Home Өгүүллэг “ҮНЭ ЦЭНЭ” өгүүллэг “6-р хэсэг”

“ҮНЭ ЦЭНЭ” өгүүллэг “6-р хэсэг”

0 second read
0
0
1,428

Аюушийнх хашаандаа байсан зайнд шинэ гэр барьсан харагдана. Сугар Яруутай хамт бө.ө дээр очсо.ноос хойш нэг л өөр бодо.лтой болов. Нээрээ үнэхээр сон.ин юмаа. Яахав миний талаар бидний

талаар өмнө нь Эрдэнээгээр хэлүү.лээд мэд.сэн байж гэж бодоход охи.ны минь тал.аар тэгээд тэр Хят.ад найз залу.угийнх нь талаар яа.ж мэдэв. Тэр талаар би Аюушт хүртэл хэл.ээгүй юмсан. Тэгэхээр Эрдэнээ

мэдээд хэлн.э гэж байхгүй, бас дээрээс нь ёстой бу.рханы аврал.аар охин минь ам.ьд гарл.аа гэж бодоход эрх.тэн ду.туу байсан бол яах ба.йсан болоо. Ёстой мэд.эх юм алга. Мэдэх юм ал.га гэж боло.хгүй гэж

баг.ш хэлс.эн тийм болохоор би л ший.двэр гаргах хэрэгтэй. Юу гэлээ нээрээ хурдан шийдв.эрээ гарга.хгүй бол маш том юм үз.нэ, магад хэн нэг.нийх нь а.мьтай холбо.отой байж магад гэсэн. Ерөөсөө л өөр

сонго.лт бай.хгүй юм байна … хэмээн бодоод Ярууг ула.ач хурдан угаа авах.гүй бол тэнгэ.рийн үү.д хааг.длаа гэхээр нь ийнхүү яар.авчлан ах дүү, хамаа.тан садан бүгдийг нь хөд.өлгөн шинэ гэр зориулан

ба.риулж дээрээс нь өм.сгөл зүү.сгэл, бас баг.шид нь өгөх м.өнгө гээд бараг л арва.ад сая төг.рөгөөр охин.оо ул.аач бол.оход нь бэлд.эн бэлэн болов. Эрдэнээ удалгүй анх дагу.улж очсон багш.ийгаа дагуу.лан тэднийд ирэв. Ээжийнх нь талаас за.ларна гэхээс өөрийг хэ.лээгүй тэгээд ч бараг л айл бүхэн нэг бөө.тэй байгаа болохоор Сугарын талын хам.аатнууд ихэнхи нь тэр өдөр цугл.асан нь Яру.уд яг л цагаан сар шиг сан.агдан төвө.гшөөн суув. Яруу үнэндээ яг юу бо.лох гээд байгааг сайн ойл.гоогүй ямартаа ч анх зал.арсан баг.ш нь хэний хүч.инд амьд, тэгээд бүр эрх.тэн бүтэн бай.гаагаа сайн бод. Хэрэв чи ул.аач бол.охгүй

зөрө.өд байх юм бол гэсг.ээл нь маш хат.уу ирнэ гэдгийг би.тгий мартаарай. Ээжийн чинь тал.ын хэн нэг нь үхэ.ж маг.ад, чи өөрөө ч тэр нь байг гэх.ийг үгүй.сгэхгүй. Тэнгэр.ийн ху.улийг хэн ч мэдэх.гүй онго.д сахи.усын бала.гыг яаж ч чада.хгүй, хэтэрхий хожим.дохоосоо өмнө зөв л шийдв.эр гаргаарай даа дүү минь. Өнөөдөр чи магад манай сах.иус дээр ирсэн нь цаан.аасаа чиний сах.иус явуу.лсан боло.од л ирсэн … гээд баахан юм ярьса.наас үнэндээ ганц.хан хэн ч үх.эж мага.дгүй гэдэг л толго.йд нь үлджээ. Дээрээс нь ээж нь өдөр бүр түүнийг ятг.аж нэг, заг.наж нэг, гуйж нэг, сүүлдээ бүр уй.лж хүртэл хэл.сээр ула.ач гэдгийг нь зөв.шөөрүүлж чадс.ан аж. Гэрт багт.ахгүй их

хүмүүс юу боло.хыг хүл.ээн сууна. Эхлээд баг.ш нь өөрийн онг.одыг буул.ган зөвш.өөрөл аваад шинэ ула.ач бос.гох болов. Ярууд бэл.дсэн өмсгө.лийг өмсг.өн гарт нь хэн.гэрэг бари.улаад б.агш нь түүнд хандаж – Яруу минь одоо эхэллээ. Чи зүгээр л юу ч бодо.хгүй бие.э сул орх.иод хэнгэ.рэгээ л цох.иод бай – Би тэгээд яах уу? – Юу болохыг асуу.ж байна уу? зүгээр л би.еэ сул орх.иод хоёр гараа өргө.өд найга.ад байгаарай Ингээд эхэллээ. Яруу үнэндээ юу ч мэдэ.рсэнгүй сүүлдээ гар нь цуца.ж хэнгэр.ээ ч дийл.эхээ болин гараа доош буул.гатал ба.гш нь ард нь ирэ.эд чихэнд нь : Яг орох гэж байхад би.тгий гараа буул.гаад бай өргө хэмээгээд ар.аас нь нур.уугаа наал.дуулан хоёр гарыг нь өргө.хөд

дэмн.эн байтал гэнэт Яруу сонин нис.ээд байх шиг болов. Бүх юм болоод дуусав. Яруу бүх та.мир нь бараг.дсан хүн амьсг.аадан сууна. Гэтэл ээж нь хү.рч ирэ.н үнсээд – Сайн байна миний охин чадлаа, бид ямар азтай юм бэ хэмээгээд нули.мсаа арчи.хад Яруу гайхан өөд.өөс нь хараад – Би уд.сан уу, юу бол.сон юм бэ? – Тэр яахав охин минь бүх юм сайх.ан болсон Ингээд Сугар баг.шид нь мө.нгөө өгөөд бас хамт да.гаж ирсэн ул.аач нарт ч тодорхой хэмжэ.эний мө.нгө өгө.өд хамгийн сүүлд хэзээ ийм баяртай байснаа бод.ож ядан ах, дүү нарта.йгаа хамт бүгд талархалаа илэрх.ийлээд сайхан дай.лаад хүрг.эж өгө.хөөр болоход баг.ш дур.гуйцэн – Та нарт баярлалаа. Ямарч байсан уд.мын чинь цага.ан шүтэ.эн зал.арлаа одоо бүгдээрээ хү.ндэлж яваарай. Бид

ингэ.эд явъя даа маш их я.дарч байна – Аргагүй аргагүй тэгвэл дараа нэг сайхан дайл.наа баг.шаа баяртай – За тэгээрэй Сугараа минь. Одоо ингээд улаа.чийн зам.аар орлоо бидэнтэй байнга хамт байж суралцана биз дээ хэмэ.эгээд босо.ход дагаж ирсэн хэд ч баярласанаа хэлээд гарцгаав. **** – Ээжээ энэ долоо хоногт манай галы.нхан ча.нарт явна баг.ш намайг нэг хо.нь тэгээд миний өмнө босс.он бүх улаа.ч нарт мө.нгө өг доод тал нь арв.ан мя.нга гэсэн. Өөртөө 300 000, хоёр том ша.вь намайг анх сах.иусаа ава.хад байсан дөрв.өн хүнд зуу зуун мя.нгийг өг.дөг гэнээ – Хөөх тиймүү тэгээд танай га.лд чиний өмнө босс.он хэдэн хү.н байдаг юм бол? – Мэдэхгүй ба.гшаас асу.усан чинь дор ха.яж хо.рь гаран хүн байгаа гэсэн – Тиймүү одоо бэ.лддэг л байх даа яасан ч их зар.лагатай юм бэ дээ. Ямар нэг юм л болбол дандаа бүг.дээрэнд нь м.өнгө гэж байх юм хэмээн ама.ндаа үгл.эн суу.тал Аюуш сонсоод – Юу гэнээ арай дэ.ндэж байгаа юм биш үү хэл.сэн бүхн.ийг өгөө.д байхаар тийм ч зас.ал ийм ч заса.л гээд л

баахан мө.нгө авах юм. Баг.ш нар чинь өөрсд.өө зас.алаа хи.йчихдэг юм бол шав.ь бэл.дэж яадаг юм. Шавий.нх нь за.лсан сах.иус тэгээд уд.амдаа ядаж заса.лаа хийж чад.ахгүй юм бол анхнаасаа яах гэж баахан юм ярьж хүүхдийн то.лгой эргүү.лдэг юм ёстой хэл.дэг газа.р байдаг юм бол очи.ж хэлье арай дэнд.эж байна ш дээ – За яахав ээ хө тэгэх ёст.ой л юм байлгүй, чи цухал.даад юу хийхэв – Хнн … ёстой гэж юм хаана байсан юм. Анх ирээд өөрийнх нь яри.ад байсан бүгд худ.лаа бол.ж байна уу тэгээд. Хэдэн сар л харл.аа өөрчлө.гдсөн юм гэвэл авах ч биш х.аях ч биш, хэрү.үл ч биш хэл.цэл ч биш яриа л байна. Яаршиг би лав да.хиж мөн.гө өгч ча.дахгүй – Болино л биз би өөрөө болгочихно. Чи ер нь яах.аараа дандаа үгү.йсгэж хэ.рүүл гу.йж байдаг юм. Би өөрийнхөө удм.ын сахи.ус шүтэ.энээ яаж явахаа чам.аар заалг.ахгүй – Тэгээ тэг өөрөө мэд … тээр дахиад л тэр юмнаас нь болж мууда.лцаад эхэллээ хэмээгээд зур.агтийнхаа дууг чанг.алаад өөр ярих

юм ба.йхгүй гэх шиг буруу ха.ран хэвт.ээд өгөв. Яруу асуу.сан харц.аар ээжийнхээ өө.дөөс харвал Сугар амаа хөдөлгөн ээж нь зохи.цуулнаа хэмээгээд эх хүний хайр шин.гэсэн тэр л ариун нанд.ин нүд.ээр хара.ад аяга тавагаа уга.ахаар бослоо. Аюуш эрг.эж хар.аад Сугар аяга угаан Яруу харин идсэн хоолныхоо таваги.йг ч хур.аалгүй бостол тэсгэ.лгүй – Чи ямар ресторанд хоол идээ.д гарч байгаа юу, эхээ.рээ аягаа угаа.лгахаас ичд.эггүй юм бол ядаж наа.дхаа хура.ачихаач хэмээн чан.гахан дууг.арвал Сугар бушуухан охиноо өрөө.ндөө ор гээд – Сэвтч.ихнээ миний охин боло.хгүй, ча.далаа ав.тал хог шороо, аар шаар.хан ажилд гар хүр.ээд юүхэв энэ ямар ажил биш яв өрө.өндөө ор

– Сугар минь чи … – За за дуугай бай чамайг юу хэл.эх гэж байгааг мэд.эж байна Аюушийнд өдөр бүр биш ч гэлээ ихэнхидээ л ийм.эрхүү яр.иа болдог болов. Нөгөө сай.хан нэгнээрээ тоглон инээд цал.гиж байдаг хал.уун ду.лаан гэр нь хөн.дий хоосон ч боло.од байх шиг хүн бүхэн дор бүрнээ байгаа бай.длаасаа тээрша.асан мэт болц.гоож байгааг гагцхүү Аюуш л анза.арч ийнхүү бухи.мдан суух болжээ.

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In Өгүүллэг

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Эрүүл мэндэд сөрөг үр дагаваргүйгээр хэрхэн жин хасах вэ?

Завгүй амьдралын хэв маяг, эрүүл бус хооллолт, байгаль цаг уурын таагүй нөхцөл байдлаас бо…