Home Өгүүллэг “ҮНЭГЭН ГҮЙДЭЛ” өгүүллэг “15-р хэсэг”

“ҮНЭГЭН ГҮЙДЭЛ” өгүүллэг “15-р хэсэг”

1 second read
0
1
1,764

Баньд өвгөн гэртээ ор.тол гэр нь нэг л хоо.сон мэт болоход гайхан удаан гэгч нь анх л хар.ж байгаа мэт тойру.улан хартал хой.мор нь гэр.ийг нь дүүрг.эн байдаг алт.ан бур.хан нь байх.гүй байх нь тэр. Ээ

хал.аг минь ингэх гээд байж дээ хэмээн хала.глан орил.оод гараа.д очтол Будын машин тэртээ хойно тоос татуу.лан да.вхиж байгаа хар.агдахад эмээ.лийн ганц морио унан цагд.аагийн хэсэ.грүү давхив.

Тэрээд цагд.аагийн хэс.эгрүү оронгуу.таа хамгийн эхний ха.алгийг тат.ан оро.од мэндийн зөр.өөгүй амьс.гаадан – Хүү минь ах.ынх нь гэрт х.улгай орж? – Хэзээ билээ Баньд гуай та жаахан тай.ван – Хэзээг нь

мэ.дэхгүй өчигдөр шөнө бишээ өнөө өглөө ч бай.ж ма.гад – За би бичье: Таны мэд.эж байга.агаар юу, юу ал.га болсон байна? – Ал.тан бу.рхан – Айн!!! – Тиймээ миний үе да.мжиж ирсэн ал.тан бурх.ан минь алг.а

бол.чихлоо – За та түр хүлэ.эж байга.арай би хамт явъя Гэрт нь ирээд үз.лэг хи.йж байснаа – Танай гэрийн цоо.ж ямар байна алив үзье – Намайг ирэ.хэд цоо.ж зүг.ээр байсан, би өөрөө онго.йлгоод орж ир.сэн

л дээ – Тэгвэл хаа.гуур яаж орж ирс.эн байж бо.лох вэ? та ингэхэд өчигдөр жаа.хан ту.ужээ дээ, таниас нэвт үнэ.ртэж байна – Харин тиймээ өчигдөр нэг танил хүү хото.ос ирэ.эд намайг дай.лаад … бид хоёр бу.удалд ууг.аад … манай охин зах.ьсан гээд … өглөө Будад намайг хүр.гэж өгөөрэй гээд … хэмээн урд хойно нь ору.улан сан.дран ярьтал – Охион!!! Арай та өөрөө согту.удаа авч явж янз бүр бо.лгоогүй биз, танай гэрт х.улгай ор.сон гэх сэж.иг бүхий нэг ч юм ал.га байна – Ишш ах нь сог.туу ч гэсэн арай ч бур.ханаа худ.алдаж уу.хаар тэ.нэг бишээ – Тэгвэл танд сэ.жиглэж байгаа х.үн байна уу?, энэ ал.тан бур.ханы чинь

талаар хамгийн их сони.рхож худал.даж авах са.нал тав.ьж бай.сан хүн байна уу? – Манай эндхийхэн мэ.ддэг хэд нь нэг ч их то.ож байг.аагүй ээ, тэгээд ч над шиг ийм өвг.өнд жинхэнэ ал.тан б.урхан байна гэж хэний ч сан.аанд ороо.гүй биз. Харин өчигдөр намайг дайл.сан хү.үтэй … гээд Сондорыг хэлбэл ох.иныг нь барь.чих юм шиг сан.агдахад шууд яри.агаа бу.лзааруулан: Ойдов хүүг шалг.амаар байна, тэр хүү өчигдөр гэнэт ман.айд ирээд намайг төв ору.улж дай.лсан, тэгээд бо.лсон гээд байхад нэм.ж өгч уулга.саар байгаад

таср.аачихаад өглөө босохоос өмнө яв.сан байсан – За ойлголоо би төв орж мэдэ.элээд шинжи.лгээний баг яву.улъя, мөн тэр Ойдовыг байц.аая одоо хаа.на байгаа юм? / гэж ёс төдий асу.угаад дотроо бол Баньд гуай зө.нж байгаа юм биш байгаа, алт.ан бур.хан бас охин гэнэ … / – Хэн Ойдов уу? би яаж мэ.дэх вэ дээ хүү минь тэр чинь хо.тын хү.н л гэсэн – Хэнийг нь мэ.дэхгүй хүнийг д.агаж ява.ад тасар.талаа уу.ж л байдаг та ч гэж та. За би ямартаа ч төв оро.од тани.лцуулъя – Нээрээ

хүү минь надад залга.сан дуга.ар нь байгаа, өчигдөр надад зөн.дөө юм авч өгөөд. Тэгээд тантай байнга хо.лбоо б.арьж байя гээд нэг утас авч өгсөн … энэ дугаар нь шүү гээд над.руу за.лгаж байсан – Аанхан та ут.саа өгд.өө хэмээвэл Баньд өврөө уудлан Nok.ia мар.кын гар утас гарган – Энэ байна хүү.хээ **** Ойдов Сондор хоёр давх.исаар өглөө х.отод орж ир.цгээв. Сондор гэрийнхээ гадаа буу.гаад – Чи сайн байлаа баярлалаа чамд, ядр.аа бай.лгүй одоо са.йхан амардаа. Энэ үлдсэн мө.нгө ханг.алттай хүр.нэ гэж бод.ож байна хэмээн 3 сая төгрөг өг.өөд

бу.ух гэтэл Ойдов гараас нь барин – Сонду хата.гтай намайг уучл.аарай, та ингээд яв.ах гэж бай.гаа юмуу? – Тийм бид хоёрын аж.ил дуус.сан – Ийм хур.дан уу, тэгэхдээ та яаж энд.ээс яв.ах билээ … бишээ би хэзээ ба.йраа хүл.ээж авах вэ? – Би явахдаа яръя – Уучлаарай би сан.аагаа бу.руу ойлгу.улчихаж, энэ мө.нгө ханг.алттай бараг илүү га.рах байх, бас би тантай сайхан тани.лцлаа гээд нэг орой на.йзын ёсоор хоо.лонд у.рих гэсэн юм – Ок, би хэлье, одоо яд.арч байна сайхан ус.анд оро.од ама.рмаар байна – Сайхан амраарай би хүл.ээж байя Ойдов ч мөн яд.арч байсан ч гарт нь байгаа мөн.гөнөөс үү нэг бол

Сондор хэмээх энэ мэд.дэг хэр нь мэд.дэггүй эмэгтэ.йгээс бо.лсон уу нойр нь хул.жин дэмий л зурагт хар.ан хэв.тэж байтал утас нь дууга.рахад хар.вал Баньд өвгөн зал.гаж байлаа. – Сайхан амарсан уу Баньд гуай, зүгээр үү? – Тиймээ чи ха.ана байна? – Би гэртээ байна … түүнийг ийнхүү асу.ухад бүр ч их гайх.сан ч олон юм бод.сонгүй – Чи яг одоо эргэ.эд хү.рээд ир? – Яах гэж билээ, аан та намайг са.наад байг.аа юмуу ха ха ха – Надад чам.тай яр.их нэг аж.ил байна – За ямар аж.ил билээ би со.нсож байна – Утсаар ярь.ж боло.хгүй байнаа. Нөгөө сув.арган дор нуу.сан өвө.өгийн юмнуудыг а.вдаг юмуу гээд надад

чам.аас өөр тус.алчих хүн алга … үүнийг сон.соод Ойдов ин.ээд нь хүрэн – Та өчигдөр согт.оогүй л бай.сан байна ш дээ, зөв ший.двэр гарг.алаа тэгэхдээ ярьса.наараа биз дээ? – Аанхан – За би одоо гарлаа Ойдов минь суу.сан газ.раасаа шор.оо атга.даг чи ч да.жгүй зал.уу юмаа хэмээн өөр.ийгөө маг.тан бушу.ухан хувцас.лаад гарав. Баньд өвгөн харин утсаа тасл.аад цагд.аа хүү рүү харан – Одоо хотоос гарлаа гэнээ, үнэн л байгаа биз дээ хэмээн туни.рхан дууга.рвал цаг.даа инээ.мсэглэн – Юун сув.арга билээ Баньд гуай? – Аан манай өвөөг.ийн юм байдаг гээд анх би ирэ.хэд нь худл.аа жаахан тог.лож ярьсан юманд итгэ.чихэж. Өчигдөр тэр тал.аар нада.ас яг хаа.на байдаг юм

гээд асу.угаад бай.сан юм л даа – Зөв, зөв … – Би түүний ца.райг хар.мааргүй байна та нар учрыг нь оло.од өвгөн миний юм.ыг л ава.ад өг – Тэгж болноо … тэгэхдээ тэр ал.тан бур.хан чинь үнэхээр түүх.ийн хов.ор дурс.гал бол улс хур.ааж авна – Яагаад тэр билээ? За за маньд хэллээ гээд ямар ой.лгох уха.ан ба.йгаа биш, хаана ч байсан бур.уу гара.ар орчи.хгүйхэн шиг л хамга.алагдаж байвал бол.оо зүгээр. Ойдов хэзээний мэд.дэг болсон зам.аараа төв.өггүй да.вхисаар Баньд өвгөний

гадаа ирэв. Авчирсан ар.хи чих.эрээ барин машинаас бу.ун гэрт нь ор.вол тэнд Баньд өвг.өн биш харин хоёр ц.агдаа түүнийг тос.ож аван уч.рыг нь асу.уж амж.аагүй байтал гав.лан машинд нь суу.лгаад цагдаа.гийн хэс.эгрүү хөдлөв. Ойдов байцаа.гдаж байхдаа аваа.гүйгээ но.тлох ба.римт ба.йхгүй учир яа.лт ч байхгүй толго.йгоо ша.ан сууж байснаа нэгийг сан.ан Би утсаар яр.ьмаар байна, надад утс.аар ярих эр.х бай.гаа биз дээ хэмээн тө.мөр торн.ы цаанаас ори.лсоор арай.хийн

утсаа аван Сондор луу залгалаа. Сондороо гуй.ж байна утс.аа ав л даа … утсаа ав л даа Сондороо … гэтэл ч утас таср.ан дахин зал.гатал холб.огдох болом.жгүй гэхэд хараа.л урсг.ан утсаа газар чулу.удаад арга нь бар.агдан цөхөрс.өндөө доош су.ун тусав.

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In Өгүүллэг

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Эрүүл мэндэд сөрөг үр дагаваргүйгээр хэрхэн жин хасах вэ?

Завгүй амьдралын хэв маяг, эрүүл бус хооллолт, байгаль цаг уурын таагүй нөхцөл байдлаас бо…