр оройг ердөөсөө ч март.даггүй юм.Тэр минь гэртээ орж ирчихээд эхлээд гайхаад таг хөш.чихсөн.Магадгүй ямар нэгэн гайхалтай зүйлийг олж үзчи.хээд нүдэндээ ч ит.гэхгүй байгаа хүний харц л тийм болдог биз.Харин би орж ирэнгүүт нь л “өө миний хайр яд.арсан уу? давх.ар би.етэй хүн хамаагүй их ажил хийж болд.оггүй юм гэнэ лээ шүү” гээд сүйд майд болоод орон дээр суул.гаад хийсэн хоолоо аяг.лаж өгсөн.Харин тэр минь гай.хаад над руу бас аягатай хоол руу минь ээжлээд хар.аад л…хар.аад л…байсан.Тэгсэнээ өөрийн эрх.гүй нүднийх нь ну.лимс нь цийлэг.нэж намайг тэвр.ээд уй.лж гарсан даа хөөрхий…тэгээд миний

өгсөн аягатай хоолыг амаа өмөл.зүүлэн байж өөрийн эрх.гүй асг.арах нулим.саа тэв.чин байж идэж билээ.Одоо ч гэсэн хэн нэгэн түүнээс минь “таны идэж байсан хамгийн амттай хоол юу вэ?” гэж хэн асуувал “нөхрийн минь тэр орой хийж өгсөн хоол” л хариулдаг.Дараа нь бид хоёр яг л эхнэр нөхөр хоёр шиг орон.доо орон тэр минь надад энэ л өдрийг хамаг л цээжний ма.хаа баран байж хичнээн удаан хүлэ.эсэн тухайгаа анх харж хайр.лаж эхлэснээс хойших бүх т.үүхээ ярьсандаа..бүр үүр цайтал шүү…гэхдээ өөрийгөө зо.вж байсан гэж бараг нэг ч удаа хэл.ээгүй.Зүгээр л бүгдийг нь хэлсэн…хммм…тэр явдалаас хойш бид хоёр хэдхэн сарын дараа л хуримаа хийсэндээ.Ингээд л бид хоёрын адармаат амь.драл эхэлсэн.Гэхдээ ядаж л жинхэнэ гэр бүл болсон…жинхэнэ гэр бүл шүү…гэхдээ

ам.ьдрал гэдэг хүнд давж ба.ршгүй давааг ээлж дара.алан өгсөөр л байдаг юм билээ.Ингээд хувь заяа надад болон түүнд минь дахиад л нэг удаа дав.ж бар.шгүй туулахын арг.агүй оргил нь тэртээ дээр үүлс.ийн дунд орш.их сүрлэг өндөр дава.аг замд минь хаясандаа….

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In Өгүүллэг

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Эрүүл мэндэд сөрөг үр дагаваргүйгээр хэрхэн жин хасах вэ?

Завгүй амьдралын хэв маяг, эрүүл бус хооллолт, байгаль цаг уурын таагүй нөхцөл байдлаас бо…