Home Өгүүллэг “ҮНЭ ЦЭНЭ” өгүүллэг “7-р хэсэг”

“ҮНЭ ЦЭНЭ” өгүүллэг “7-р хэсэг”

0 second read
0
1
1,390

Маргааш нь Сугар дүүтэйгээ хуйвал.дан Яруутай хамт чана.рт ява.хаар бэ.лдэж эхлэв. Товло.сон хугацаа ч болж машинаа хөлөг.лөн даган явсаар Гачуур.тын тэнд нэгэн мо.дтой газа.р бууда.лцгаалаа. Сугарын

дүү Цэцэг гэж хэний ч арга эви.йг олч.ихдог сэргэлэн байрын цар.айлаг хү.үхэн бушуухан даг.аж ирсэн хүмүү.сийг хөд.өлгөн тэнд цуг.ласан тавиад хүнд цуй.ван хийх ажил.даа орж харин Сугар

охиндоо тусл.ан бэлд.эж эхлэв. Яруу ч тэр, Сугар ч тэр Цэцэг ч тэр чан.ар гэж яг юу хэ.лээд байгаа, яах гэж ирэ.эд байгаагаа үнэн.дээ ойлг.осонгүй. Ганцхан ой.лгож байгаа юм нь Яруу сахиус.аа ава.ад

хамт явж чад.ал ав.ах ёстой, тэгээд нэг гал л юм бол ямарч үед нь хам.т яв.ах ёст.ой гэдгээ л мэд.эж байлаа. Бүгд дор бүрнээ буж.игнан бай.саар сая нэг эхэллээ. Тэндээ шөнө нь шинэ ула.ач нар тахил.аа

манан но.йргүй хо.нох бол.оход Яруугийн багш Сугарыг дуудаад – За Сугар минь ядр.аагүй биз дээ? – Үгүй үгүй юун.даа яд.рах билээ – Аан нөгөө … гээд хажуу.даа суугаа өөр.ийнх нь хэлд.эгээр хамгийн эхний

ша.вь гэх хүүхэ.нлүү харва.л өнөөх нь ч бай.длыг ойл.гов бололтой – Та анх бид нарыг оч.иж Ярууг босг.оход сайхан дай.лна гэж байснаа даа. Яг одоо л тэ.гдэг үе нь дээ – Яанаа тиймүү би оли.гтой юм бэл.дээгүй гэхдээ та нарт.аа хоос.он ир.ээгүй хэмээгээд дүү.дээ нөгөө юмаа ава.ад ир гэхэд Цэцэг ч бушуух.ан май.хнаас гарч нэг шил ви.ски, 2 шил цаг.аан арх.и, чихэр жимс барь.саар орж ирээд – За бүгдээрэнд нь маш их баярлалаа. Энэ манай удм.ын зүгэ.эс өгч байгаа жааха.н ч гэлээ тал.архал минь – Өө яахнав дээ хэмээн баг.ш худ.лаа инээ.мсэглэн хэлбэл туслах нь хоёр гар.дан аваад – Баярлалаа өнөөдөр үнэ.хээр их ажил.тай байлаа хэм.ээгээд өөрийн юм шиг бүг.дийг гарган н.айр эхэллээ Шинэ ула.ач нар та.хилаа ма.наж байхад нөгөө майх.анд хууччу.ул найр.лан харанхуй ш.өнийн бүгдийг сэрэ.эх мэт чан.га чан.га ори.лон инээ.лдэн их л хөгж.илтэй байх аж. Уу.х юм ч ду.усаж буй бололтой согт.ох нь согт.ож, унт.ах нь унта.ж, заав.ардах нь заавар.дан суусан хар.анхуй шө.нийн ани.рыг эвдэн бүг.дийг цочт.ол

хүүхдийн ЭЭЖЭЭ хэмээн зү.рх зүсэм ор.илох дуун хад.ахад бүгд санд.ран Яруугийн зүр.х нь амандаа багт.ахгүй ово.лзон сан.дарч эхлэв. Сугар дүүтэйгээ хоёул машиндаа зүүр.мэглэн байснаа ай.сандаа сандран би.есээ тэв.рэн авцга.агахад гэрээс баг.ш нь бусдын хамт гар чийдэ.нгээ тусган дуун га.рсан зүг санд.ран гүйл.дээд төд уда.лгүй нэг нь хоёр гар дээрээ ухаа.нгүй хэв.тэх хүүг тэвэ.рсээр тахи.лын гэрт орлоо. Цэцэг эгчийнхээ өөд.өөс айс.ан асу.усан харца.ар хараад – Яанаа юу болчи.хов яасан э.вгүй юм бэ – Харин … охин минь га.йгүй байгаа хэмээн сан.дран машинаас б.уух гэтэл Цэцэг ганцаараа үлд.эж чадалг.үй ай.ж байсан болохоор – Хүлээж бай л даа хамт бууя Тэр хоёр машинаас буут.ал анх өгсөн бүгдийг гар тос.ож авсан за.луу гэр.ээс гарч ирээд сандар.сан дуугаар: Бүгдээрээ тахил.ын гэрт оро.орой, машиндаа унт.аж байгаа хүмүүс бай.вал сэрэ.эгээрэй … тойр.гоос хэн ч гарч болох.гүй шүү хур.дал хурдал хэмээн ор.илж байгаа ч өөрөө тахи.лынхаа гэрээс холд.ож чада.хгүй байгаа нь үнэх.ээр өрөв.дмөөр

харагдана. – Яанаа юу болсон бэ? сая хүүх.эд их муух.ай ори.лох дуун га.рсан – Харин тиймээ яас.ан юм бол, хэний хүүх.эд юм болоо га.йгүй байгаа – Харанхуй шөнө яага.ад хүүхэ.д ганцаа.раа энэ эзг.үй талд га.ргаж бай.гаа юм бэ, бала.рсан юм … ийнхүү даг.аж ирсэн хүмүүс дор бүрнээ эл.дэвийг ярин сан.дран суу.тал багш орж ирээд шир.үүхэн дуугаар – Би хэн ч той.ргоос гарч боло.хгүй гэж анхаа.руулсан байхаа. Хүүхдү.үд байгаа ма.йханг хар.ж байсан ула.ач хаана байна? – Мэдэхгүй хараг.дахгүй байна арай … гэтэл гадаа хүний сандр.ан гүйх хөл.ийн чимээ гар.ахад бүгд санд.ралдан зарим нэг эмэгтэй.чүүд дуу алдан б.иендээ наа.лдан суух аж. Сугар охиноо өмсг.өлтэйг ч мартан энгэ.ртээ тэвр.эн сурса.наараа аман.даа м.эддэг нэг тарниа унш.иж байтал хаа.лга онго.йн хүүхдүүдийг хар.ж байсан ул.аач улаа бутр.уулан сүр.ийг үзүүл.сээр оро.од ирэх нь тэр. Ула.ач залуу орж ирээд нөгөө хэдийг хара.н хэсэг балма.гдан зогст.ол багш нь гарт.аа

байсан ташу.ураар ууц.ан дун.дуур нь нэг с.айн ц.охиж аваад: Алив нааш ир хэм.ээгээд гэрээс дагу.улан гарахдаа эргэ.ж хар.аад хүү зүгээрээ бие зас.ах гэж ганца.араа гараад айс.андаа ухаан алд.сан байна, та нар ч гэсэн одоо тайв.ширч амар. Чанар.аа хийж байгаа ула.ач нар зул бөх.өөж болох.гүй шүү … хэмээгээд мөн гарав. Тэднийг гар.саны дараа саяхан нам жим байсан гэр дуу орон зарим нэг эрэ.гтэй нь шоол.ох аятай жуума.лзан сууна. **** Яруу ула.ач болоод аль хэдий нь хоёр жилийн ху.гацаа өнгөрчээ. Тэр нэг чана.рын өдрөөс хойш даан уд.алгүй Яруу яаг.аад ч юм галы.нхан дээрээ очих ду.ргүй болж, дотороо бол: Би чан.ар хүртэл хий.гээд мун.даг улаа.ч болчи.хсон юм чинь одоо өөрийгөө мэд.эж я.вах минь. Тэгээд ч баг.шийн үргэлж нэхэх мөнг.өнөөс болж гэрэ.эс хэр.үүл ч тас.рахаа байлаа. Ээж минь л надад ит.гэж ингээд явж байвал надад ам.ар сай.хан л юм. Аав нь

ирээ.гүй тэр нэг орой Сугар хоолл.ож сууснаа охи.ныхоо өөд.өөс хараад – Яруу миний охион ээж нь чамтай я.рих юм байна? – За ээжээ – Охиноо хоёулаа өөр б.өө дээр оч.иж үзье тэгэх үү? – Яах гэж та хүртэл ит.гэхээ бай.чихсан уу хэмээн шир.үүхэн өнгөөр захи.рангуй асу.утал Сугар сан.дран – Үгүй үгүй ээж нь итг.эж байгаа. Тэгэхдээ чи хар л даа бай.дал ямар бо.лоод байна. Анх бүгдэ.эрээ л ирдэг байлаа гэтэл онг.од сахи.ус буух.аараа бүгдийг нь сэви.йг нь арил.гаж байна гэж гүв.дрүү болтол нь зо.доод, бас аав чинь буца.ад уу.даг болчихлоо, ээжийнх нь ажил ч өм.нөх шиг.ээ сай.хан байхаа боли.од бүх юмны байр нь солигд.оод байх шиг са.нагдаад байх боллоо. Хамгийн их ит.гэж ойр байсан Цэцэг эгч чинь их са.наа нь зов.ж байгаа ч бас л ирэх.ээ ба.йчихлаа – Тэгээд намайг яаа гээд байгаа юм би тан.ыг л да.гасан, та л намайг удм.ынхаа төлөө ул.аач болох ёст.ой гэсээр бай.гаад болгосон. Одоо боло.хгүй бүтэ.хгүй байгаа бүхэн на.дтай хол.боотой

болж байна уу? – Үгүй үгүй миний охин битгий уу.рлаж өөр дээрээ тус.гаж ава.ад бай л даа ээж нь зүгээр – Мэдэх.гүй ээ мэдэхг.үй би үнэхээр зал.хаж байна – За миний охин ухаа.нтай ээжи.йнхээ хэлс.энийг бо.доод үзээрэй – Тэгэ.хээс дээ тэгээд хэзээ, хэн дээр, хаа.на очи.х юм? – Хэлэ.эгүй юу миний охин ийм ух.аантай. Энэ долоо хоногийн 5 дахь өдөр чамайг шүтээ.нээ ав.аад х.үрээд ир гэсэн – Хнн бүр аль хэдий нь бү.гдийг нь зохь.цуулаад миний өмнөөс шийд.вэр гаргачи.хсан байх шив тэгэхээс дээ Ингээд Сугар охин.тойгоо ойлгол.цсондоо баярлан байтал хаш.ааных нь ха.алга хүчтэй сава.гдан

онг.ойх нь нө.хөр нь бас л сог.туу ирж байх шиг хашаагаар нэг Сугарыг дуу.дан ча.рлах нь дуу.лдахад хүү нь санд.ран бушуухан Яруугийн өрөө.нд гү.йж ор.охтой зэрэгцэн Аюуш ч гуйв.алсаар о.роод ирлээ.

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In Өгүүллэг

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Эрүүл мэндэд сөрөг үр дагаваргүйгээр хэрхэн жин хасах вэ?

Завгүй амьдралын хэв маяг, эрүүл бус хооллолт, байгаль цаг уурын таагүй нөхцөл байдлаас бо…