Нүүр Өгүүллэг “СЭТГЭЛ ҮГҮЙ” өгүүллэг “7-р хэсэг”

“СЭТГЭЛ ҮГҮЙ” өгүүллэг “7-р хэсэг”

0 секунд уншина
0
0
2,487

Анхны үе.рхэл тэгээд бүр анхны хай.р нь бүтсэн Билгүүн баяр хөөр дүүрэн Урьханыг байрных нь үүдэнд хүргэж өгөөд маргааш уулзах бол.зоо тогтон буцав. Урьхан инээд ал.дан ам.андаа дуу аялса.ар гэртээ

ор.тол үү.дний кор.идорт ц.ус нөж.индөө хут.галдсан ээ.ж нь ух.аан ал.дсан байдалтай хэвт.эж байх нь тэр. А.йж цочир.дсон охин ээ.жийгээ тэвэ.рч аван хашх.ирч ор.илж хэсэгтээ л самга.рдан уйл.аад

гэнэт ух.аан орж тү.ргэн тус.ламж дуу.дав. Сургуульд нь анхны тусл.амжын талаар хич.ээл заас.ан учир э.мийн хай.рцгаа олж ээж.дээ анх.ны тус.ламж үз.үүлэн ямартай ч ух.аан оруу.лаад байтал

түргэ.ний эм.ч ирэн Маралмааг ох.ины хамт эм.нэлэг рүү авч явлаа. Энэ үеэр Багабанди машинаа жолоо.дон ула.ан гал.зуу давхи.саар к.луб дээрээ ирэв. Гар хө.л нь салга.лаад нэг л хэ.цүү байсан тул тек.эн

дээр очиж дарааллан гу.рван хун.дага тат.аад тол.гойгоо ба.злан сууна. Уур.аа ба.рьж ча.дахгүй Маралмааг зодс.ондоо гэм.ших сэтгэл тө.рөвч болоод өнгөрсөн зүйлийг яалтай. Маралмаад са.наа зо.вохоос илүүтэй

дахин Урьханг хар.ах нүү.ргүй болсон гэхэ.эр л дотор нь дав.чдаж энэ золгүй хувь тави.ланг ха.раан зү.хэж байлаа. Нуруу.н дээр нь хэн нэгэн з.өөлөн цох.иход агдгас.хийн цоч.иж харв.ал Алдар хөмс.гөө зан.гидан зогс.ож байв. Босс нь юу ч хэл.эхгүй дагаад яв гэж до.хиод түрүүлэн алх.ахад Багабанди дуулга.вартай нохо.й шиг л ар.аас нь дага.саар мух.рын өрө.өнд орлоо. Алдар үргэлж л тат.даг бүд.үүн ян.жуураа асааг.аад: ~Цаад Томоо чинь өчи.гдөр цаг.даад бари.гдчихсан байна. Хэн нэг нь ольс.он бол.олтой. Ер нь ойр.д цагд.аа нар эн.үүгээр ши.ншлээд байх боллоо. Энгийн хувца.стай ороод ирч.ихсэн ч байж мага.дгүй. Чи тусг.ай үйлч.лүүлэгч, хари.лцагч нарт болг.оомжтой байхыг сану.улаарай! Бас зал.уус дотор б.ууны нох.ой байна уу үгүй юу ша.лга! гэхэд Багабанди т.олгой дох.иод: ~Томоо тэгээд яах вэ? Арай…гэхэд Алдар яриаг нь тас.лан: ~Томоог би

арга.лчихсан. Нилээн их мө.нгө гар.гаж байж арай гэж л ав.арлаа. Цаашид ер нь бүгд анха.арал, болго.омжтой байхгүй бол би бай.нга арг.алаад байж чад.ахгүй гэдгийг сан.аарай! гээд яриа дуусс.аныг илтг.эн цонх руу харав. Багабанди бүр ч с.үр сүлд.гүй болч.ихсон амьтан тол.гой гуд.айлган өрөө.нөөс гараад “Маралмаа угаа.саа цаг.даад гом.дол мэдүүлч.ихсэн байлгүй. Өнөө марга.ашгүй баривчл.агдах нь тод.орхой. Уг нь лал.рын ш.оронд дахин оч.ихгүй гэж бо.дож байсан юмсан. Би ер нь яаж ч амь.дарсан өөдл.өх за.яагүй н.овш бололтой. Анхнаасаа хү.н болж тө.рөөгүй бол дээр байж” хэмээн бо.дсоор ямар ч зори.лгогүй гадагш гарав. Зөөлөн цас будраа.д эргэн тойрон цав цагаан байх хэдий ч Багабандийн хувьд хор.воо д.элхий хэтэр.хий бүр.хэг, бү.үдгэр саар.ал юм шиг санагдана. “Дахиж шо.ронд ор.сноос үхс.эн минь дээр. Угаасаа ингэ.ж амь.драад ч яах юм” гэж

амандаа үглээд машин руугаа алх.тал өөд.өөс нь Томоо ир.ж яв.аа харагдав. Томоо түүнийг хар.аад алха.агаа түрг.эсгэн гү.йх ша.хуу ирээд: ~Хүүе Багаа юу бол.сон гээч. Мань нь ёст.ой сон.ин мэ.дээтэй. Алив орж тух.тай суу.ж байг.аад ярья гэсээр мань эри.йг эргү.үлэн авч орлоо… Х.ар та.мхи, мө.рийтэй тогл.оомын би.знес эрхэл.дэг байж бол.зошгүй клу.бын талаар шал.гах аж.илд томил.огдсон Дөлгөөн ажлын төлө.влөгөөгөө гар.ган сууна. Өчигдөр тэр кл.убын ер.өнхий зох.ион байг.уулагч Лувсан гэх зал.ууг баахан байц.аасан ч дорви.той юм ол.оогүй, харин ч тэр за.луу өөрийг нь ихэд со.нирхон өөдөө.с нь олон юм ас.ууж шалга.асаар зал.хааж орхи.сон билээ. Өнөөдөр уг нь дах.ин бай.цааж үзье гэж бод.сон боловч Лувсанг сул.лах ту.шаал дээрээс ир.сэн болох.оор яаж ч ча.дахгүй явуулжээ. Дөлгөөн ямартай ч Томоо хо.чтой Лувсан, клуб.ын захи.рал Алдар хоёрыг юун түр.үүнд

с.удлаж үзэ.хээр шийдлээ. Маралмаа бүрэн уха.ан орс.он ч биеийн ба.йдал нь тун му.у байлаа. Хүү.хэд нь зулб.асан гэд.гийг эм.чээс сон.соод ямар ч ху.вирал гарг.асангүй уйт.гартай гө.лгөр нүдэ.эр хана руу ширт.эн хэвтэнэ. Урьхан ээж.ийг нь ийм бол.госон хүн хэн гэдгийг та.амаглаж байсан ч бат.тай итгэ.хгүй ээж.ээсээ ахин дахин асуу.сан ч Маралмаа түүнд юу ч хэлсэ.нгүйгээр бара.хгүй ца.гдаад мэд.эгдээд хэ.рэггүй гэж у.йлан байж гу.йсан тул үгэнд нь оро.хоос өөр арг.а байсангүй. Маралмаа бодохдоо “Хэрвээ цаг.даад хэл.чихвэл Багабанди ш.оронд ор.ох нь га.рцаагүй. Тэгвэл да.хиж хэзээ ч над дээр и.рэхгүй. Би цагд.аад хэлэ.хгүй бол тэр уд.ахгүй ууч.лалт гуй.гаад л ирнэ. Тэгээд өө.рийг нь гэсэн үнэн сэтгэ.лийг минь ойл.гоод надтай амьд.рах байх” хэмээн боджээ. Урьхан ээжи.йнхээ х.өх ня.ц болсон нүү.рэн дээр тос түр.хэж өгөнгөө: ~Та яа.гаад ийм болч.ихоод байж тэр х.үнийг

өмгөө.лөөд ба.йгаа юм бэ? Тэр н.овш таныг ийм болг.осон биз дээ? Өөр х.эн таныг и.йм бо.лгох юм бэ? ~Үгүй дээ о.хин минь. Багабанди тийм м.уу хү.н биш шүү дээ. Тэр надад хайртай юм чинь юу гэж ийм бо.лгохов дээ. Өөр х.үн бай.сан юмаа. Гэхдээ тэр хү.ний му.уг ээж нь ү.змээргүй байна. Зүгээр л ингэ.эд ор.хичих… ~Тэгээд тэр Багабанди чинь одоо хаа.на байгаа юм? Танд тийм л хай.ртай юм бол ийм бол.чихсон байхад чинь я.агаад энд бай.хгүй байгаа юм? Би тэр нов.ш руу залг.аж яри.маар байна. Дугаа.рыг нь хэл.ээд өг! ~Цаадах чинь юу ч мэ.дэхгүй байгаа. Миний охи.н б.итгий залг.аж хэлээрэй. Ээж нь ха.йртай хү.ндээ ийм ба.йдалтай хара.гдмааргүй байна. Ээж нь гу.йж байна ш дээ… Урьхан бууж өгөн га.шуун нул.имс урс.гаж ээжи.йгээ тэв.эрлээ. Хөөрхий муу ээ.ж нь нас.аараа га.нц бие амьдра.лыг т.уулж ява.ад нь охин өр.өвддөг билээ… …Томоо Багабандийг дагуул.саар тус.гай өр.өөнд ормогцоо: ~Чи хөөе их.эр юмуу? гэх нь тэр. Багабанди

түүн рүү гай.хан том хар.снаа: ~Үгүй ш дээ. Юун ха.чин юм асууг.аад байгаа юм. ~Сонин юм даа. Яал.тчгүй чамтай бүр у.сны дус.ал шиг адил.хан хүн байна цаана чинь. Би бүр мэл гай.хаж цэл хө.хрөөд шөнө.жин ун.таж ча.дсангүй. ~Заа ади.лхан хүн ал.ийг тэр гэдэг юм. Дэм.ий юманд сү.р б.олж байх юм. ~Үгүй ээ чи баг.адаа их.эр байж байгаад э.эж аа.в чинь салг.ачихсан юм биш биз дээ? Тийм юм мэд.эхгүй юу? ~Үгүй ээ үгүй. За тэр яахав. Нөгөө.хөөс чинь байна уу? Ман.ьдаа тар.иад өгөөч! ~Үгүй ер өө. Ёстой на.ад муух.ай юм.наас чинь л хо.л я.въя энэ тэр гээд бай.даг хүн чинь юу болоов. ~Байгаа юм уу, үгүй юм уу? хэмээн Багабандийг уцаар.лангуй асу.ухад Томоо: ~Би юу гэж би.едээ ха.р там.хи ава.ад явж байхав дээ. Гэрт жа.ахан юм бий. Манайх руу явах уу? гээд тэр хоёр гарлаа. Ха.р т.амхи тата.н

мансуу.рсан Багабанди бол.сон бүхнийг март.аж жарга.лтайгаар инэ.эд ал.дан хэвтэнэ. Харин Томоо өч.игдөр уул.зсан Дөлгөөн гэх Багабандитай дэндүү ад.илхан цаг.даагийн тух.ай бодс.оор л. Энэ хоёр за.лууг и.хэр гэ.дгийг, тэгээд ямар нэг учир яв.длаас болж багадаа хоо.рондоо салс.ан байж бол.зошгүйг ойлг.охын дээдээр ой.лгож байв. Иймэрхүү юма.нд сони.уч зант.айг ч хэ.лэх үү, ямар ч байсан энэ бүхний уч.рыг ол.охоор сэтг.эл шул.уудаж Дөлгөөн гэх залу.угийн талаар су.длах ажил.даа яар.ан орлоо. Маргааш нь Урьхан бол.зсон газра.а ирс.энгүй. Билгүүн хү.лээж ядаад утас руу нь за.лгаж ээ.жийнх нь тухай мэд.ээд эмнэ.лэг рүү яаран очив. Бүлций.тлээ уй.лсан Урьханг хар.аад л өмнөөс нь зү.рх нь шан.алах шиг боллоо. Ээж.ийг нь хэн нэгэн хэв.тэрт ортол зодс.он тухай Урьхан ярихдаа дахиад л у.йлж “Тэр нов.шийг үз.эн яд.аж байна. Миний ээж.ид ин.гэж ханд.саныхаа хари.уг а.вах ёстой. Даанч ээж гомд.олгүй гэ.эд байх юм” гэжээ. Билгүүн аль чад.ах зүйл.ээрээ л ха.йртай бүс.гүйдээ тус.лахыг хи.чээвч яахаа мэдэх.гүй дэмий л арг.адан суу.саар харив. Билгүүн Урьханд яаж тусл.ахаа бодож байснаа гэнэт Дөлгөөн санаанд нь орж түүн рүү

залгав. Ойр зуур.ын сонин ха.чнаа яр.илцаж байгаад бо.лсон явд.лын тухай хэл.эхдээ Урьханг найз охин.оо гэж хэлс.энгүй, зүгээр найз гээд хэлчихэв. Дөлгөөн: ~Тэр хүн нь өөрөө л гомд.олгүй гээд өргө.дөл га.ргахгүй бол бид яаж ч чад.ахгүй шүү дээ. Хэрвээ тэр хохи.рогч бо.длоо өөрч.илж өргө.дөл гарга.маар байна гэвэл на.дад хэлээрэй. Одоо найз нь то.м х.эрэг мө.рдөөд ёс.той түм.эн зав алг.а уучлаарай гээд утса.а тасаллаа. “Томоо хоч.той Лув.сан гэгч эт.гээд нь 28 настай. Өмнө нь танх.ай, бусдыг хү.чээр би.еийг нь үнэл.үүлсэн хэргэ.эр хоёр ч удаа шо.ронд сууг.аад гарсан. Одоо “С.арны т.итэм” клуб.ын зохи.он байгуул.агчаар ажил.ладаг. Гэр бүлгүй. Таван жи.лийн өмнө я.л авах үедээ Алдар гэгчтэй хол.боотой байсан. Өрн.өх ов.огтой Алдар. 39 н.астай. Ял ши.йтгэл эд.элж бай.гаагүй. 2000 оноос са.ун, масса.жист, алж.аал тай.лах төв ажи.ллуулдаг байг.аад больж “Сарн.ы тит.эм”

кл.убыг нээн ажил.луулах болсон. Эхнэр, хоёр хүүх.дийн хамт амь.дардаг…” Дөлгөөн тэмдэ.глэлээ дахин нягт.алж уншаа.д санаа ал.дан дэ.втрээ хаав. Энэ “Са.рны ти.тэм” гэх газраа.р ихэвч.лэн о.лны тани.л хүм.үүс, гадаа.дын иргэд үйлчл.үүлдэг бөгөөд зах.ирал Ал.дар гэгч эр нил.ээн нөл.өө бүхий хүмүүстэй нөх.өрлөдгийг ч мэ.дэж авчээ. Энэ кл.убт ямар нэг ну.уц байгааг зөн.гөөрөө мэд.эрч байвч хаана.ас яаж эхл.эхээ хара.ахан мэд.эхгүй л байлаа. Эхний ээлжинд энгийн хувца.стай тэр кл.убт нэ.втэрч хүмүүсийн итгэ.лийг тата.х хүн хэрэгтэй байв. Дөлгөөн өөрөө Том.оод хара.гдчихсан учраас тийш ор.ох боло.мжгүй. Тиймээс чадва.ртай, итгэл даах.уйц, хүн амь.танд тани.гдаагүй шинэ ажи.лчин юу билээ гэж бодон толгойгоо гашил.гасаар яг та.арах нэг зал.уу сан.аанд нь оров оо… Долоо хоногийн дараа Маралмаа өөрийн хүсэл.тээр эмнэ.лгээс гарч гэрт.ээ хэ.втэх болов. Урьхан сургуули.асаа чө.лөө авч ээж.ийгээ ас.ран гэртээ хи.чээлээ давт.ах бөгөөд Билгүүн орой бүр гад.аа нь о.чиж уулзчи.хаад явдаг байлаа. Маралмаа юм л бол цонх.оор шир.тэн хэн нэгн.ийг хүл.ээж буй нь илт. Хэнийг хүлээ.гээд байг.ааг нь Урьхан мэд.эж бай.гаа боло.хоор ээжийгээ өрөвдө.хийн хажу.угаар Багабандийг үз.эн

ядна. Багабанди харин хэд хоно.гийн турш л аж.илдаа ч явс.ангүй, Томоогийн гэрт ар.хи да.рс, х.ар та.мхи хэрэглэн мансуу.рлын байдалтай байв. Томоо түүний бие нь ө.вдсөн гэж Алдарт худа.л хэлэн ар.галжээ. Маралмааг зод.сноос хойш өчнө.өн хоног өнгөрч.ихөөд байхад цаг.даагаас түүнийг х.айж ир.эхгүй л байсанд Багабанди гай.хна. Ухаан жол.оогүй тэр гэрээс гар.сан болохоор Маралмаагийн үхс.эн ам.ьдыг ч м.эдэхгүй болохоор бүр ч хэцүү. Уу.сан а.рхи нь га.рч ух.аан ор.сон Багабанди ямартай ч Маралмаагийн байр луу явж байдлыг хара.хаар ший.дэн гарч муу сана.алан Томоогийн илүү машиныг унаад хөдлөв. Томоо энэ хэдэн хоногийн турш Дөлгөөн гэх ца.гдааг суд.лан з.авгүй гүй.ж байлаа. Өнөөдөр бүр эмн.элэг орж батт.ай мэд.ээлэл ол.сон тэрээр бөөн о.лз ол.сон а.ятай ба.яр хөөр бо.лсоор гэр.тээ иртэл Багабанди байсангүй. Сара.вчтай ма.лгай өмсөж

мас.к зү.үсэн Багабанди Маралмаагийн байрны гадаа ирээд модны цаана нууг.дан сэм.хэн цонх руу нь ш.иртэж байтал яг л түүнийг хү.лээж байсан мэт хаа.лттай хө.шиг нээг.дэж Маралмаагийн цон.хигор царай цо.нхны цаа.на үзэгдэв. “За ямар ч ба.йсан үх.ээгүй л юм байна. Эмн.элэгт биш гэрт.ээ байхыг бо.двол га.йгүй бололтой. Ганцаараа байгаа бол орж уу.лзаад ууч.лалт гуйд.аг юм билүү” хэмээн бодож байтал Урьхан цаанаас нь пальтогоо өм.ссөөр ирээд Маралмааг үнс.эх харагдав. Багабанди өөрийн эр.хгүй до.гдлон ш.үүрс алд.аад “Пальтогоо өмсөж байхыг бодвол гарах гэж байгаа бололтой. Гар.аад ирэхээр нь ганц ха.рчих юмсан” гэж бодон машиндаа орж суугаад орцны хаа.лганаас нүд сал.галгүй хүлээлээ. Орцны үү.дэнд сууж буй Билгүүнийг анз.аарсан ч үгүй байж байтал хаа.лга онг.ойн Урьханы хөөрхөн царай хараг.дахад зү.рх нь бүр ч хүч.тэй савл.ах мэдрэгдэв.

Урьхан сандал дээр сууж байсан залуу руу инээ.мсэглэн очоод дэр.гэд нь суу.хад л Багабанди Билгүүнийг анзаарч нуха.цтай ширт.лээ. Энэ цар.ай нэг л танил, өмнө нь ха.рж байсан юм шиг х.арагдана. Тэр хоёр инэ.элдэн яри.лцаж гар.аа атга.лцан суусаар… Багабандийн х.ар хөд.өлж байж ядсан.даа рул.иэ ба.злан сэт.гэл зүр.х нь ураг.дан шан.алах аймшиг.тай мэд.рэмжийг мэд.эрч байлаа. Урьхан Билгүүний хац.ар дээр ү.нсээд ичи.нгүйрэн доош ха.рахыг ха.рсан Багабанди цаашид хара.ад су.уж тэвчс.энгүй машинаа ас.аан хөдлөв. Урьханыг анх ха.рсан тэр мөч.ийг, Маралмаатай танил.цсан тэр үд.шийг ха.раан

зү.хэж гал.зуу хүн шиг ганц.аараа хаш.хирсаар Томоогийн гадаа ирж бушу.ухан ороод ха.р там.хи тата.хаар яаран өгслөө. Томоо түүнийг хүл.ээж ба.йсан боло.лтой дуу шуу бол.он уг.таж буйдан дээр суул.гаад ширээн дээр ба.ахан зур.аг х.өрөг, бичиг ца.ас дэ.лгэн тавив. Өөртэй нь ус.ны д.усал шиг ад.илхан цагда.агийн дүрэ.мт хувц.астай зал.уугийн зу.ргыг Багабанди хамгийн түрүүнд анз.аарч шүү.рэн авч хэ.сэг

ажи.глаж байснаа: ~Энэ хэн бэ? Чиний нөгөө яри.ад б.айсан ц.агдаа юм уу? Нээрээ на.дтай ямар ад.илхан юм бэ? гэж дуу ал.дахад Томоо маа.дгар гэгч хаж.ууд нь суу.гаад: ~Энэ бол чиний их.рийн өр.өөсөн Дөлгөөн гэдэг за.луу хэмээн итг.элтэй гэгч нь хэ.лэх нь тэр ээ…

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In Өгүүллэг

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *