Home Өгүүллэг “БҮСГҮЙ” өгүүллэг “4-р хэсэг”

“БҮСГҮЙ” өгүүллэг “4-р хэсэг”

0 second read
0
0
2,773

Ганбаагийн хашааны гадаа түргэ.ний тэрэг, цагдаа.гийн ма.шины хамт ирж зогс.оход ойр хавийн ай.лын хэ.рэгт дуртай гэрийн эзэгтэй нар, хүүхэд бага.чууд хүртэл цуг.ласан байлаа. Цагд.ааг орж ирэхэд

Хорлоогийн хувцас, гар, барь.сан хут.га нь хүртэл би.түү цус.анд хут.галджээ. Ца.гдаа нар орж ирэнгү.үтээ түүнийг га.рыг нь ард нь гавл.аад: ~Амрыг эрье. Та энэ бүсгүй.тэй ямар хол.боотой вэ? гэхэд

Ганбаа: ~Айн…гээд цагда.агийн хэл.снийг ойлг.ох төдий асуухд.аа хамаг бие нь са.лганан чи.чирч байв. Ца.гдаа за.луу түүнээс асуу.сан асуу.лтаа дахин да.втан ас.уухад: ~Би түүний нөхөр нь…гэж хэлэхдээ

нэг нүдн.ээс нь дого.лон нул.имс хац.рыг нь даган урслаа . Хорлоо энэ хооронд юу ч дууг.арсангүй. ~Та боло.мжтой бол бидэнтэй хамт явж бол.сон яв.длын талаар нэгд нэгэ.нгүй мэдээ.лэл өгөх хэр.эгтэй байна…

~Тийм ээ. Боло.лгүй яахав. Гэхдээ ох.иныг минь….гээд дуугаа хура.алаа. ~Хүүхд.ийг чинь ха.рах хүнг.үй бол өглөө 8:00 цагт дүү.ргийн цагд.аагийн хэлт.эс дээр ирж уулзаарай. Хоц.орч бол.охгүй

шүү…гээд Хорлоог ширү.үхэн түл.хээд ав.аад гарлаа. Түүнийг даг.аад бас нэгэн цагд.аа даг.алдсан байв. Цагдаагий.нхантай зөр.ж түргэ.ний эмч, суви.лагчийн хамт орж ирээд зө.өврийн орон дээр Өлзи.йгийн цогц.осыг хэв.түүлэн цагаан дааву.угаар хуч.аад авч гарлаа. …Хорлоог цагда.агийн ма.шинд суулг.ахад түүнд юу ч бодог.дсонгүй. Харин ч түүний са.наа ам.арсан юм шиг урт.аар са.наа алд.аад маш.ины цонх руу ширтлээ… Түүний нүдн.ээс нэг ч дус.ал ну.лимс урса.х нь битгий хэл, уй.лах хү.сэл ч төрө.хгүй байлаа. …Зовл.онгийн дээ.дийг өөрийн б.иеэр ту.улж, өдий хүртэл нул.имсаа бар.агдтал уй.лсан болохоор түүний ну.лимс ха.тсан бололтой… Цагдаа.гийн машин ду.ут дохио.гоо хангину.улсаар хашааны хаалга.наас хөдөллөө. Хорлоо цуг.ласан олон хүмү.үсээс ч ич.иж, санаа зов.сонгүй. Харин хай.ртай

хань Ганбаа болон хам.гаас эрх.эм нандин ох.ин Намуунаа хоёрыгоо олж хар.ахыг хичээлээ. Ганбаа ох.иноо тэвр.ээд гэр.ээсээ ч гарах уха.ангүй орон дээрээ суу.саар байлаа. Тэднийг гарч ир.ээгүйд Хорлоо… ” Энэ нь ч дээр биз дээ. Олон хүн.ий хэ.л ам.ны бай болж, бусдад н.үд үзүүр.лэгдээд яахав. Битгий га.рч ирээрэй. Гарч ирж л бол.доггүй юм шүү”…хэмээн амандаа хэн ч сонсо.хооргүйгээр бувтнан өөрөө өөртэйгөө ярьж байв. Цагд.аа залуу, тусла.хын хамт дүүр.гийн цагда.агийн хэ.сэг хүртлээ юу ч дуу.гарсангүй. Цагд.аагийн хэл.тэс рүү Хорлоог даг.уулан ороод нэгэн өрөөнд ор.оод эр.гэж гарч ирснээ: ~Түүнийг ор.уул… гэж хэллээ. Ту.слах за.луу Хорлоогийн гавн.аас түлхэн түүнийг өр.өөнд оруул.тал бусдыгаа бодв.ол арай ма.хлаг, том бие.тэй, сүрдм.ээр хүн суу.ж байв. Тусл.ах залуу түүнийг өрөөнд

оруулаад хаа.лганы дэргэд но.мхон зогслоо. ~Ам.рыг эрье. Намайг Бат.төр гэдэг. Таны хэ.ргийг хүлээ.ж авах бай.цаагч. Өнөөдрийн болс.он явд.лын талаар тана.ас мэ.дүүлэг ав.ах болно. Та өмгө.өлөгч ав.ах эрхтэй…гэж хэлээд зуз.аан том дэв.тэр гаргаж: ~За ярьж болно…гэв. Хорлоо өнө.өдрийн бол.сон яв.длын талаар бүгд.ийг ярьлаа. Гагцхүү Өлзийг ал.сан туха.йгаа яр.ихдаа: ~Манай Нөхөр Ганбат унт.аж байсан. Намайг Өлзийг ху.тгалах мөч.ид бид хоёрын ноцо.лдох чим.ээнээр сэрсэн. Тэр үед хэди.йнэ би түүнийг дүрч.ихсэн байсан. Энэ мин.ий буруу. Өөрийгөө хамг.аалахын эр.хэнд ийм юм хийчихлээ… хэмээн гэм.шингүй ярив. Бай.цаагч Хорлоо бараг хоё.р цаг шах.ам яри.лцаж түүний ярь.сан болго.ныг тэмд.эглэн авчээ…. Хорлоог дүүр.гийн цагда.агийн хэл.тсийн түр саа.туулах бай.ранд хо.рьжээ. …Ганбаа үүр ца.йтал у.нтаж ча.далгүй хэдэн хан.аны дунд та.мхи асаан

холх.ино. Маргааш байц.аалтаа юу гэж ө.гөх вэ? Эхнэр минь миний өмнө.өс хэр.эг хүл.ээнэ гэж үү? Үгүй ээ бай.ж бол.омгүй зүйл. Ийм юм б.айж бол.охгүй… Үгүй ээ энэ бүхэн Хорлоогоос болсон. Би унт.аж байсан. Хорлоо байга.агүй бол ийм зүйл бол.охгүй байсан юм…. Чөт.гөр ал.гад… Би чинь ямар гээч.ийн но.вшын зүйл бод.оод байнаа. Эр хүн.ээ ч хат даа. Бүхэл бүтэн хүн амь.ны хэрэг хий.чихээд ичи.хгүй эх.нэр лүүгээ ха.маг бу.руугаа тох.ох гээд суу.ж байх ч гэж…Тийм ээ. Байцааг.чид бүгдийг үнэн.ээр мэдүү.лэх хэ.рэгтэй. Хэргээ хүл.ээе…. Ганбаа өглөө эрт.лэн гэрэ.эсээ гарч охиноо цэцэрлэгт нь цаг.аас нь 30 минутын өмнө хү.ргэж өглөө. Намуунаагийн багш нь энэ удаад Хорл.оог ирээг.үйд ихэд га.йхжээ. Байнга Хорлоо охиноо хүрг.эж өгд.өг

болохоор арга ч үгүй биз. Цагдаа.гийн хэлт.эс дээр яг цаг.таа очи.ж амжив. Байца.агч Ганбааг дууд.аж оруулаад Хорлоогоос асуусан асуу.лттай ижил асуу.лт асу.уж түүнийг бай.цааж эхлэв. Ганбаа ч бүх бол.сон зүйли.йн талаар нэгд нэг.энгүй үнэн.ийг яриад санаа ал.дан суу.снаа эцэст нь: ~Хорлоогийн ори.лох чимээ.нээр би сэрсэн. Тэр үед их уус.ан байсан болохоор юу бол.сныг сайн ойл.гоогүй. Хорлоо гар.таа цу.с болсон ху.тга бар.иад сууж бай.хыг харсан.Тэр үед л юу бол.сныг ойлг.осон. Тэр “Ганбаа би хүн алч.ихлаа” гэж уй.лж ор.илсон… гэж хэлэв. Хорлоо д.үүргийн түр саа.туулах бай.ранд хэдийнэ хоё.р хоножээ. Түүний хэр.гийг даа.ж авсан бай.цаагч энэ хоёр хоногийн

хугац.аанд түүнээс олон удаа бай.цаалт авс.ан хь хэрг.ийг батал.гаажуулах гэсэн мэт санагдана. Тэр хэр.гийн тухай мэдү.үлгээ нэг ч үг үсэг зөрүү.лэлгүй өмнө.хийн адил өгс.өөр байв. Байц.аагч түүнийг өрө.өндөө дахин дуу.даж: ~За Хорлоо. Ам.рыг эрье. Наад сан.длаа ава.ад наашаа суу…гэж эвлэг.хэн хэлээд: ~Хэр.эг чинь пр.окурорт шил.жсэн. Танд энэ тал.аар дуу.лгах хэ.рэгтэй байх. Таны өгс.өн мэд.үүлэг хэр.гийн гэрч болох таны нөхөр Ганбатын мэдү.үлэгтэй таа.рсан…гэж хэлэ.хэд нь нь Хорлоо Ганбааг мэдү.үлэг өгсн.ийг энэ үгн.ээс нь мэдлээ. ~Нэгэнт та хэр.гээ хүлэ.эсэн. Мөн гэр.чийн өгсөн мэд.ээлэл, хутг.ан дээрх хур.ууны хээ гээд бүх зүйл таны үй.лдсэн хэр.эг бо.лох нь нотл.огдсон. Тийм болохоор прок.уророос таныг Монг.ол Улс.ын Эрү.үгийн Тух.ай Хуу.лийн …ийн

…рт заас.наар аргагүй хамг.аалалт хийсэн. Мөн тус Хуул.ийн …ийн …рт заас.наар хүйт.эн зэв.сэг хэр.эглэж хү.ний а.мь на.с бүрэл.гэсэн хэр.гээр тус тус ял.лаж эмэгтэй.чүүдийн чан.га дэг.лэмтэй хор.их анг.ид НАЙМ.АН ж.ил хо.рих тогт.оол гар.сан байна. Та хэр.гийн проток.олтой тани.лцаж гар.ын ү.сэг зурна уу?…гээд үзэг, дэвтр.ийн хамт өглөө. Хорлоо түүнийг унш.иж сүй.д болс.онгүй. Гарын үс.эг гэсэн хэсэгт шууд.хан л нэ.рээ бичив. ~Хорлоо минь дээ. Ийм залу.ухан бүс.гүй ийм хэрг.ийг үү.рээд га.рах ч гэж дээ. Яд.аж охиноо бод.ож бо.лсонгүй юу? Энэ хэрг.ийг чам.айг үйлд.сэн гэхэд үнэ.ндээ миний зүг.ээс итгэ.хэд бэрх байлаа. Гэвч нот.лох бар.имт, таны нөх.рийн өг.сөн мэд.үүлэг хөдл.өшгүй баримт бол.сон болохоор миний мэд.лээс хэт.эрсэн хэрэ.г болсон…. гэж Байц.аагч зал.ууг хэлэ.хэд түүний цээ.ж

өөд ямар нэгэн зүй.л огш.оод ирэв. Арга ч үгүй биз. Өмнө нь хэн ч хэзээ ч түүний та.лд зогс.ож өмгөө.лж, хамг.аалж байга.агүй бол.охоор… …Хорлоог Эмэгтэйч.үүдийн хор.их ан.ги руу шилжү.үллээ. Түүнд огт тан.ьж мэд.эхгүй, шал өөр ер.төнцөд ирсэн мэт л санагдана. Бө.гс эрг.эх зай.гүй шахам жижи.гхэн дав.чуу өрө.өний хоёр талд давх.ар бан.зан ор байв. Түүнийг шоро.нгийн харга.лзагч бүс.гүй баруун талын орны өмнө зогс.оогоод дэвсг.эр даавуу, хөнжл.ийн хамт гарт нь бариу.лж хөлн.өөс нь толгой хүр.тэл гараа.раараа тэмтр.эн шалгана. Тэр ч бүү хэл дот.уур хувц.асыг нь хүрт.эл нэгд нэг.энгүй шал.гажээ. Хар.галзагч ажлаа гүйц.этгэж дууссан бол.олтой каме.раас гар.аад сараа.лжин төмөр хаал.гыг данги.натал түгжэ.эд явлаа. …Хорл.оо урт.аар сан.аа ал.даад дэвсгэр даавууг бан.зан наа.ран дээр ши.дэж

орхи.од нэг гара.араа толг.ойгоо тү.шин суулаа. Бүхэл бүтэн найм.ан жи.лийг энэ хар.анхуй, чийг үнэрт.сэн өрө.өнд өнгө.рөөнө гэхээс я.с нь хавта.лзах шиг болж өөрийнхөө өгс.өн мэдү.үлэгт одоо л нэг хар.амсах шиг болов. …Охинтойгоо л уу.лзаж чадса.нгүй дээ. Ядаж хол.оос ч болов нэг х.арах сандаа. Ганбаа охиноо д.ажгүй өсг.өөд ава.ад яв.чихаж ча.дах байгаа. Тийм ээ тэр чадна. Төрсөн ганц охин нь юм чинь эр хүн л бол.сон хойно ам.иа тав.их нь мэд.ээж… Тэр ийнхүү элд.вийг бодон гиюү.рэн суулаа. Уда.лгүй шо.ронгийн хонг.илоор

хүм.үүсийн ал.хах чимээ гарч, хөл.ийн чимээ түүний байгаа кам.ерыг чи.глэн ойртоно. Түрүүхэн Хор.лоог каме.рт нь оруул.аад гарса.н бүсгүй тор.ны цаа.на ирж зогсоход түүнтэй хамт хоригдлын хувцас өмссөн гурван бүсгүй ирж зогслоо. Харгалзагч камерын төмөр цоожыг онгойлгоод: ~Орцгоо…гэж ганц чанга дуугар.ахад бүгд орц.гоолоо. Тэд

орж ирэнг.үүтээ Хорлоог нүд салг.алгүй шир.тэж бие бие рүүгээ тол.гой дохи.н инээм.сэглэнэ. Хор.лоод тэдний ийнхүү ёж.лох нь огт та.алагдсангүй….

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In Өгүүллэг

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Эрүүл мэндэд сөрөг үр дагаваргүйгээр хэрхэн жин хасах вэ?

Завгүй амьдралын хэв маяг, эрүүл бус хооллолт, байгаль цаг уурын таагүй нөхцөл байдлаас бо…