Home Өгүүллэг “ЭЭЖЭЭ ХУРДАН ИРЭЭРЭЙ” өгүүллэг “5-р хэсэг”

“ЭЭЖЭЭ ХУРДАН ИРЭЭРЭЙ” өгүүллэг “5-р хэсэг”

0 second read
0
2
1,563

Булган бие засчих.аад дот.ор нь муу байсан тул галын өрөө орж хүйтэн ус авч хэд сайн зал.гилж аваад хана түшин явс.аар өрөөндөө оров. Хаалгаа хаан түгж.ээд орлуугаа явах гэснээ гадаа тусах сарны

гэрэл нэг л тунгалаг сайхан харагд.ахад цонхон дээр очин охин минь дээ ээ.ж нь чамай.гаа ямар их сан.аж байна аа. Аав нь өөр хүнт.эй бол.сон бололтой. Ээж охин хоёр ал.захгүй ээ. Ямар ч худ.ал хуур.маг

хорвоов дээ хэмээн шү.үрс ал.дахад гэнэт араас нь нэг хүн тэвр.эн авч ар.хи үнэртү.үлсэн өмх.ий ама.ар Худал хуу.рмаг орч.лон гэж бас мэд.дэг байсан юм уу … хэмээгээд үнс.тэл Булган ээжээ хэмээн

байдг.аараа ори.лон мул.трахыг оро.лдсон ч ди.йлсэнгүй. Тэр хоёрын түчи.гнэх чимээ.нээр хаалгыг нь түлх.вэл цо.ожтой байлаа. Хүүш чи наад хүүх.эндээ хур.уу л хүр.сэн байх юм бол чама.йг ал.на шүү. Тэгтэл

ч Гээгээ нойр.моглон босч ирэ.эд сая л учрыг нь ойл.гон Идэрээтэй хамж.ин хаа.лгыг нь эвдэх.ээр үзэ.ж тарав. Булган өрөөндөө орил.соор … Доогий ула.йран дай.рсаар … хүч мө.хөс Булганыг ор.луу түлхэн 2

хө.хийг нь гарган шүлэ.нгтэн үнс.эж өмдөө шув.талтал хаалга эвд.эрч тэр хоёр орж ир.ээд Идэрээ Доогийг цохи.од авлаа. Чи юун сүр.тэй юм. Чиний хүү.хэн юмуу. Эсвэл на.йзын эх.нэр гэчи.хээд өөрөө сана.атай байна уу. Идэрээгийн нуда.рга дахин бу.ухад Гээгээ арайхийн са.лган Тайвшир ….. тайвш.ирцгаа л даа хаана байгаагаа мэдэц.гээж байна уу? Идэрээ тэрүүгээр холх.ин тайвш.ирах гэж ядна. Доогий амаа арч.ин муу.хай харан ама.ндаа хар.аал урсг.аж Гээгээ голд нь тэр хоёрыг дахин ойрт.ох вий хэмээн там.хи бааги.улан суух.ад Булган өрөөндөө уйл.ах дуул.дахад Доогий Юундаа уйла.ад байгаа юм, чимэ.эгүй байгаач …. хэмээн хашги.рахад Идэрээ Юу гэнээ чи …. хэмээн

уха.схийх тэр агши.нд хаалга цох.их нь тэр. Хормын төдий гурвуу.лаа өөд өөдөөсөө харв.ал Хаалгаа хурд.ан тайл цагд.аа байна, дуудл.ага ава.ад ирлээ гэх нь тэр. * * * Булган нүд.ээ анин арай ч дээ хэмээн бодо.хоос л гом.дон дуу нь ч гара.хаа байж бушуух.ан ээжр.үүгээ зал.гаж Ганбааг байрнаас хө.өж гарга гэх гэснээ “ Нээрээ шалт.гаан нь юу гэх үү … дар.алт ихтэй хүнийг бүр зовоо.хийн нэмэр” за яахав Ганбаа чи нам.айг ингэж ху.урч байгаа бол би ч бас хүн шүү дээ. Чамд би ямар и.тгэж байлаа. Анх.ны бүхнээ ча.мд өгсөн. Чиний сайхан цара.йнд ч биш, сайхан сэтгэл.тэйд чинь ч биш, зүгээр л чи миний хувьд бүх талаараа анх.ных минь байсан бол.охоор би чамд дэндүү хай.ртай үнэ.нч байсан …. гэтэл чи. Булган тэр үеийг бодоод өөрийн эрх.гүй дэвтэр дээр нул.имс нь дусах.ад балаа тавьж дээшээ хар.ан

хэсэг хэвтэв. Тэгтэл ч Хелен дуу.дан Би зөндөө унтчи.хаж бие засм.аар байна, бас ам цанг.аад чи унта.а юу? Үгүй би жаахан юм бичээд Нүд чинь дахи.ад л нули.мстай байна. Битгий ингэж уй.лал даа Аан уйлаа.гүй ээ эмээ, их юм уншаад нүд арга.чихгүй юу … хэмээгээд өөдөөс нь харан худ.лаа инээв. Цагаа харвал оройн хоолны цаг нэгэнт болсон байсан тул эмэ.эдээ бэлэн хоол бэлд.эж өгөөд өөрөө нэг их юм идэ.хийг хүсэ.хгүй байсан тул хоол ч хийс.энгүй. Чи миний хажууд суу л даа. Хоёулаа дуу дуулъя. Чи гоё дуул.даг биз дээ … гэхэд нь хүсэх.гүй байсан ч ажил нь юм бол.охоор аяс.аар нь дага.хаас өөр а.рга байсангүй. Уг нь их сайн эм.гэн. Даанч тэгж байгаад нэг гал.зуу нь хөдөл.чихвөл хэц.үү билээ. Анх ирсэнийх нь дараахан эм.гэний өвч.ин хөдлөв. Шөнө ун.таж байтал хэн нэг нь дуу.дах шиг болоход гайхан сэрв.эл эмгэн түүний орны хажууд ир.чихсэн Чи хэн.тэй байгаа юм,

чиний орон до.ор нэг хүн байна. Тэрийг ху.рдан гаргаа.дах гэхэд Булган айсан.даа зү.рх нь ама.араа гарах ша.хан хү.чтэй цо.хилж бушуухан салга.лан барин байж гэрлээ асаан орон доог.уураа шага.йвал хү.н бай.сангүй. Хэн ч бай.хгүй байна. Та яаж бос.ож ирэв, алив явж хэвт Битгий худ.ал ярь. Чи энд нэг хүн нууг.аад миний юмыг хулга.йлах гээ.д байна. Чи орон доог.уураа эр хү.н нуус.ан уу? Надаа шүүр аваад ир би хэ.мх цох.иод явуулъя …. хэмээн ор.илоход нүд нь эргэл.дэн хаанаасаа гард.аг байнаа гэмээр х.үч гарган Булганд дий.лдсэнгүй. Булган айх.ын эр.хэнд өрөөнөөс буш.уухан гарч охин руу нь ута.сдвал дороо хүрч ирэн тар.иаг нь тар.ьж байж нэг юм ун.туулав. Хэт их айсн.аасаа болоод дагж.ин чич.рэх Булганыг охин нь тайвш.ируулан э.м өг.өөд Урьд нь хэлээ.гүйд уучлаарай. Жил орчим

хөдл.өөгүй болохоор гайгүй болч.ихож гэж бодоод чамд хэл.ээгүй юм. Чи битгий ява.арай, ээж чамд их сайн. Би цалинг чинь нэм.ж өгье. Одоо нэг хөдөлч.ихсөн болохоор хэсэгтээ инг.эж хур.ц илр.эхгүй байх аа хэмээн царай.члангуй харна. Би … би урд нь ийм юм хар.ж бай.гаагүй л дээ Зүгээрээ чи хаал.гаа түг.жээд унтч.ихаж бай. Ээж юу ч гэж бай.сан битгий тоо. Угаасаа тэгж бай.гаад өөрөө аяндаа гайг.үй бол.чихдог юм. Булган маргааш нь л гэхэд бүх юмаа аваад эдни.йхээс явна гэж бай.сан бол нэг мэд.эхнээ энэ айл.даа ингээд гурав дахь жи.лдээ орж байдаг. Хелений өвч.ин үе үе хөдөл.дөг боловч одоо бараг дасч.ихсан гэхэд болно. Хүүхэлд.эйгээр хүүхэд хий.ж тогло.ход зэрэ.гцээд тогл.одог болов. Өвчин хөдлө.хөөс бусад үед эм.ээ шиг нь сайн хүн ба.йхгүй болохоор нэг л мэдэхэд хоёр биендээ дас.аад ийнхүү гурав дахь жилтэйгээ золг.ож бай.даг хурдан юмаа. * * * Эмээ би ягаан

плаж.аа өмс.чих үү? Аав минь өнөөдөр дагу.улж явна гэсэн эсвэл улаан юб.кээ өмс.өх үү? Чи эмээ, өвөө хоёрт.ойгоо яв.ахгүй юм уу? Аав маань харин ажил ихтэй өнөөдөр л явъя гэсэн. Маргааш гурвуулаа явъя тэгэх үү? За за тэгдээ миний охин. Иш тэр эцэ.г шүү юм нь ажил гээд л дэвэ.эд гүй.х юм, охин.тойгоо ха.мт байхад манайх л ад үзчи.хэв гэж. Эмээ би таньд дуу дуу.лж өгөх үү? Би аавы.гаа ирэхээр дуу.лж өгөх гэж байгаа юм. Аав намайг нааш ир гэлээ Аавын дэргэд гүйгээд очлоо …. Тэгээд цаашаа миний охион Би өөр бадаг мэдэхгүй ээ. Эмээ хурдлаа аав минь гарлаа гэсэн Аав намайг нааш ир гэлээ Аавын дэргэд гүйгээд очлоо …. хэмээн дав.тан, давтан д.уулж байснаа бид хоёр гоё тогло.омон дээр тоглоно, гадуур явна, бас зургаа ав.хуулна хэмээн зогс.оо зайгүй шулга.нана. Эмээ охин хоёр хирэ.ндээ бэл.дэж аавыгаа хүл.ээв. * * * Ганбаа утасаа тасл.аад нилээн хала.мцуу гэртээ ирвэл тас

хар.анхуй түүнийг угтан авлаа. Хайраа чи унтч.ихсан юмуу …. намайг хү.лээж бай.хгүй. Тэрээр бүх өрө.өгөөр явж үзс.эн ч нэг ч хүн бай.сангүй. Гайхан утсаа гарган залга.тал хэсэг дууду.улж байснаа Байна уу …. яасан хайраа би энд хүлэ.эн ава.лтан дээр байна одоохон харь.лаа хэмээн Ялгуун нялу.ун дуугаар хэлбэл Ганбаа сог.туу ч гэсэн сох.ор уха.антай гэгчээр Юу! Чи чинь орой залг.аад гэртээ байна хурд.ан ир гээд байга.агүй билүү? Аан …… хэмээн хэсэг эргэл.зсэнээ, найз нь харин хүлээн авалт.тайгаа март.чихаж. Удахгүй уулзъя. Чамд бас дүр гар.гаад явж бай.гаа шүү. Унтаж бай за …. .хэмээгээд хариу хэл.эхийн завд.алгүй утасаа тасал.чихав. Яахаараа ийм дура.араа байдаг байна аа. Үг хэлэ.хээр эхн.эр чинь юм уу гэж уурл.ана …. чамайг даа гэж бодс.оор ар.хи нойр хоёртоо дий.лдээд орон дээр бүхл.ээрээ уна.ад өгөв. Өглөө нь өрв.ийсөн юм арайх.ийн өнди.йвөл

гэрээр дүүрэн сайхан хоолны үнэр ханх.ийх аж. Нүдээ нухл.ан өмнөө байх усыг нэг амьсгаа.гаар ууга.ад галын өрөөнд орвол э.эж нь ба.йж байх нь тэр. Хүүе ээж та энд юу хийж, үгүй яаж энд орж ирэв? Иш чи өөрий.нхөө байж бай.гааг нэг хардаа. Арай ч дээ … хо.хь нь ээ хо.хь нь. Хэн чамайг зөрс.өөр байгаад ийм эхнэ.р ав гэсэн юм. Ингээд сүүлд нь эр нөхр.өө эзг.үй гэр сахи.улж үлдээ.чихээд хувийн жарг.ал хөөгөөд харийн нут.агт жа.ргаж явах хү.үхэн байсан юм. Би бүр мэд.ээд хэл.ээд байгаагүй юу хайн. Яв яв ус.анд ор. Өөрийнхөө байж байга.аг нэг хардаа …. хэмээн үглэх.эд Ганбаа Миний ээж ийм сайн ш дээ хүүгээ яг мэдэ.эд хү.рээд ирдэг Яг мэд.эх юу байсан юм, танай үүгэ.эр гарч яв.аад оро.од ирлээ. Хаалга үүдээ түг.жиж байхад яад.аг байна айн. Чи ямар үүдэндээ сахиул.тай орд хар.шид амь.дарч байгаа юу. Ху.лгай

зэл.гийгээс эхлээд жүжи.гчин хүн нүүр ам.андаа янз бүрийн гэм.тэл сор.ви авчи.хвал яана. Хэлэх ч үг алга. Энэ ба.йрыг нь өгөөд манайд оч.иж амь.дар охин чинь тэндээ бол.оод байгаа юм чинь. Би охин.тойгоо хамт оч.иж болох юм уу? Чи намайг хэдий зава.ндаа хүү.хэд хар гээв. Эцэг чинь олиг.той нэмэ.р болж байг.аа юм алга. Би л хөдөлг.өөнтэй тулдаа та хэди.йг чир.ж явж байна. Тэгээд гэрт сууч.ихвал хэн та хэдийг зох.ицуулах бо.лж байна айн? За за ойлголоо доо. Өнөөдөр охи.н дэ.эрээ нэг очъе байз. Цаад нэг юмнаас чинь сур.агтай юу? Та яах гэж да.ндаа ин.гэдэг юм. Саяхан очсон хүн ажил ха.йж ба.йгаа гэсэн. Тэгэ.хгүй яадаг юм. Бүт.эхгүй ….. угаасаа бүтэхгүй. Юу юу ч болоо.гүй байж гэд.сээ чирж ир.ээд л чам.тай суучи.хсан. Уг нь чи арай л өөр яв.ах байс.ан юм. Хүн хэл.ээд бай.хад одоо яая гэхэв. Ганбаа ээжийнхээ үглэ.хээс за.лхан буш.уухан шүрш.үүрт оро.хоор

явлаа. Усн.аас гарч ирээд сайхан бантан идэж ээжийгээ арг.алж явуулч.ихаад охинт.ойгоо ярин өнөөдөр амрал.тын өдөр боло.хоор аав нь одоо очлоо, миний охин бэлдэ.эд байж байга.арай гэж хэлч.ихээд гарахаар зав.дан хувца.слатал гар утас нь дууга.ран нэг бүсгүй ба.чимдсан дуугаар уйл.агнан Байна уу Ганбаа юу …. хурдан 1-р төр.өх дээр хүр.ээд ир …. хурдла.арай Ялгуунаа хага.лгаанд ор.ох гээд …. хурд.лаарай Ганбаа учрыг олж яда.н төрө.х дээр ирв.эл найз Уугий нь санд.ран түүнийг тос.он ирээд Яанаа Ялгуун маань бал.раад байна. Өчиг.дөр орой гэртээ байсан чинь нам.айг утсаар дуу.даад явж чад.ахгүй байна тан.айд оч.иж болох уу гээд, хар.ихгүй юмуу гэтэл бо.лохгүй байна аа гэнэ. Яагаад? гэсэн чинь Ганбаа сог.туу байгаа, би дээшээ ч алх.ах тэнх.эл алга бараг очи.ж байна хаа.лгаа тай.лаарай гэхээр нь гайхан онгой.лговол цон.хийсон цара.йтай юм эвхрэлд.чихсэн зо.гсож байсан. Тэр ямар хама.атай юм. Яагаад

хагалг.аанд орох бо.лчихов гэдгийг л хэл.ээдэх, олг.ой юмуу? Олг.ой бол юу гэж энд ав.ах юм, хэлэхийн хоо.ронд одоо шин.жилгээ авч байгаа. Тэгж байгаад яг ор.уулах үгүйг нь ши.йднэ гэсэн яда.ж байхад ээж, аав нь хөдөө болохоор чамаас өөр дууд.чих хүн олд.сонгүй Яг юу бол.сон юм бэ? Би ч са.йн мэд.эхгүй өглөө дагаж ирээд л жиж.үүр эмчэ.эс хагас ду.туу мэдсэн. Би өвч.ин намд.аах э.м өгч.ихөөд унт.аж байтал бө.өлжөөд байх шиг байсан. Тэгснээ өглөө 4 цаг өнгөрч бай.хад нам.айг дуудаад: Найз нь тэс.эхээ байлаа түргэн ду.уддаг юмуу гээд гэдс.ээ дараад өнд.ийж ча.дахгүй суу.хаар нь нөхөртэйгээ хам.жиж орон дээр хэвт.үүлээд түргэн дуу.дтал эм.ч ирж үзээд эхл.ээд олг.ой байна гэснээ дахин дарж үзс.энээ эмэгтэ.йчүүд талдаа ба.йх шиг байна гээд шууд энд аваад ирсэн. Тэр хоёрыг ийнхүү яр.ьж байтал үүдний хүн хүрч ирэ.эд Ялгууны гэр.ээс хүн байна уу? Нөгөө хоёр урал.дан

очвол яара.лтай хагал.гаанд орох болсон эдгэ.эрийг бэлдэ.эдэх тэр эми.йн сан.д бүгд ба.йгаа байх. Нөхөр нь ула.вч нөмр.өг аваад дээ.шээ гар, сах.иж та.арах байх. Эмч.ээ яаг.аад юуны хагал.гаанд оро.х болчихов оо? Са.вны гадуур жир.эмсэн байгаад дот.роо хагарч.ихсан байна. Хэн та н.арыг дур мэ.дэж өвч.ин нам.даах эм өг гэсэн юм. Хүн алах.аа шахс.ан байх юм ….. хэмээн үгл.эсээр. Ганбаа нүүрээ шуд.ран арч.аад уха.ан санаа нь хаан.а байгаа нь мэдэгд.эхгүй хүн тийм юм урьд нь сонсо.ж байг.аагүй ч ү.хэх дө.хсөн байна гэдгийг дуу.лаад дэмий л сан.дран Уугийд байсан хэдэн төгрөгөө өгө.өд дээшээ гарлаа. **** Эмээ аав минь их уд.аж байна даа тэ, зам түгж.рээтэй байг.аа юм болов уу? Миний охин одоо аав нь ир.эхгүй байхаа. Маргааш эмээ, өвөөт.эйгээ яв.ах уу? Үгүй аав минь яг о.доо гарл.аа гэсэн. Ирж бай.гаа байх аа. Та надад ута.сруу нь за.лгаад өг тэг.эх үү Чандмаа хүүхэд

хуу.раад хэмээн уу.р нь хүрч байсан ч аавыг.аа ирнэ хэмээн гурван цаг гаран хаал.га ши.ртэх охиноо өр.өвдөн за.лгавал утсаа авс.ангүй. Хэд хэд залга.сан боловч хариу өг.өхгүй боло.хоор бүр ч дур.гүй нь хүрч Алив чи сонин шагай.гаад байхаар энэ охи.ныг ава.ад ойр.могхон гараа.д ирээч хэмээн дэмий л нөхө.ртөө уур.аа гаргав. Үгүй би гара.хгүй аав минь зөрө.өд хүр.ээд ир.вэл яах юм бэ. Том өрөөнд урв.айн хаа.шаа ч хөд.лөхгүй суух охиноо хара.ад хэл.эх үггүй болохдоо дахин зал.гавал мөн л дууд.аад ава.хгүй байв. Миний ох.ион аав нь том эм.ээд нь ажил хи.йж өгөх.өөр болсон гэнээ. Дараа заав.ал ирнэ. Одоо эмээги.йнхээ үгэ.нд ор гэж байна. * * * Бид дууд.лага ава.ад ирлээ. Бүх зүйл зүг.ээр үү? хэмээн хаалг.аны гадна зог.сох хоёр цаг.даагийн хар нь хэл.сэнээ нүд.ээрээ орчи.ныг гү.йлгэн харвал Идэрээ Тиймээ зүгэ.эр, зүгээр Их л дуу чим.ээтэй байна. Эм хүн

ори.лоод байна гэсэн энд та хоё.роос өөр хүн бий юу? гэтэл Доогий шилэн хүзү.үгээ мааж.ин инээм.сэглээд Уучлаарай …. би найзу.удтайгаа уу.гаад, манай найз охи.н уур.лаад бид жаахан марга.лдсан юм. Найз охиноо дуу.ддаа бид хар.ах хэрэ.гтэй Өө бо.лолгүй яахав. Хонгороо гараад ир, ца.гдаа хүрэ.эд ирч.ихлээ хэмээхэд аль хэдийн хаалган дээр чи.хээ наан чагн.аж байсан тэрээр өрөөн.өөсөө гарч ир.вэл Та зүгээр үү? Та бүхэн би.чиг бар.имтаа ша.лгуулна уу Би зүгээрээ Итг.элтэй байна уу? Хүсвэл бид таныг энд.ээс авч ява.х болно. Таньд ямар нэгэн да.рамт учр.уулаагүй биз. Үгүй дээ би зүг.ээр баярлалаа. Тэр гурав өөр өөрсд.ийн би.чиг бари.мтаа шалгу.улав. Доогий Булганыг мөр.өөр нь тэ.врэн: Уучлаарай хонгор нь дах.иж ар.хи уу.хгүй за гээд ду.хан дээр нь үн.сэв. Булган хэдий хэлчи.хмээр байсан ч арай ч тэгж чад.сангүй. Тэр гурвын би.чиг

ба.римтыг ша.лгаж дуу.саад: Бусдын ам.галан тай.ван байдлыг битгий дахин алдаг.дуулаарай. Бид үүг.ээр эрг.үүлтэй яваа гээд ц.ааш эргэв. Хаалга ха.ахтай зэр.эгцэн Булган гарыг нь мөрнө.өсөө буу.лгаад нэг сайн алг.адаж өгөөд өрөө.ндөө орон хаал.гаа түгжив. Нилээн байз.наж байгаад гэрэл унтр.аасны дараа Гээгээ нуу.гдсан газр.аасаа гарч ирэн Чи намайг бал.лах дө.хлөө. Та нар ч яах.ав үзү.үлэх юмтай. Юу юу ч үгүй мөрө.өрөө байсан намайг бал.лах дөхлөө. Энэ чиний нэг удаа.гынх биш шүү. Доогий хэрвээ иймэ.рхүү байд.алтай байх юм бол би чамтай ний.лж у.уж яв.ахаа болъё. Тэгээд бүгд л зүгэ.эр өнгөр.чихлөө ш дээ. Эр юм байж инг.эхгүй шүү хө. Үх.сэн эдний цагд.аа на.раас айг.аад ба.йх ч юм алга. А.йж байга.агаа мэдэ.гдэх

тусам наа.дуул чинь сэ.жиг авд.аг юм. Бүх юм ингээд өнг.өрсөн нь яамай. Одоо бар.аг үүр ц.айх нь. Ганц цаг ч гэсэн нүдний хор гар.гах минь гээд Идэрээ босо.ход нөгөө хоёр ч унт.ахаар хэвтлээ.

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In Өгүүллэг

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Эрүүл мэндэд сөрөг үр дагаваргүйгээр хэрхэн жин хасах вэ?

Завгүй амьдралын хэв маяг, эрүүл бус хооллолт, байгаль цаг уурын таагүй нөхцөл байдлаас бо…