Home Өгүүллэг “ҮНЭГЭН ГҮЙДЭЛ” өгүүллэг “10-р хэсэг”

“ҮНЭГЭН ГҮЙДЭЛ” өгүүллэг “10-р хэсэг”

0 second read
0
0
1,690

Нисэх онгоцны буудал дээр Сондор, Дөл хоёр гарч ирэгсэдийг харан хэн нэгнийг хүлээн зогсоно. Гэтэл ч жигтэ.йхэн ганг.ан нэг эмэгтэй өндөр өс.гийт дээрээ арай ядан тогт.ож буй бололтой эв хав.гүй

дон.жигнон жижиг чемод.анаа чирэн гарч ирэхэд Сондор: Пэпэ хэмээн гараа даллан өөдөөс нь очив. Өнөөх эмэгтэй ч Сонду хонгор минь хэмээн нялх.амсан дуугара.ад хоёр гараа алдл.ан тэвр.эн аваад гар

тээшээ дохивол Сондор Дөлд үлдээгээд хоёул сугада.лцан инээл.дсээр танх.имаас гарав. Дөл машиныхаа цонхонд тэр хүүх.нийг х.аран на.йр тавин инээм.сэглэн явна. Дөл Сондорыг явсаны дараа найзуудтайгаа

зад нарги.хыг хүссэн ч нэг орой болсон дэндүү их зүйлд цочир.дсоных уу тэгсгээд хари.хаар гарч билээ. Харин маргааш нь Сондорынд хэлсэн цагт нь уулза.хаар очив. Сондор ч гэртээ түүнийг ирэх.ийг мэдэж

байсан ая.тай хү.лээн су.уж байсан нь илт. – За яасан шийд.вэрээ гаргав уу? – Тэглээ хатагтай Сонду – Тэгээд? – Би … би зөв.шөөрч байна хэмээн дуу му.утай дуугарвал Сондор инээмсэглэн босож жүнзэнд

хөргөгчн.өөс мөс авч хийгээд вискин.ээс хундагл.ан өөртөө мөн нэгийг хийгээд – Чи зөв шийд.вэр гаргалаа, за амжилтын төлөө – Хатагтай Сонду та ойлг.ож байгаа биз дээ, миний амь амьдрал одоо таны гарт байна – Тиймээ би тэрийгээ маш сайн мэднэ сан.аа зово.лтгүй – Хэзээнээс ажилдаа ор.ох вэ хэмээн уусан ви.ски нь нөлөө.лөв үү нэгэн бол гаргасан шийдвэ.ртээ итгэл төгс бус байна уу нэг л өөртөө итгэ.лтэй бус өнгөөр хэлэ.хэд Сонду хажууд нь суун хөлөө ачи.хад нимгэн хал.адны цаанаас түүний нүц.гэн гу.я Дөлд шүр.гэх төдий Дөл тэр дар.уй хамаг цу.с нь хөөр.өн өөр цагт бол юу ч сонс.олгүй шууд

дар.аад ава.хад бэлэн омго.лон зан нь хөд.өлсөн ч чадс.ангүй ширээн дээрээс сал.галсан гараар нэг там.хи аван б.олох уу хэмээн асуусан ч хариулт сонс.олгүй буш.уухан асаан хэд сор.соны дараа арай гайгүй тайв.ширав. – Ингээд чи манай тал.ын хүн боллоо. Өнөө маргаашдаа жаахан тайвш.ираад эндэх ажлаа хүл.ээлгэж өг. Удахгүй Тайла.ндаас хүн ирнэ, тэрийг ирэхээр ажи.ллагаа эхлэнэ. Би бэл.эн боло.хоор чамайг дуудъя – Ойлголоо хат.агтай Сонду, уучлаарай тэгэхдээ нөгөө Ойдов? – Тэрийг би өөрөө зохиц.уулсан байгаа. Намайг дуу.дтал а.марч бай. Тэгээд нэмэж хэлэхэд дараа уулза.хдаа би анх танил.цсан Дөлийг харм.аар байна, битгий ийм су.л дор.ой бай ойлгов уу … – Ок одоо би

зүгээрээ, өчигдөр таныг гарсаны дараа тэр их юм.ыг ган.цаараа дуу.сгалтай нь биш гээд найзуудаа ду.удаад шө.нөжин нарги.чихсан чинь дотор жаах.ан хэц.үү байна хэмээн худ.лаа хэлэн инэ.эмэр ая.двал Сондор – Юу … чи энэ ажилл.агааны тал.аар эр.үүл, сог.туу аль ч байдлаар бүр хамгийн сайн итг.эдэг найз.даа ч хэлж бол.охгүй – Би арай ч нэг юм тэрийгээ мэдэ.хтэйгээ хата.гтай Сонду – Сайн байна одоо явж болно, утасд.сан цагт өөр ямарч ажил байх.гүй хэзээ ч байсан хама.агүй бэлэн бай.ж байгаарай – Ойлголоо баяртай Энэ яриа болс.оноос хоёр өдрийн дараа Сондор ярин тэр хоёр өнө.өдөр ийнхүү Тайла.ндаас ирж буй үзэс.гэлэнт бүс.гүйг тос.он явж байг.аа нь энэ

билээ. Гэртээ очо.од Сондор тээш оруу.лсаны дараа Дөлд хандан – Чи энд.эх бүх ажлаа зохиц.уулж ам.жсан уу? – Бараг л болсон – Тэр чинь юу гэсэн үг билээ? Би чамд хэдэн өдри.йн өмнө хэл.сэн биз дээ – Тиймээ уд.ахгүй би гэнэт ажл.аас хал.агдах тухай.гаа хэлсэн болохоор миний ажлыг хүл.ээж авах хүн бэл.эн биш байсан – За, за ямартаа ч одоо хуга.цаа тун бага үл.дсэн. Энэ хүн чам.айг ажлаа бүтэ.эж чадв.ал хамт Тай.ланд буц.ах юм. Тэнд очоод бүгд.ийг зохиц.уулна – Зөв, зөв ойлг.олоо тэгэхээр би одоо юу хи.йх хэр.эгтэй билээ? – Өнөөдөртөө явж болно утсаар яръя Дөлийг явсаны дараа Сондор, Пэпэ хоёр хаа.лгаа түг.жин дээш гарав. – Босс оо таны хэл.сэн бү.гдийг ава.ад ирс.эн – Сайн

байна, цаагуур чинь юу б.олж байна? – Таныг алг.а бол.чихлоо гээд нэг хэсэг биднийг санда.ргаад намайг дала.йд хаях.ын дава.ан дээр аш.гүй та ярьсан – Тэгэхэд хамт бай.сан хэ.рэг үү, даанч өөдөөс нэг ч юм яри.хгүй бай.сан юмаа – Ямар аз.аар та бас тэр бурх.аныг гарт.аа бар.ьж байгаа зур.агаа тэдэнлүү яву.улсан юм, тэгээгүй бол намайг ингээд наашаа итгэ.эд яву.улахгүй байлаа – Ойлголоо ямартаа ч төлөвл.өгөөний дагуу явж байна. Энэ залуу чам.тай хам.тарч ажи.ллана, өөрийгөө эрэ.гтэй гэдгийг мэдү.үлж бо.лохгүй шүү. Бас гард.аж хийх зүйл.сээ эн.үүгээр хий.лгээрэй, хэрэв чамайг эрэг.тэй гэдг.ийг мэд.чихвэл наадах чинь яаж ч нов.ширч мэднэ – Мэдлээ, энэ нөгөө таны явуу.лсан хуру.унуудын хээг.ээр хийсэн бээл.ий хэмээн гял.гар уута.нд хийн амыг нь лац.адсан нимгэн халь.сан бээ.лий өгвөл

Сондор түүнийг аван – Энэ чиний ажлын өрөө, юу хэрэ.гтэйг хэлээрэй. Би ерө.нхийд нь бүх зүй.лийг бэ.лдсэн гэж бодо.ж байна хэмээн зураг угаа.даг өрөөний хаж.уугийн жижиг өрөөг онго.йлговол дотор нь хөш.игний оронд бит.үү тоо.сго өрж цонх.ийг нь ха.лхлан, хаал.ганы завс.арыг мөн давха.рлан хаа.сан нь ямар ч гэрэл тусах.ааргүй бол.госон аж. Жижиг ширээн дээр дүүр.эн зу.раг байх агаад Пэпэ очин зураг нэг бүрийг нарий.вчлан х.арж байснаа – Хийхэд нар.ийн зүй.л бага.тай гай.гүй юм байна – Хэдий хугац.аанд амжих вэ? – 56 цаг ханга.лттай гэж б.одож байна? – Ок, тэнд уух ус, байгаа. Хоол идэх болон ямар нэг зү.йл х.эрэг болбол энэ хон.хыг дараарай – Ойлголоо

б.осс хэмээ.гээд чемоданаасаа ажлын хувц.ас баг.ажаа гарган нарийн томру.улдаг нүд.ний шил зүүн ширэ.эний чий.дэнгээ давх.ар а.саан зураг нэг бүрийг а.жиж эхлэ.хэд Сондор өрөөнөөс гаран хаа.лгийг нь гадн.аас нь түгж.ээд мөн өөрөө ажлаа үргэлж.лүүлэхээр өрөө.ндөө орон ширээни.йхээ ард суун компью.терээ аса.алаа.

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In Өгүүллэг

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Эрүүл мэндэд сөрөг үр дагаваргүйгээр хэрхэн жин хасах вэ?

Завгүй амьдралын хэв маяг, эрүүл бус хооллолт, байгаль цаг уурын таагүй нөхцөл байдлаас бо…