Home Өгүүллэг “ҮНЭ ЦЭНЭ” өгүүллэг “10-р хэсэг”

“ҮНЭ ЦЭНЭ” өгүүллэг “10-р хэсэг”

0 second read
0
0
1,455

Цэцэг хүнсээ цуглу.улан охинто.йгоо явж байтал нэг л танил хөгшин хар.агдахад юу билээ хэмээн бодсоноо Дайдаа хэмээн итг.эл му.утай дууд.тал өнөөх хөгш.ин эргэн харса.наа таньж ядаж буй боло.лтой хэн

дууд.ав хэмээн гай.хан харна. Цэцэг ч бая.рлан гүй.ж очоод – Сайн байна уу та мөн байна а.шгүй дээ, би Цэцэг байна тан.ьж байна уу? – Цэцэг ээ … хэмээн хэсэг бодсоноо: Хүүе тийм байна ш дээ ямар сон.ин

хүн бэ – Та яг хэвээрээ сайхан хара.гдаж байнаа, танайх энд юмуу? – Тиймээ жааха.н юм ав.ах санаатай – Өө за би таныг хүр.гээд өгье Дайдаа хэмээн авга.йлах цагтаа Цэцэгийн ажилл.адаг байсан

дэлгү.үрийн захи.ралтай ийнхүү санаа.ндгүй таарсан хоёрт яр.их юм мун.дахгүй их байлаа. Тэд явс.аар гэрт нь иртэл хаша.анд нь баахан хүмүүс бужигна.лдан байх нь тэр. – Хөөх тана.йх чинь яасан их

хөдө.лгөөнтэй байгаа юм – Аан бай.нга л ийм байдаг. Манай шүт.ээн дээр залр.ах гэсэн хүмүүс хүл.ээж байгаа юмаа – Шүтээнээ … – Тиймээ чи азт.ай байна эгч нь чам.айг уулзу.улаад өгье – Тэгээч надад бас

асуу.х юм байна Цэцэг хүл.ээх хоорондоо Дайдаатай ярин өөрийнх нь уда.мд бас сахи.ус гэж буу.сан гэхдээ ул.аач нь уу.даг бо.лчихсон, бас эгчтэйгээ тэрнээс бол.ж нэг бус удаа мууд.алцан бараг танг.араг таср.ах дээрээ хү.ртэл ту.лаад байгааг хэлэн суут.ал улаа.ч хү.үхэн ороод ирэв. – Сайн байна уу та хэмээн Цэцэгтэй мэн.длээд Дайдаад хандан – Ээжээ бид хоёр арай бол.оогүй байна та яа.х гэсэн юм бол? – Ээж гэнэ үү нөгөө таны хөт.лөөд явдаг байсан жа.ахан охин мөн үү? – Тиймээ Гэрэлээ маань ийм том болсон хэмээн Дайдаа инээм.сэглэн

хэлээд Гэрэлээд хандан – Ээжтэй нь хамт ажилл.адаг байсан бараг миний охи.н шахуу байсан дүү.тэйгээ сая санам.саргүй таараад – Өө за ээж тэг.ээд дав.уу эр.хээ эд.лээд урду.ур нь ор.уулах гэсэн юмуу хэмээн цаанаа л сэтг.элд дул.аахан дотно инээмсэ.глээд үргэл.жлүүлэн: Зөн.дөө хүн байна даа та юу ас.уух гэсэн юм бол? – Харин эгч нь нэг юм зөв б.урууг асу.ух гээд л. Манайх бас нэг ийм хү.нтэй. Тэр охин эгчи.йн минь охин юм л даа. Тэгсэн нэг л мэ.дсэн өөр.өө мэ.дэж байна өөрий.нхөөрөө явна гэж том.роод байдаг болсон. Хамгийн гол нь охин

а.рхи ууд.аг бол.чихлоо, бас манай хамаа.тнууд зала.рхаар л сэв.ийг нь ари.лгана гээд гүв.дрүү болтол нь оро.олгоод, эгч ажлаа хий.хээ бол.ьсон, саяхан аав нь гэнэт ух.аан ал.даж ун.аад зүрхн.ий хаг.алгаанд орсон. Ер нь л болж бүт.эж бай.гаа юм алга – Ээ харлаа за байз өөр.тэй нь нэг уулз.аж үз.дэг юмуу – Ир.эх болов уу даа – Та ав.чирах л хэ.рэгтэй байна. Өөртэй нь уулз.аж байгаад л шүтэ.эн дээр за.лруулж ялг.ааг нь олж ха.ръя болж байна уу – За тэгье дээ би эгчтэй са.йн яръя тэгээд бол.охгүй бол чихд.ээд ч хам.аагүй аваад ирье – Тэгж хама.агүй хүчээр авч.ирч бол.охгүй ээ. Та юу ч болсон энэ шүт.ээний ал.дарыг хэлээд үз хэм.ээн нэгэн шүт.ээний алдарыг хэлэн бичүү.лээд гарав. Цэцэг ч баярла.санаа хэлээд ба.раг анх удаагаа санаа нь ам.ран уртаар амь.сгалаад Дайдаадаа үнэрлү.үлээд мөн гарав. Цэцэг гэртээ

харьж охи.ноо үлд.ээгээд эгчий.нхрүүгээ гарав. Тэрээр очт.ол Сугар, Яруу хоёр нөгөө олон сахиус.нуудаа буул.гаж буй бо.лолтой гэрээс хуур.ын дуу ханг.инана. Яван ор.тол Сугар гэнэт оро.од ирсэн дүүгээ хара.ад баяр.лан хань татан чимээ.гүйхэн мэ.ндлээд суулгав. – Ах га.йгүй юу? – Бүр овоо шүү ах.ад нь үйл хий.лгээд – Аан би өнөөдөр нэг сонин хүнтэй сана.мсаргүй таа.раад – Өө за хэн – Та тан.их болов уу би дэлгүүрт ажилладаг байхад манай зах.ирал байсан Дайдаа эгчтэй таарсан – Өө за тэр чинь их нас.тай бол.оо ба.йлгүй одоо – Тиймээ гэхдээ ганг.ан ихэм.сэг хэвэ.эрээ байна лээ – Болж дээ – Тэгсэн тэдн.ийх

бас шүт.ээнтэй юм байна. Би ман.айд буу.даг ингэ.эд байна гээд бүх уч.раа хэ.лтэл Ярууг дагу.улаад ир гэнээ – Ёооё да.хиад л бас нэг мөнг.өний хүү.дий юу би боло.од л байгаа оч.иж яах юм хэмээн Яруу илт дургү.йлхэн хэлтэл Цэцэг дуугаа өнд.өрсгөн – Яруу чи сонс тэдний хаш.аагаар дүүрэн хүн байна. Би гайха.ад учрыг асуу.тал …. хэмээн / Гэрэлээгийн хэлсэ.нээр шүт.ээнийх нь алд.арыг хэлээд/ үргэл.жлүүлэн шүтээн дээр нь зал.рах гэж ирс.эн хүм.үүс гэнээ. Тэгэхэд ман.айх яаж байна бараг шахуу гурв.ан жил боллоо. Хаша.агаар дү.үрэн хүн бит.гий хэл ирдэг ах дүү нар ч бай.хгүй. Үнэхээр бай.даг юм бол зөв зама.ар яв.ахгүй бол бо.лохгүй байна. Миний дүү уха.антай ш дээ чи

ал.дах эрхг.үй нэгэнт л тамг.алагдсан бол бу.цах зам байд.аггүй гэсэн – Тэгээд тэр чинь яг зөв юмуу даа би ч одоо өөрөө сүүл.дээ бүр тол.гой эрг.ээд эргэ.лзэж эхлэ.эд байдаг боллоо – Очоод л үзье тэгэх үү? хэмээн Сугар ар.гадангуй хэл.тэл Яруу хариу юу ч дууг.арсангүй өм.сгөлөө та.йлж эхлэв. Сугар Цэцэгийг дагуу.лан Ярууг ганцаа.ранг нь үлд.ээгээд хоёул гэрээс гарлаа. Яруу ганцаараа үлдэ.эд өмсг.өлөө өлгө.чихөөд тах.илаа хара.н бодолд дар.агдан сууна: Нээрээ яагаад над дээр ир.дэг нэг ч хүн.гүй болчихов. Би хэзээ юун дээр алд.аа гарга.чихсан юм бол. Ээжийгээ мөн ч их зо.воож байна даа. Ерөөсөө очи.ж уулз.даг хэрэг. Тэрээр гэртээ оро.од хоол хийж буй ээжи.йнхээ

ара.ас нь очи.н тэ.вэрч аваад: – Ээжээ намайг уучлаарай таныгаа зө.ндөө зовоо.ж байна даа – Зүгээрээ миний охин эх хүн чинь үр хүүхди.йнхээ төлөө л явд.аг болох.оор ээж нь зово.од байгаа юм алга – Гурвуулаа маргааш хамт очиж уулзая тэгэх үү Цэцэгээ эгчээ. Нээрээ бо.доод ба.йсан чинь анх би сахи.усаа авчи.хаад манайхан яаж итг.эж ирдэг байлаа одоо байгаа.гаас та минь л байна. Би бүр эргэ.лзээд гай.хаад байдаг бо.лсон байсан юмаа – Миний охин ийм ухаа.нтай сайн охин. Ээж нь ч гэсэн буруу.тай буру.утай дан ганц чам.айг гээд б.айх юм алга. Яалт ч үгүй тэн.гэрт хал.ьсан ээж минь зал.раад миний хүр.тэл мар.тсан юмыг хэл.ээд байхаар нөгөө хэдэ.эсээ зөрү.үдлээд л Би төрү.үлсэн ээждээ итгэ.нэ гэж ааш.лан бүгд.ийг нь холд.уулсан. Одоо аав нь ч гайг.үй болч.ихлоо тиймээ Цэцэгээ хэмээн илт.эд бая.рлан дуу орон хөөр.өн гүйх ээж.ийгээ Яруу анх удаа хар.ж байгаа мэт ха.рсаар.

**** Одбаяр, Гэрэлээ хоёр шүтэ.эдээ шүүс.энд нь буулг.ахаар бэл.дэн бас хэдэн ула.ач нар хамт.даа бужи.гнан нэгнээ явуу.лан хөгжи.лдөн байтал хаша.аных нь үүдэн машин ирж зогс.соноо Цэцэг мэнд мэд.эн ар.аас нь Сугар, Яруу хоёр гэрэв.шингүй даган орж ирж хар.агдав. Цэцэг, Гэрэлээ хоёр нүдээ.рээ ава.ад ирсэн хэм.ээн ярилц.ан гэрт ортол Гэрэлээ Одбаярт хандан – Энэ миний дээр чамд яр.ьж байсан хоёр боло.лтой – Ямар билээ хө? – Яагаав дээ ээжтэй хамт ажил.лаж байс.ан нэг эгч дээр …. шүтээн буу.гаад баах.ан х.үнтэй бай.хад ээж хэр.эг бол.гож дуудаад – Аан за сана.даггүй тэг.ээд юу билээ? – Харин энэ эгч удамд нь зал.ардаг нь жинхэнэ шүт.ээн мөн би.шийг хэлэ.эд өгөөч гээд асуу.хад нь би улаач.ийг нь дагуу.лаад ир тэгээд яр.илцая гэсэн юмаа – Аан ярилцаж үзье … ингээд тэр хоёр гэрт орон нөгөө гура.втай мэн.длэв. Яруу дотр.оо бас л нэг хэ.мээн бодон гад.наа хэнэ.ггүй

цара.йлан таа.халзан сууна. – Миний дүүги.йн алд.ар хэн билээ? – Яруу – Шүтээн за.лдаг гэсэн үү ямар тэнг.эрээс зал.ардаг вэ? – Улаа.н, хар, цага.ан бүгд.энгээс нь бу.удаг – Өө за тэгээд аль аль тэнг.эрээс вэ? – Мэдэхгүй тийм юм бай.даг юмуу? – Юу гэсэн үг вэ тэгээ.д гурван шүт.ээнийхээ тэнг.эрийг мэд.эхгүй яаж буу.лгадаг билээ? – Гурав бишээ 8 байгаа – Юу … за ах нь нэг оч.иж үзэх.гүй бол чиний яри.ад байгааг ойлг.охгүй байна – Тэгээд мини.йх мөн юмуу биш юмуу хэмэ.эн уцаар.лангуй асуутал – Мөн биши.йг хар.ж байж л мэднэ. Чиний яриа.гаар бол биш л юм шиг байна – Тиймүү тэгээд өөрийг дах.иад буулг.ахаар бас хэдэ.н төгрөг юм – Дүү минь жаа.хан а.ядуу. Нэгт бид одоо шүт.ээнээ шүүс.энд нь буу.лгах гэж байна, хоёрт тэнг.эрээ м.эдэхгүй байж тийм олон шүт.ээн буулгад.аг чинь биш байна, гуравт бид мө.нгө авд.аггүй. Тусла.х ёс.той бол туса.лнаа тэр

бол бид.ний үү.рэг. Харин эхлээд чи бидн.ийг д.агаж яв.аад Хар, Сонс, Ойлго. Ингэхэд та.найх шүүс.эндээ буу.ж үзсэн үү? – Үзсэн ба.йнга л б.уудаг ш дээ – Байнгаа за аль хөв.чид, ямар үйл.ний дараа шүүс.эндээ яаж бу.удаг вэ? – Тийм юм бай.хгүй ээ зүгээр л шүү.сэндээ буу.на гээд мах чан.уулаад л гэрт нь бу.улгадаг – За дүү минь чи тэр чигтээ бур.уу яв.ж ба.йгаа юм байна. Бид одоо ингээд хөдө.ллөө хамт явах уу. Яруу гэнэт бол.оод байгаа байдл.ыг ойл.гож ядан бас яв.мааргүй байсан болохоор – Дараа болъё өн.өөдөр миний бие өвд.өөд байна хэмээн ху.длаа ярь.тал Сугар хажу.унаас нь – Юу яриад байгаа юм одоо хамт яв. Ёстой зө.ндөө мэд.эхгүй зөв юм ярь.ж байна ш дээ миний охин

ява.ад ир гэтэл Гэрэл хажу.унаас нь – Эгч ээ хүч.лээд яах вэ нэгэ.нт энэ хүртэл ирч.ихсэн болох.оор өөрийнх нь шүт.ээн дараа нь яву.улна – Тийм үү за та нартаа маш их баярл.алаа ажилд нь са.ад боло.од юу хийхэв. Эгч нь одоо эргэ.лзэх юмгүй та хоёрыгоо даг.ахаар шийдлээ. Харваас нүд.энд дулаа.хан зөв залу.учууд байна – Баярлалаа эгч минь, одоо та охин.оо хү.чилж тэг ингэ гэж ту.лгаж боло.хгүй шүү. Яахыг нь харж л бай аан.даа хэрвээ бидн.ий үйл мөн бол охин өөрөө хү.рээд ирнээ. – За ойлголоо, үнэн.дээ ч эгч нь хал.шираад байна шүү Сугар, Цэцэг хоёр энэ удаа эгч дүү шиг баярта.йгаар сая.ны яр.иаг яр.ьж явна. Яруу хар.ин арын суу.далд суун нүдэ.э а.ниад Одбаярын асуу.сан

бүхнийг бодо.н ёстой яахаа мэдэх.гүй ацан шала.анд ороод хий нь гар.сан гүзээ шиг шал.чийж хамаг ом.ог бар.дам зан нь хийсч.ихсэн мэт нэг бол цэ.эжин дотор нь хий хоос.он болсон мэт сана.гдахад юу ч дуу.гарч чадалгүй явсаар.

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In Өгүүллэг

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Эрүүл мэндэд сөрөг үр дагаваргүйгээр хэрхэн жин хасах вэ?

Завгүй амьдралын хэв маяг, эрүүл бус хооллолт, байгаль цаг уурын таагүй нөхцөл байдлаас бо…