Нүүр Өгүүллэг “ЧӨТГӨРИЙН ОХИН” өгүүллэг төгсгөлийн “7-р хэсэг”

“ЧӨТГӨРИЙН ОХИН” өгүүллэг төгсгөлийн “7-р хэсэг”

32 секунд уншина
0
0
1,798

Дорж нэгэн дунд сургуульд нягтлан.гаар орж түүний 2 дүү гэр бүл үр хүүхдү.үдтэйгээ хотод ирж суу.рьшсан нь Доржийн хувьд нэг хэ.сэгтээ дүү нар.ындаа толг.ой хорго.дох болжээ. Доржыг эрг.ээд сайн сай.хан

болж бус.дын адил амьд.ралдаа эргэн орсо.нд дүү нар нь юу юуна.ас илүү баяр хөөр.тэй байлаа. Дорж өдөр.жин ажил дээрээ байж хаая.ахан Хулантай уул.заж гад.уур салхилна. Хулан түүнээс өнгө.рсөн

амьдр.алыг нь огт асуу.даггүй бөгөөд Дорж ч тэр талаа.раа огт ам нээ.хийг хүсдэг.гүй нь анзаарагдана. Унш.сан ном зохиолоо яр.ьж өдөр бие би.енийхээ ажил дээр тохио.лдсон зүй.лсээ л ярина. Бие бие.дээ

уус.ан ши.нгэж татагд.аж буйгаа хэн хэн нь мэд.эрдэг боловч биес.дээ хүрэх.ээс ха.йрлам тийм нэг нандин холбоо тэдн.ийг холбо.ж байлаа. Доржын сургууль бусад дунд сургу.улиа бодвол соёл урла.гын

чигл.элээр илүү хөгжс.өн төд.ийгүй аль ч сургуульд бай.мгүй том зай талбайт.айгаас гадна сүүли.йн үеи.йн хөгжм.ийн тоног төхөөрө.мжөөр тоногло.гдсон урлагын за.алтай ажээ. Дорж бага

байхын Дар.ханд дуу хөгж.им р.еп бүжиг сонир.хож явсан боло.хоор ажлын бус ца.гаараа урл.аг заала.нд орж гитар даран дуу.лан суу.ж цагийг өнгөрөөнө. Сургу.улийн б.агш ажил.чид урлаг сонирхогч сурагчид ч Доржыг ан.дахаа больж түүний ду.улж суухыг үзэж б.иширдэг болжээ. Дүүр.гийн сургуул.иудын дунд зохи.огддог Алтан намар эстрад дууны урал.дааны бага насны ангилл.алын анхдугаар шатны сонг.он шалгару.улалт Доржын сургуульд зохиог.дох болж шүү.гчээр ажилл.ахыг сургуу.лийн захира.л нь түүнд үүр.эг болгожээ. Өдөр 15-н цагт эхлэх уралд.аанд оролц.ох сурагч хүүх.дүүд сургуу.лийн корид.ороор дүүрэн гүй.лдэх хүүхдү.үдийн хөдөл.гөөн дүүрэн. Урлаг заал руу орон шүү.гчийн сууд.алдаа тухл.аад хэд хэдэн ном.ер үз.эж зохион байгуул.агчдын зүгээс өгс.өн цаасан дээр зохи.х дүнг.ээ

тавь.саар… Хөтлөгч залуу дараагийн оро.лцогчоо -Алтан намар эст.рад дууны бага насны анг.иллалд оро.лцогч 57-р сург.уулийн 4-н А бүлг.ийн с.урагч Маг.сарын Ан.у гээд зарл.ахад Доржын дот.роос ямар нэгэн дал.дын хүч түүнийг эзэр.хийлэх шиг болж Магсарын Ану гэх үг цуу.рай хад.аан сонсо.гдсоор…. Дорж тайзан дээр гарч ирэх бяцхан охи.ныг ха.раад: -Ээ бурхан минь гээд хө.шиж орхилоо. Юу бол.оод байгааг ч мэдэх сөхө.өгүй хөд.лөе гэвч хамаг биеи.йг нь ямар нэг хүч баг.лаад хүлс.эн ч юм шиг. Тайзан дээр гарч ирс.эн охин цовоо сэрг.элэн гарч ирэн микр.офон аваад: -Га.ла хамтла.гын А.ну эгчийн Хөөрхөн дэлхий ду.угаар та бүхэндээ ая барья гээд хөгжм.ийн хэм.нэлд наагин бүжиж байгаад дуу яг эхл.эх мөч.ид шүүгчд.ийн дунд байх

аавы.гаа олж хар.ан аавтай.гаа ижил хөшин зогслоо. Аав охин 2 юу ч ярил.цсангүй ширтэлцсээр. Яахаа мэдэ.хгүй зөвхөн хар.цаараа ойлго.лцож хэн хэнийх нь нүднээс сув.дан сон.дор нул.имс урсаж байв. -Миний охин миний охин гээд зү.үд биш байгаасай гэсэн шиг итгэл муут.айхан тайз руу алха.хад Ану охин гарт.аа барьс.ан микрофо.ноо гараасаа алдан -Ааваа гэж заал дүү.рэн орил.оод тайзан дээрээс аав руугаа жингү.йдэх мэт үсэрлээ. Дорж 2 гараа су.нган охи.ноо тос.ож ав.аад ча.нга гэгч тэ.врэн авлаа. Аав охин 2 хэн хэнийгээ чанга.ас чан.га тэ.врэн тэвр.элтээ сал.гах л юм бол дахиад бие.сээ алд.чих юм шиг сана.гдаж улам л чанг.аас чанга биесээ тэврэн заал дүүрэн уйла.лдахад тэнд байсан хүмүүс уч.рах үл ойлг.ох ч зөнгөө.рөө мэдр.эн тэдний адил нулимс уна.ган су.уж байлаа. -Ааваа охин нь бүт.эж үх.лээ гэхэд Дорж сая л сэ.хээ ор.ох шиг болж тэвр.элтээ

салга.ад охиныхоо га.раас хөт.лөөд гарах хаалга руу хам.тдаа зүгл.эн алхцгаав. Хөтл.өгч залуу микрофон аван: -Аав охин 2 сая л уулз.аж байгаа юм шиг байна. Хэдүү.лээ аав охин 2т аз жа.ргал хүсье гэхэд заал.анд байсан бүх хүмүүс ал.га та.шин босо.ж тэдэнд хүнд.этгэл үзүүллээ. -Эмээ надад яр.ихдаа таныг арх.и уу.ж хор.доод үх.сэн гэж хэл.сэн ш дээ. -Эмээ ө.вөө чинь их м.уу хүмүүс. Чи аав.даа хайртай биз дээ. -Тиймээ би танд зө.ндөө хайртай. Ээж Солонгост байгаа 2-лаа ээж рүү ха.мтдаа яв.ъя тэгэх үү? гээд охи.ноо гу.йхад Ээж чинь бай.хгүй ш дээ хэмээн охи.ндоо үнэ.нийг хэл.мээр сана.гдавч одоо хэлэ.хэд тохиром.жгүй үе гэдгийг ойл.гож охин.ыхоо сэт.гэлийг бодон -Тэгье миний охин. Аавтайгаа хамт нэг хэсэгтээ нууг.дах хэр.эгтэй байна. Миний охин зөвшө.өрөх үү? -Тэгье ааваа. Сургуулиас охинт.ойгоо гарч ирээд такси бариад Дорж шууд Хулан руу залгав. -Хулан хаана байна -Гэртээ байна. -Чи надад туслаач. Би яг одоо танайх руу оч.иж байна. Нэг хэсэгтээ тан.айд би охиноо нуума.ар байна гэхэд Хулан гай.хаж:

-Доржоо юун о.хин билээ -Би очи.ж байгаад тайлбарлая гээд утс.аа тасаллаа. Таксин.аас бууг.аад Дорж хаш.ааны хаалга онгойл.гоод охинт.ойгоо орох мө.чид цаад байшингаас Хулан гарч ирэн тос.оход Ану түүнийг хараад: -Ээжээ гээд өөд.өөс нь гүйчихлээ. Хулан ч мөн адил өөдөөс нь: -Миний охин гэсэ.эр тосо.ж гүй.гээд Хулан Ану 2-ыг тэвр.элдэн уулза.хад Дорж мэл гайх.аж юу боло.од байгааг ойлго.хоо байлаа. Дорж гай.хан ойр.тож ирээд: -Хулан энд юу боло.од байгаа юм гэсэн янзтай хара.хад Хулан: -Чш хэмээн хар.иу үй.лдэл үзүүл.эн нүд дүүр.эн инээмсэглэв. Ану охин аав ээжт.эйгээ хамт байга.адаа үнэхээр сэтгэл ханг.алуун байгаа нь хөөрхөн. Харин Дорж юу боло.од байга.аг ой.лгож яд.сан хэвээр… Ану Хулан 2-ын дотно яри.анаас бага с.ага ойл.гох шиг болсон ч лав.лан асуу.ж мэдэх зүй.л түүнд зөн.дөө байв.

Охин ч ун.таж Хулан Дорж 2 яр.илцаж эхэллээ. Хулан бүх зүй.лийг эхнэ.эс ярьж учир нь ой.лгогдохгүй байсан ада.рмаатай хач.ин үйл явд.лын үзүү.рийг оло.х шиг болов. Дорж санаа алдан: -Би охи.ноо ава.ад хаа нэг тийш зугт.аах хэр.эгтэй байна. Тэгэх.гүй бол энэ 2 хөгш.ин намайг ал.ахаас сий.хгүй ший.дсэн хүм.үүс байна. -Доржоо чи бур.уу бод.ож байна. Чи өнөөд.өр зуг.таж болно. Тэгээд наса.араа айд.астай хэн нэгнээс зуг.таж амь.драх гэж үү? -Тэгээд өөр ямар ар.га бай.гаа юм бэ? -Бүх зүйл.ийг илчилье. Шүү.х цагд.аад Магсар хур.андаа нөлө.өлөх чад.вартай хэдий ч би гэдэг гэ.рч байхад Монг.олын тө.р үн.эн зөви.йг ялг.аж са.лгаж үнэний талд ший.дэх байлгүй дээ. Зугт.ана гэж байхгүй шүү гээд Хулангийн эрс шийд.эмгий хэлс.эн үг.энд Дорж ч мөн адил ом.огшин босож: -Тийм шүү. Хамтдаа бүхн.ийг дуусгая. Маг.сар хур.андаа, Сараа ав.гай нарын хий.сэн хар

бу.руу бү.хэн илчлэ.гдэж г.эм буруу.тайд тоо.цож зохих ёсн.ы шийтгэ.лээ хүлээж 3, 3-н жилийн я.л төлө.влөсөн хэдий ч Ану ох.ины гуйл.таар Дорж тэдэнд гом.долгүй хэмээн хөөц.өлдөж тэдний ялы.г тэн.сэн харг.алзахаар сол.иулав. 2007 оны намар Ану охины төрсөн өдөр тохи.ож Хулан, Дорж баярын ши.рээ за.сан төрсөн өдрийн бялууны лаа асаан охины өмнө тавиад: -Миний охин хүс.лээ хэлэ.эд л.аагаа үлээгээрэй гэхэд ох.ин ха.нан дахь цаг харсанаа: -Аав ээжээ жо.охон хүлэ.эгээч -Миний ох.ин яасан бэ? юу хүлэ.эсэн юм гэхэд охин сандал д.ээрээс үс.рэн б.ууж цонхо.ороо ширт.сэнээ буц.аж сандал дээрээ суун хэн нэгнийг хүлэ.эж буй нь Дорж Хуланд мэдрэгдлээ. Төд уда.лгүй хаалганы хонх дууг.арахад Ану гүй.гээд явчихав. Хаалга тайл.ахад цаанаас нь өвөө, эмээ нь орж ирж буй бололтой: -Зээ охиндоо төрс.өн өдри.йн мэ.нд хүргэе гэцгэ.эж байв. Дорж Хулан 2 ч

яар.авчлан очи.ж т.эдэнд үнсүү.лээд хамтдаа төрсөн өдрийн шир.ээнд сууцгаав. Ану охин төр.сөн өдрийн бялу.угаа үлээхээ.сээ өмнө: -Би аавын охин. Би ээжийн охи.н гэхэд тийм шүү гээд аав ээж 2 нь ирээд түүнийг үнсэх.эд өвөө, эмээ нь хий.сэн бү.хэндээ гэм.шин толг.ой гуда.йн суугааг Ану хараад: -Би бас өвө.өгийн ч охин. Эмээг.ийн ч охин гээд хэ.лэхэд өвөө, эмээг.ийнх нь нүднээс нул.имс унаж зэ.э охи.ноо оч.ин үнсэв. Халуун бууз гарган ширээ тойрон халуун ам бүлээрээ идэн инээж аз жаргалтай байгаа тэр л мөч.ийг тал.ийгаач ээ.жийнх нь с.үнс цон.хны цаанаас хар.ан одоо л нэг санаа нь ам.арсан бололтой: -Ээж нь одоо инг.ээд явъя даа. Та нар минь эл.эг бүтэн сай.хан хар.агдаж байна. Ээжи.йх нь сан.аа ч амарчихлаа. Одоо л тайв.ан нойрс.ьё гээд цэнхэр тэнг.эрийн ууд.ам их гүн рүү ууса.н алга боллоо. Яг л энэ м.өчийг охин өр зүр.хнээсээ мэд.эрсэн юм шиг аав, ээж, өвөө, эмээгээ гэнэт л дагу.улан тагт.ан дээр гараад: -Та нар сарны дэр.гэд байгаа тэр тод од.ыг харж байна уу? Тэр миний од гээд заа.сан зүг рүүгээ гараа даллалаа… Тэгсэнээ өнөөх хэд рүүгээ хараад: -Та нарыг далла.хгүй байсан юм уу гэхэд бүгд л дуур.айн даллалаа. -Гоё байгаа биз дээ гээд охин б.уцаад орох.од бүгд л жаахан га.йхас хийгээд даган орцгоолоо. Эх үри.йн хол.боо гэдэг нанд.ин зүйл байдаг юм шүү. Дорж

орж ир.ээд гитар аван: Хос за.луус гэдэг аз жа.ргалтай Хорвоод 2-лаа бүхнээс дута.хгүй ээ хайрт минь Хөөрхөн ал.аг ү.ртэй бол.чихоод Хотоор 3-лаа зуга.алах болно оо … гээд дуулахад Ану охин: -Ааваа 3-лаа бишээ 5-лаа гээч дээ гэхэд бүгд л инэ.элдэж бөөндөө Хөөрхөн алх.ах Ану охинтойгоо Хотоор 5-лаа зуга.алах болно оо… гээд дуулцгаалаа. Төгсөв.

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In Өгүүллэг

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *