Нүүр Өгүүллэг “ҮНЭ ЦЭНЭ” өгүүллэг “8-р хэсэг”

“ҮНЭ ЦЭНЭ” өгүүллэг “8-р хэсэг”

0 секунд уншина
0
0
1,230

Энэ гэрт хү.н байна уу? Эцэг чинь, эр нөх.өр чинь ирж байна нох.ой орж ирээд хуц.сан бол бүгд айг.аад ядаж л ори.лно биз дээ … хэмээгээд зогьсуу.лан үүдэнд байх хүйтэн усна.ас шанагаа.р хутга.н гуд гуд

залгил.санаа хана түшин гуталаа тайл.ан шид.ээд аман.даа дуу аялан орон дээрээ очин суулаа Хоолоо ид жаахан аяа.рхан байж үз хүүх.дүүд унт.аж байна Юу, юу гэнээ … би эцэг нь бай.тлаа хүүхдү.үдийнхээ аяар

дуу.гай на.мсгах бол.ж байна уу хо хо хо За Аюуш минь уу.ж ир.сэн бол аята.йхан л байж үз Тэгсэн уус.ан тэгээд яад.аг юм, та нар намайг хай.рладаг юмуу, хүнд.элдэг юмуу? Ох.ин нь хүртэл худл.аа нэг онг.од

сах.иус буу.лгаж байгаа нэр.ээр юу ч билээ чада.лаа ав.на билүү чад.аж байна ч билүү уу.даг биз дээ. Тэр нэг юм нь буу.сны дараа да.ндаа л сог.туу бие нь ч гүйц.эд эдг.ээгүй байж хэн.ийг зов.оох гээд бай.гаа юм

Аюушаа чи боли.лдоо хама.агүй ин.гэж ярьж бол.доггүй юм. Энэ ох.ин бидний төл.өө л ин.гэж явна. Аав, ээж нь бол.сон чи бид хоёр ойлг.охгүй бол өөр хэн ойлг.ох юм бэ Бидний тө.лөө юу тэр баг.ш гэх

ш.унал нь бара.гдахгүй авг.айн төл.өө юу !!! Юугаар гийгүү.лсэн юм ер нь айг.аад бай.х ч юм алга эцс.ийн эцэст Хөгш.өөн одоо бо.лил доо гуй.ж байна. Харанхуй ш.өнө хэр.үүл хий.гээд … Яадаг юм би … хэмээгээд гараараа ши.рээ хүч.тэй ша.ан ор.илход хүү нь ай.сандаа уй.лан до.ошоо шэ.эс алд.ахад Яруу тэсг.эл нь алд.ан Та яах гээд байг.аа юм, би яах ёс.той юм бэ надад ам.ар бай.даг гэж бо.дож байна уу? Хо хо хо чи аавынхаа өөд.өөс хэрэл.дээд сайн байна, сайн байна … хэмээгээд тавл.аж инээгээд алга.а таши.хад Яруу зэвүүц.сэн хар.цаар өөдөөс нь хар.аад Тань шиг ийм аав бай.даг юмуу. Та хэдэн жил бид гур.авыг ха.яж явж өөрийгөө зугаа.цуулаа биз дээ. Таниас айга.ад ба.йх ч юм алга Өө за бүр иймдээ тулс.ан уу. Яас.ан энэ бас нөг.өө юмаа буу.лгаад

уучи.хсан бай.гаа юмуу? Хэмээн Сугарын өөдөөс хөмх.ийгөө зуун асу.унгаа: Та ч миний талаар хүүхд.үүдэд сайхан ухуу.лга хийс.эн байх шив баярлалаа та нартаа баярлалаа хэмээн мэхи.йхдээ доош уна.чихав. Яруу хэзээ хаж.ууд нь хүрэ.эд ирсэн юм газар хэвт.ээ аавы.нхаа дээр гар.аад суу.чихсан Миний ээжийг бага дээр.элхээрэй. Ханг.алттай зов.оосон биз дээ чи … хэмээн ори.лон энгэр.ээс нь татан угзчи.хад Сугар тэр хоё.рын дун.дуур орон Та хоёр болиоч яасан ичд.эггүй аав нь аав шиг, ох.ин нь охи.н шиг биш бол.чихсон юм. Бос аавы.нхаа дээ.рээс хэмээ.гээд Ярууг анх удаагаа алгад.аад авт.ал ингэнэ

чинээ сан.аагүй байсан Яруу уурта.й нь арга.гүй босон Явлаа угаа.саа энд чинь амьд.рах хү.сэл ч алга … хэмээгээд яах ийхийн зуург.үй хаалгаа са.ван гарлаа. Аюуш өөрөө өөртэйгээ гал.зуу соли.отой хүн шиг элд.эвийг ярин харин Сугар хүүгээ үнс.эж тайв.шируулаад Яруугийн хойн.оос гарав. Тэрээр гадаа гартал Яруу үүдэн.дээ байх сара.вчны дор там.хи тат.ан су.уж байсанд тайв.ширан дэргэд нь очоод Миний охин тайвшир. Аав нь согтуу.даа л тэгж байгаа юм тэрнээс ийм хүн биш шүү дээ хэмээн арг.адангуй хэлэн тэ.врэн авах гэтэл Яруу ээжийнхээ гар.ыг аваад өмнө нь хэзээ ч ээжий.нхээ хажууд

там.хи та.таж бай.гаагүй тэрээр уухь.чин там.хиа хэд сор.он ня.слаад Та зүг.ээр боль, аавын бид нарыг орол.дож чад.ах ганц юм нь миний сах.иус. Яахав тэгж л бай би сахиу.сандаа хэ.лж байгаад аа.выг нэг ха.шраанаа Хүүе яа.даг билээ охин минь ёст.ой тэгж болд.оггүй юм. За гэртээ оръё даарч.ихлаа. Чи минь бас бүр.эн эдгэ.эгүй бай.гаа шүү дээ. Аав нь унт.чихав болол.той алив ээжийнхээ үгэнд ор тэгэх үү За та орж бай би одо.охон таван минут суучи.хаад орлоо. Надад ямар өөр оч.их газ.ар байгаа биш би хаач.ив л гэж Тэгдээ ээж нь ор.лоо шүү дүү нь ай.чихсан хүлэ.эж байгаа Тэг тэг Яруу ээжийгээ явс.аны дараа хэзэ.эдээ авс.ан байсан юм нэг ла.аз ш.ар айра.гаа бүгдийг нь нэг ам.ьсгаагаар уучи.хаад дахин нэг там.хи татаа.д гэртээ орлоо. Сугар оро.ндоо хүүгээ тэв.рэн хэв.тэж байхдаа унтаж чада.хгүй түмэн

бодо.лд дара.гдан хэвтэнэ: Би юун дээр а.лдаа гарга.чихаваа. Бараг л айл бүхэнд нэг б.өө байгаад ман.айд л бай.хгүй хэмээн яаж бард.амнаж яр.ьдаг байлаа. Сүүлдээ охи.ноо тийм байд.лаас бос.ож ирс.энийг нь бо.дсон ч тэр, анх багш дээр очо.од сах.иусынх нь хэ.лсэн үг, хийсэн үйлдл.ийг бодс.он ч тэр нэг л мэ.дсэн ийм болчихлоо. Нээрээ Аюушийн цух.алдаад байдаг ар.гагүй ч юм шиг. Баахан л мө.нгө зарла.гдсанаас өөрөөр ямарч өөр.члөлт дэв.шил гарс.ан юм алга. Энэ охин та.мхи та.тдаг бол.чихож бүр а.йж ич.их ч үгүй миний хажу.уд тата.ад тэри.йгээ байг гэхэд аавтай.гаа бүр барьца.лдаж ав.ах нь ээ. Сах.иус б.ууж байна гээд л шил шил.ээр нь ар.хи у.ух юм, охи.н минь нү.дэн дээр эв.дрээд өөрчл.өгдөөд байдаг. Би яах ёстой юм бол на.дад ту.слаач дээ. Маргааш дүү.тэйгээ ярьж эвл.эрий дээ тэгж л буруу

зөвө.ө ойлголц.охгүй бол бол.охгүй нь. Тиймээ нөгөө хэлэ.эд байсан гал дээр сахиус.аа ава.ад Яруутай хамт очье адил болон ялг.ааг нь ч харъя тэгэ.хгүй л бол бол.охгүй бо.лчихож … хэмээн ший.двэр гарга.ад нэг мэд.эхнээ унтч.ихсан байв. **** Сугар, Яруу хоёр хүл.ээн сууна. Бүгд өмсгө.лөө өм.ссөн нь Яруугийн өмс.гөлөөс тэс өөр байгаад хоёул гай.хан байтал эх.нээсээ Ула.ан шү.тээд, тэгээд Хар.ын шүтэ.эд сүүлд нь Цага.аны шү.тээд гэсэн дара.аллаар бу.улгаж эхлэв. Ярууг алинд ч буулг.алгүй хүлээж бай хамгийн сүү.лд буу.лга гэсэн бол.охоор хү.лээсээр. Тэгж, тэгж нэг ээлж нь ир.ээд Яруу буу.лгах болов. Бусад ул.аач нар эхлээд өмсг.өлийг нь харан ямар шү.тээн буул.гадаг юм гэтэл Яруу цага.аных гээд өөр олон ч юм яри.лгүй ажи.лдаа орлоо. Су.гар түш.ээ хийн зо.рьж очсон залуу эх.элж залр.аад зал.арсан шүтээ.нтэй нь хөө.рөлдөн хэсэг суун ба.ахан юм асуу.ж эхэ.лтэл гэнэт

Яруугийн сахи.ус морд.сон бололтой толг.ойгоо сэгс.рээд Яруу бос.оод ирэв. Дараа нь бүгд су.ун ула.ач нар Яруугаас Танай шүт.ээн аль тэнгэ.рээс бууд.аг гэлээ? Би цаг.ааны тэнгэрээс буулг.адаг Бури.ад юмуу? Үгүй Ха.лх Тиймүү тэгээд ямар сони.н яр.ьдаг юм бэ ха.лх байж яг л бу.риад юм шиг үнэндээ нэг ч үгийг нь ой.лгосонгүй Би ч гэсэн та нарын сахиус.нуудын нэг ч үгийг ойлг.оогүй ялгаа юу байна За за тэр яахав ба.гш шү.тээнээ буул.гахад бэлэн бол.чихож гэтэл Яруугийн сах.иусан дээр зала.рсан залуу Ярууд хан.дан Би одоо шүт.ээнээ буул.гана чи залр.аарай Залуу шүтэ.энээ буу.лган Ярууг залр.уулан Сугарыг ч мөн дууд.сан болохоор хоёул зэрэ.гцэн суун юу хэлэ.хийг нь хүлээв. Багшийн шүтээн там.хиа нэ.рж байснаа Ярууд хандан: Чи бур.уу юм залч.ихсан байна. Яг удм.ын чинь хар.ын шүтээ.н тэнгэрт уй.лаад суу.ж байна. Аавдаа хурд.ан заса.л хийлгэ тэ.гэхгүй бол ам.инд

ч ха.лтай байж магад. Замч дээрээ чи ир.сэн байна. Хурдан хам.хуул өвс.өөр аавынх.аа заса.лийг хийл.гээрэй. Миний ул.аач барна. Хуга.цаа нь тулс.ан байна дэндүү удаан хүлээ.сэн болох.оор өөр гарз амсах.аасаа өмнө хур.далбал сайн … хэмээгээд өөр юм хэ.лэлгүй мор.дчихов. Багш залууг майх.авчаа ав.тал Сугар бүр гайх.аш тас.ран залууд хандан Миний дүү сая чиний сах.иус залра.ад мана.йхыг буруу юм зал.чихсан байна гэх юм юу гэсэн үг вэ энэ чинь? Тиймүү би бас тэгж ха.рж бай.сан юмаа тэгээд л шүтээ.нээсээ асу.уж байгаад болъё гэж бод.сон минь зөв байж Яахаараа бур.уу бай.даг юм хэмээн Яруу хэд.эрлэн өөдөөс нь тоо.мжиргүй харв.ал залуу Яруу нэгд би шавь нар.тайгаа хамт байна, хоёрт өмс.гөлөө тайл.аагүй байхад хүндэтг.элтэй байна шүү. Чи өөрөө шүт.ээнээ хэр мэд.эрч хүн.дэлдэг

вэ? Хэр мэ.дэрч гэдэг нь юу гэсэн үг юм би хүн.дэлдэг бас дуртай. Хэн ч юу ч гэсэн бай би өөрөө л мэ.дэж байвал болоо биз дээ. Ээж миний бие өвдө.өд ба.йна яв.ах уу? гээд юмаа да.лд хийж эхэл.тэл зарим нэг ула.ач нар зэвүү.цсэн ха.рцаар харж харин хэн ч Ярууд туса.лсангүй. Сугар багш гэх зал.ууд хандан Уучлаарай миний дүү эгч нь охин.тойгоо ярил.цаж байгаад дах.иад ирье Тэгдээ эгч минь хэт.эрхий орой.тоод бүх юмаа ал.дсан хойно нь а.маа ба.рив даа. Энэ зал.сан байгаа чинь бу.руу байна шүү … За ойлголоо баярлалаа баяртай бүгдээрэнд нь баярлалаа гээд Сугар ч тэндээс буш.уухан гарав. Гэрлүүгээ хар.их замдаа Сугар машинаа барин хар.ин Яруу хаж.ууд нь их л хөг.жилтэй царайтай с.уугаа харагдана. Ээжээ эд нар өөрсдөө Халх мөн бишээ ч мэ.ддэггүй юм байна тиймээ Харин ээ ээж нь бүр гайха.ад л явна Та итг.эхгүй байгаа юмуу хар.ваас шал өөр байхад. Тэр

өмс.гөл нь хүрт.эл юу вэ, миний сахи.усны өм.сгөл хажууд нь бол жи.нхэнэ сүр.тэй хар.агдаж байгаа юм чинь ха ха ха Ямартаа ч ирж ялг.ааг нь харлаа. Чамайг зү.үдээ ман.аарай гэсэн шүү Аан яаж тэ.рийг мана.даг юм ёст.ой хэн мэдлээ. Зүгээрээ ээжээ эдний нэг нь бас л над шиг өөр гал дээр очо.од л Халх биш гэдг.ээ мэ.днэ зүгээр. Бас юу вэ арай.хийж нэг мө.нгө гэдг.ээс нь са.лж ядаж бай.хад аавд чинь за.сал хийнэ 500 000 төгрөг гэнэ үү болъё доо чи минь тиймээ ээжээ Мэд.эхгүй юм даа … гэтэл Сугарын утас нь ду.угарах дуу.лдахад Яруу цүнх.нээс нь утсыг нь га.рган дуга.арыг нь харсанаа Ээж багш зал.гаж байна. Энэ шөн.ө яах гэж ба.йгаа юм бол Нээрээ яасан юм болоо арай бид хоёрыг энд ирсэ.нийг мэдс.эн юм биш байгаа даа Мэдс.эн ч яа.даг юм юу гэхийг нь со.нсоё гээд дуудл.агыг нь аван чанга яригч дээр нь тавин ээжийнхээ ур.д барив. Сугар ам.аа хөдөл.гөн би юу гэх юм бэ

гэсэн хэдий ч Сайн байна уу багш аа? Сайн та хоёр сайн биз дээ? Хэмээн сөргү.үлэн асуух хоолой.ных нь өнгө цаа.наа л нэг хүй.тэн зэв.үүн байсанд Сугар буш.уухан Өө бид хоёр сайн байгаа Сугараа битг.ий худл.аа яри.ад байгаарай. Би та хоёрыг юу хий.гээд хааг.уур яваа.д байгааг мэд.эж байна шүү Үгүй багшаа би ой.рдоо ажил ихтэй үнэхэ.эр зав бол.доггүй Чи ямар ула.ач нь биш чамт.ай юу ярихав, Яруутай ч яр.их юм бай.хгүй. Хүний ач.ийг мэдд.эггүй та нар шиг юмну.удаар би яад.аг юм. Хөлө.өрөө толгой хийнэ үү толг.ойгоороо хөл.өө хийнэ үү на.дад түй ч ха.маа алга. Харин сайн яв.ахыг чинь х.арна аа. Бүх юмаа алда.ад тарт.агтаа тул.сан хойноо битгий дах.иж над дээр ирэ.эрэй тэр чигтээ за.йлаарай … гээд утсаа тасал.чихав.

Сугар сан.дран Яруугийн өөд.өөс хар.вал Яруу харин ч баяртай байгаа бол.олтой Ашгүй минь гэж инг.эж нэг сал.ах гэж. Яасан муу.хай ав.гай вэ юу юу гэнээ. Тиймээ би гуй.хгүй одоо өөрий.гөө мэд.ээд са.хиусаа ава.ад явчих чадал.тай болсон юм чинь ашг.үй нэг ингэж с.этгэл онг.ойх гэж гээд Сугарын өөдө.өс хараад: Ээжээ юундаа шан.алдаг юм бэ болох юм болд.огоороо л боллоо Мэдэхгүй юм даа охин минь үн.эндээ би ай.ж байна шүү За яахав ээ ээжээ өнө.өдөр ёстой сай.хан унтая байз үн.эхээр их яда.рлаа Тэг дээ охин минь зүүдэ.э ман.аарай

гэ.сэн шүү. Аав, дүү хоёр нь ун.таж байгаа байх аяа.рхан байгаарай … тэрээр буун ха.шааныхаа хаалг.ийг онгой.лгон машинаа оруул.аад бу.цаж очиж ха.ах хооронд Яруу сахи.усаа гэрт нь оруу.лаад нүүрэндээ сэтгэ.л амар баярын мишээл тодру.улаад гэртээ орлоо.

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In Өгүүллэг

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *