Нүүр Өгүүллэг “СЭТГЭЛ ҮГҮЙ” өгүүллэг “6-р хэсэг”

“СЭТГЭЛ ҮГҮЙ” өгүүллэг “6-р хэсэг”

0 секунд уншина
0
0
2,585

Ангийн охидтойгоо ярилцан инээж зогсоо Урьханг сэмхэн ширтэх Билгүүн түрүүний гадаа харсан зүйлээ эргэцүүлэн бодсоор бүр то.лгой нь эр.гэж орхив. “Тэр залуу яах аргагүй Дөлгөөн байх шиг л байсан

даа… Гэхдээ Дөлгөөн яахаараа Урьханг хү.ргэж ирдэг билээ? Арай Урьхан Дөлгөөний ну.уц ам.раг юм гэж үү? Үгүй байлгүй дээ. Дөлгөөн тэгэх хүн биш л юмсан… Би эсвэл өнөөдөр ши.лгүй болохоор анд.уурч

хар.сан юм болов уу? Зүгээр л төс.тэй хүн байсан байх… Тэрнээс биш Дөлгөөн юу гэж дээ… Гэхдээ Дөлгөөн биш байсан ч гэсэн тэр залуу юун за.луу юм болоо? Урьханы найз залуу юм байхдаа… Царайлаг,

нуруулаг залуу ха.рагдсан… Урьхан угаасаа тийм л залу.утай үерх.эх нь ойлгомжтой. Намайг яаж то.охов дээ” хэмээн урт бодол хөв.рүүлж түүндээ уйм.ран сэтгэ.лээр уначихав. Юун нөгөө Урьханг бүжгэнд

урьж тани.лцах, хамаг төлөвлө.гөө за.мхарч, зү.рх нь ша.рхалсан залуу хатуу дар.сыг хамаа нама.агүй уу.саар сог.тож орхилоо. Билгүүн ер нь бара.гтай л ууд.аггүй, ш.оу цэн.гээнээс хол хөндий хүн болохоор

ангийнхан нь түүнийг гайх.ан шивнэлдэнэ. Анх удаа арх.и гэгч зүйлд согто.ж үзсэн даруу залуу.гийн доторх хүн ами.лав уу гэлтэй талбайн голд гараад бусдыг алмай.ртал бүж.иглэж гарлаа. Хал.амцуу, гөлө.мцүү сэтгэл нь хөөрсөн оюутнууд ч тойрог үүсгэн уухайлж Билгүүнийг дэмжив. Урьхан анх удаа Билгүүнийг анхааралтай ажи.глан харж хөгжилтэйгөөр бая.сан инээж байлаа… Багабанди ажил дээрээ иртэл к.луб хараахан нээг.дээгүй, ажилчид ширээ сандлаа янзлан, бүжигчин хүү.хнүүд ху.вцас хун.араа со.льж байв. Багабанди бүжигч.дийн ху.вцас сол.их өрөө.нд ороод хагас н.үцгэн хүүхн.үүдийг ажи.глан хэсэг суув. Нүдэнд нь түрүүхэн ха.рсан Урьханы үзэс.гэлэнт царай, гоёмсог дааши.нзны цаанаас ялг.аран хара.гдах го.олиг бие хара.гдаад салсангүй. Түүний тэр даашинзыг урж тайч.аад эзэмд.эж байна хэмээн төсө.өлөх төдийд л хүс.эл тач.аал нь оволзо.од байж суух ч хэцүү санагдана. Бодлыг нь уншсан мэт Уянга гэх аал.ьгүй шар

хү.үхэн хамаг хувц.саа тай.чин нарий.хан уяа бүхий ганц дот.уур хувцаста.йгаа үлдчихээд залуугийн урд тон.гойж зогсон өг.згөө хөдөл.гөж янз бүр болон айл.гүйтэв. Багабандийн эр.хтэн өөрийн эрх.гүй хат.уураад ирэхэд ухасх.ийн босч гарах гэтэл Уянга урдуур нь хөн.дөлсөн зог.соод чи.хэнд нь: ~Виф гуравт хүлээж бай хэмээн ши.вэгнэв. Багабанди ч уухайн тас ви.ф гурав гэх тус.гай өрөөнд ороод хүлээж суутал дан алчуур нүцг.эн би.ен дээрээ тох.сон Уянга орж ирээд хаа.лгаа түгжлээ. Багабанди хүү.хний яа.хыг хүлээн томоотой сууна. Уянга биен дээрээ тохсон ал.чуураа бу.йдан руу шид.эн ширээн дээр гараад эв.сэлтэй гэгч нь бүжигл.энгээ залуу руу ойртсоор өвөр дээр нь ирэн ур.уулыг нь о.зов. Гоё бүжиглэдэг шигээ гоё ч үнсэл.цдэг хүү.хэн байлаа. Багабанди бүсгүйг сэвх.ийтэл өргөн цааш хару.улан тонгой.лгоод эрхт.нээ шургу.улан шууд л бү.лж эхлэв. Нэгэн хэмн.элээр хү.чтэй хө.длөх зуу.раа нүд.ээ ань.ж дотроо Урьханыг

төсөө.лөхөд бүр ч сайхан байлаа… Хэдхэн хормын жар.гал дуусч Багабанди өмднийхөө цахи.лгааныг тат.аад гарт.ал цаад бу.ланд зог.сож байсан Томоо түүнийг д.аллан дуудав. Томоогийн нүд ам гялал.заад их л баяр баяс.алтай байгаа нь илт харагдана. Х.ар там.хи татчи.хаараа л иймэрхүү болч.ихдогийг нь Багабанди мэднэ. Томоо түүнийг хоёр ч удаа ур.уу тат.ахыг оро.лдсон ч Багабанди та.тгалзсан билээ. Шор.онд байхад нь ха.р та.мхинд орс.он нэг нөхөр яаж та.рчилж зовс.оор үхсн.ийг нүдээрээ ха.рсан болохоор л тэр. Тэр хоёр клуб.ын дээд давхар луу гарч урт хонги.лоор явсаар Алдарын өрө.өнд ирлээ. Клу.бын хамгийн тача.ангуй гэдгэ.эрээ алда.ртай Гоо гэх тов.чхон нэртэй бүжи.гчин хүүх.эн Алдарын өвөр дээр эрх.лэн суу.ж байснаа тэр хоёрыг ор.могц дуртай дур.гүй босч хажуугаар нь зө.рөн гарахдаа Багабанди руу учи.ртай хар.цаар намж.ирдаад өнгөрөв. Энэ

хүү.хэн аль эртнээс л Багабандид сээт.эн хая.ж илт өд.өж хорго.огоод байгаа ч мань эр босс.ынхоо хү.үхэнд хал.даж зүрх.лэхгүй л яваа билээ. Алдар их л сайхан зантай байгаа бололтой босч ширээн дээрх үн.этэй вис.кинээс хунда.галан Багабандид сарва.йгаад: ~За нэг тат.чих гэхэд Багабанди гайхангуй хунда.гатайг аваад асуу.сан нүд.ээр Томоо руу харав. Томоо тас тас хөх.рөн нуру.ун дээр нь цох.исноо: ~Зүгээрээ та.т хөгшөөн. Бос.с чамд өөрөө хунда.галж өгч байнаа гэдэг чинь чи одоо.ноос ма.най та.л боллоо гэсэн үг. Тийм биздээ босс.оо гээд Алдар луу бялду.учлан харлаа. Алдар юу ч хэлэхгүй сандал дээрээ суун там.хи ас.ааж хүчт.эй со.рон ута.аг нь алг.уурхан үлэ.эснээ: ~Би чамайг хэдэ.н сар.ын турш ажиглалаа. Ер нь болом.жийн за.луу шиг сан.агдаад… Ит.гэж болох юм байна гэж бодлоо. Чамд итгэ.ж бо.лно биздээ? Багабанди Алдарын ху.рц харц.наас жи.йрхэн шал руу

ш.иртээд: ~Итгэ.лийг чинь алда.хгүйг хич.ээнээ бос.соо… гээд хунда.гатай ви.скиг зал.гилж орхилоо. Алдар түүнд х.ар тамх.ины бизне.сийнхээ талаар, хэрхэн яаж ява.гддаг, юу хийх ёстой, хир зэрэг ц.алин хө.лс авах зэргийг яр.их зуур тэр гурав нөгөө виск.игээ уу.ж дуусгав. Хөөрхөн халам.цсан Багабанди өрөө.нөөс гаран хонги.лоор алхаж байхдаа “Одоо л энэ болом.жийг ашигл.аад том.орч авах юм шүү. Хурдхан өөрийн гэсэн ор.он гэр.тэй болоод тэр балай авг.айгаас сал.ах минь” гэж бод.могц Урьханы цар.ай нүд.энд нь хар.агдан цээж хөнд.үүрлэх мэт боллоо… Хэн ч анза.арч хард.аггүй байсан энгийн дар.уу оюутан Билгүүн шинэ жилийн үдэ.шлэгээс хойш сургуу.лийнхаа од болов. Түүний бүж.иглэж буй бичлэг сургу.улийн

ца.хим сүлж.ээгээр цац.агдан бүгд түүнийг таних болжээ. Билгүүн харин үүнээс болж ич.иж ү.хэх ш.ахна. Тоож харьц.даггүй байсан охи.д яриа өд.өж, өдий хүртэл авч үзээгүй хайрын зах.иа хүртэл ав.сан нь Билгүүнийг шо.конд оруулжээ. Тэр бүхнийг Урьхан ч гэсэн харс.ан байхдаа гэж бодохоор л я.с нь хав.талзаж сургууль дээр аль болох таара.хгүйг хичээн яв.саар сарын дараа.наас овоо сен.саци намдлаа. Хичнээн ичм.ээр санаг.даж байсан ч тэр үйл явдал Билгүүнд өөртөө итгэх ит.гэл, зориг нэмжээ. Өмнө нь Билгүүн олны өмнө ле.кц унших, илтгэ.л та.вих зэргээс тат.галзсаар ирсэн. Энэ удаад харин багшийнхаа санал тавьсны дагуу зориг гарган ил.тгэлийн тэмц.ээнд орох.оор шийд.сэн нь бүтэ.лгүй хайр ду.рлалын асуудалд эер.эгээр нөлө.өлөх ши.йдвэр байсныг огтх.он ч таа.варласангүй ээ. Шинэ жилийн үдэ.шлэг дээр Дөлгөөнийг харсан үгүйдээ эргэлзэн байсан Билгүүн

тэссэ.нгүй Дөлгөөнөөс “Урьхан гэдэг хүн таних уу?” гээд асу.уж орхиж. Өнөөх нь ч угаасаа та.нихгүй юм бол.охоор “Танихгүй ээ” гэсэн хари.улт өгч. Дөлгөөнийг ху.дал ярь.даггүйг мэддэг болохоор Билгүүн ч түүнд итг.эн тэр өдөр бу.руу ха.рсан гэж бодо.од өнгөрсөн билээ. Гэхдээ л Урьханг найз залу.утай юм байна гэж бат и.тгэн түүнийг март.ахаар ший.дсэн байлаа. Билгүүн долоо хоног но.йр хо.олгүй бэ.лдэн байж орсон тэмцээндээ түрү.үлж шилдэг оюу.тан гэдгээ батлан дахин сург.ууль да.яар түүний тал.аар шу.угив. Гэвч Билгүүн үүнд нэг их ба.ярлаж хөөр.сөнгүй. Сэтг.эл з.үрх нь цаанаа л нэг гун.игтай… …Сур.гуулийн номын сан… Билгүүн энэ хав.ар төг.сөх гэж байгаа болохоор номын сан.д их.энх ца.гийг өнгөрөөнө. Энэ өдөр ч бас яг л суу.даг ширээ.ндээ баахан номонд дара.гдан сууж байтал “Сайн уу” гэх бүсг.үй хүний хоо.лой сонстов. Билгүүн уншиж байсан номноосоо харц сал.гаж ядан “Сайн сайн байна уу?” гээд толгой өргөсн.өө нүдэ.ндээ итг.эсэнгүй. Зүү.д нойр, зүрх сэт.гэлийн эзэн Урьхан гэгээн дүрээ.рээ инээм.сэглэн зо.гсож байх нь тэр. Билгүүний нүдний хүү.хэн хар.аа нь т.оморч зүрхн.ий хэм.нэл хурдс.ан гар нь салг.алав. Урьхан хажууд нь зэ.рэгцэн сууснаа: ~Би таныг илт.гэлийн тэмцээн дээр

ха.рсан юм аа. Тэгээд танаас хаа.яа мэд.эхгүй зү.йлээ асуу.ж байвал бол.ох уу гэж асуух гээд л… ~Бо…Бо…боло.лгүй яахав. Асуу асуу гэж хэлэхдээ Билгүүний хөл.с нь бу.рзайн гарын ал.га нь шал но.йтон болчихов. Охин хөөрхөн гэгч инээмсэглээд: ~Тэгвэл хоёулаа эхл.ээд тани.лцах уу? Намайг Урьхан гэдэг гээд гар.аа сунгалаа. Билгүүн сал.галан гараа өмдө.ндөө арч.ингаа зүү.длээд байна уу гэж бодон өөрийгөө сэм.хэн чим.хэж ч үзэв. Гэвч болж буй энэ гайхалтай үйл явдал зү.үд биш бодит яв.дал байлаа… Энэ өдрөөс хойш тэр хоёр өдөр бүр ша.хуу номын санд ха.мт су.ух болж Билгүүн гэдэг хүн аз жар.галын да.лайд хөвөх болов. Яваандаа хамт хоол.лох, гаду.ур гар.ах

гээд алхам ал.хмаар урагшил.саар бүр ч дотн.осожээ. Өчнөөн олон са.йхан за.лууст нүүр өгд.өггүй байсан Урьханг бүрэг даруу Билгүүнтэй уу.лздаг болсонд сур.гууль дая.араа гайхан жиг жуг хийнэ. Гэвч тэдэнд хэн юу гэж ярих ердө.ө хам.аа байсангүй ээ. Билгүүн нэг удаа зо.риг гарган Урьханаас шинэ жилийн үд.эшлэгт хүр.гэж ирсэн зал.уугийн тухай асуужээ. Тэр залуу ээжи.йнх нь найз залуу гэдгийг сон.соод гайхс.ан ч баярла.сан нь илүү байлаа. Хүү нь ойрд их л баяр хө.өртэй, юм л бол га.нгалаад байх болсныг аж.игласан Шүрээ дур.ласан гэдгийг нь өөрийн зө.нгөөр гад.арлаж Билгүүнээс асуусан боловч өнөөх нь юу ч хэлсэнгүй. Угаасаа Урьхантай албан ёсоор үе.рхэж эхл.ээгүй болохоор гэр бүлтэйгээ яаран танил.цуулж Урьханг эвг.үй бай.далд оруул.ахаас болгоо.мжилж байсан юм. “Сарн.ы тит.эм” кл.убын үйл ажиллагаа бүр ч өргө.жин тэлж байнгын үйлчлү.үлэгчдээ нэмс.ээр байлаа. Багабанди х.ар там.хи б.орлуулж, дам.жуулах, мөн.гөө өгө.хгүй байгаа нэгнийг дара.мтлан сүрдү.үлэх зэрэг ажилдаа дорх.ноо гаршжээ. Х.ар там.хинд дон.тон хамаг мөнг.өө барж хувх.ай хоос.орсон б.аян айлын эр.х баца.ануудыг зох.ицуулах ажлыг

Багабанди голч.лон хийнэ. Гүйц.этгэх ёстой ажл.аа маш цэвэрхэн, сайн хийдэг болохоор нь Алдар ч түүнд сайн гэж жигт.эйхэн, цал.ин хө.лсөн дээр гар та.тахгүй. Багабанди ч цалинг.ийнхаа хажуугаар кл.убээс мө.нгө ун.агах өчн.өөн аргат.ай болж хоёр сарын дотор овоо хэдэн тө.грөг цааш нь хур.аагаад амжив. Зал.уу ха.луун насан дээрээ яваа юм болохоор хү.сэл тача.алаа яаж бар.ихав, клуб.ын бүж.игчин хүүхнү.үдээс аль гайгүй гэсэнтэй нь уул.зан унта.ж хэвт.дэг болжээ. Боссын ну.уц ам.раг Гоо гэх зэг.згэр хүү.хэнд л хал.даж чад.ахгүй, дөл.ж зуга.тах шахам явсаар… Уг нь Гоо гэх тэр бүсгүй Багабандид үнэхээр их таала.гддаг, бүсгүй ч өөрөө зал.ууд тун их хандтай. Гэвч бос.сын н.ууц амр.аг болохоор эрс.дэлтэй зүйл хи.йхийг хүсс.энгүй. …Үүрээр ирээд гүн нойр.онд дара.гдсан ам.раг залуу.гаа гуни.гтай

ширтэн суусан Маралмаа санаа алдан бос.оод толи.ны өмнө очиж эр.гэлдэн өөрийнхөө бие.ийг хэсэг ажиглав. Сүүлийн хэдэн жилд таср.алтгүй жин нэм.сээр нилээн тар.галж гуя б.өгс нь яз.арсан нь муух.ай харагдана. Гэд.эс гүз.ээ ч гэж авах юмгүй. Маралмаа гэнэт гэдс.ээ бар.ьж ү.зснээ “Арай л хату.у байна даа. Арай…арай үгүй байлгүйдээ” хэмээн ама.ндаа үглэ.снээ Багабанди руу гөл.рөн хэсэг гац.чихав. “Үнэхээр жирэ.мсэн болч.ихсон байвал… Тиймээ… Тэгвэл энэ за.лууг бүр арга.мжаад ав.ах юм бишүү?” гэсэн бодол толго.йд нь хар.ван орж ирэхэд ш.алавхан хувц.саа өм.сөөд гадагш гарлаа. Ойрхон байх эм.ийн санг.аас жирэ.мсний тес.т худалд.аж аваад гэртээ ирмэгц угаалгын өрөө рүү бараг л залб.ирах ша.хуу орлоо. Багабанди нэг л өд.өр өөрийг нь ха.яад явн.а гэдгийг Маралмаа мэд.дэг, тэр өдөр нь ойрт.соор байгааг ч гада.рлаж шан.алсаар байсан билээ. Хэрвээ хүүхд.ийг нь тээ.чих юм бол Багабанди явж чад.ахгүй, түүнтэй үү.рд үлд.энэ гэсэн тэнэг бодол бүсг.үйн толго.йд орж ирсн.ийг яалтай… Билгүүн, Урьхан хоёр хамт кино үзч.ихээд гадуур ал.хан энэ тэрийг

ярил.цсаар амралтын өдрийг өнгөрөөв. Анх Урьхантай харьц.ахдаа тэв.дэж сан.драад буруу зөр.үү юм ярьчих.даг байсан Билгүүн одоо шал өөр болж та.йван ухаал.гаар бодол сана.агаа яр.ьдаг болж. Тэр хоёрын сон.ирхол, үзэл бодол, дуртай хөгжим гээд л бүх зүйл нийцэх нь гайхалтай. Тиймдээ ч Урьхан Билгүүнд ийм хур.дан даса.ж дур.лачихсан биз. Билгүүн энэ өдөр Урьханд албан ёсоор үе.рхэх сан.ал тавь.ж Урьхан ч зөвш.өөрлөө. …Хамар сэтлэм сайхан хоолны үнэрээр сэрсэн Багабанди таатайяа суниа.саар бослоо. Гал тогооны өр.өөнд бай.дгаараа гоё.чихсон Маралмаа нүүр дү.үрэн мишэ.эсээр угтав. Хөөрхий бүс.гүйн өөрт нь сайхан хар.агдах гэж хич.ээж буйг Багабанди тоос.он ч үгүй ширэ.эний ард суу.гаад хоол руу ховд.оглон дайрлаа. Маралмаа түүнийг хоол.оо идэ.ж дуустал чим.ээгүй хүлээн суусаар. Цадт.алаа идсэн залуу тавг.аа түлх.ээд өнди.йтөл Маралмаа гарн.аас нь татан суулг.аад жижигхэн хайрц.агтай зүйл өмнө нь

тавив. Бас нэг бэлэг л байл.гүй гэж бодсон Багабанди гайх.сан ч үгүй хайр.цгийг нээтэл хоёр зу.раас бүхий жир.эмсний те.ст байх нь тэр. Багабанди эхэ.ндээ юу гэд.гийг нь ч ойлго.сонгүй Маралмаа руу гайхан хар.вал өнөөх нь хийм.эл сормуу.саа дэрвэ.лзүүлэн мишээж: ~Хоёулаа хүүх.эдтэй болох нь ээ хайраа…гэснээ хац.ар дээр нь шопх.ийтэл үнсэ.эд авав. Багабанди чих.эндээ итгэс.энгүй, те.ст рүү нэг, Маралмаа руу нэг ээл.жлэн харж байснаа: ~Чи чинь юугаа сол.иороод байгаа юм бэ? Юун хүүх.эд мүү.хэд вэ? ~Чиний хүүх.эд миний хэвл.ийд бойж.иж байна гээд бай.хад даа. Чи баяр.лахгүй байгаа юмуу? ~За уучлаарай. Наадах чинь үнэ.хээр үн.эн юм бол на.дад хамаа.гүй шүү. Өөрийн чинь л асуудал! ~Яахаараа чамд хам.аагүй байдаг юм? Чи хүүхд.ийнхээ өмнө хариу.цлага хүл.ээх ёстой шүү! Би өөрөө өө.ртэйгөө унта.ад ийм бо.лчихоо юу? ~Тэгвэл наад хүү.хдээ авху.улахгүй юу! Би мө.нгийг нь өгчихье. ~Чи ямар хат.уу сэтгэл.тэй юм бэ? Хүү.хэд гэдэг

чинь хөөр.хөн ш дээ. Чи гараад ирэхээр нь хар.аад л хайр чинь хү.рнэ гэдгийг би м.эдэж байна. Хоёулаа хүүх.дээ гар.гаад сайхан амьд.аръя л даа тэгэх үү? ~За ёстой ти.йм ха.йр байхгүй шүү. Би угаасаа эн.дээс яв.ъя гэж бо.дож байсан юм. Одоо явлаа. Наад хүүх.дээ яана уу, ийнэ үү дура.араа бол гээд Багабанди босч хувцас ху.нараа бэлд.эн цүн.хэлж эхлэв. Маралмаа нүүрээ дар.аад цурхи.ран у.йлна. Багабанди хамаг юмаа цуглуу.лаад гарахаар хаалга руу ал.хтал Маралмаа босч ирэн гара.ас нь зуу.раад: ~Битгий яв л даа. Би чамд хайртай ш дээ хэмээн үг.лэн чаргу.уцалдлаа. Хамаг б.удаг нь нус нули.мстай хол.илдон ур.ссан Маралмааг хараад Багабандийн ой гу.тах шиг болж: ~Юун

х.айр майр. Над шиг з.алуу хүн чам шиг хө.гшин авга.йтай яаж ам.ьдрана гэж бодоов? Битгий сэ.рүүн зүүд.лээд бай. Алив та.виатах гээд ца.аш түл.хэн уна.гаад хаа.лгаар гарах гэтэл Маралмаа гүйж ирэн замыг нь ха.аж ал.дан зогсоод: ~Би чамайг х.ааш нь ч явуул.ахгүй. Намайг ала.ад эндээс я.ваарай гэж галз.уурсан мэт ха.шхичив. Багабанди: ~Галзуу шул.ам минь зүгээр намайг тайв.ан ор.хиотох! гэж уу.рсангүй хэлээд хажуугаар нь гарах гэтэл хүү.хэн түүний хүзү.үгээр тэ.вэрч ава.ад тавь.сангүй. Багабандийн ог.цом уу.р хөд.лөн хамаг

хүчэ.эрээ хүүх.нийг түлх.эн ха.на руу са.вж унаг.аад гэд.эс г.үзээ, цээ.ж нүүр рүү нь хай.р на.йргүй өши.глөн дэвс.лэнгээ “Ингээд наад хү.үхдийг чинь ала.ад өгье л дөө. Ингээд на.дтай з.ууралд муу ги.чий. Га.й бол.сон гич.ий минь үх.ээд өг” хэмээн ха.шхирсаар байлаа…

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In Өгүүллэг

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *