Нүүр Сонин хачин Л.Энх-Амгалан: Багш нар нийлж сура.гчдаа хүчир.хийлсэн хэ.рэг цаг.даад ш.алгагдаж байна, нийт иргэдээсээ хүлцэл өчье

Л.Энх-Амгалан: Багш нар нийлж сура.гчдаа хүчир.хийлсэн хэ.рэг цаг.даад ш.алгагдаж байна, нийт иргэдээсээ хүлцэл өчье

9 секунд уншина
0
0
547

Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын ЕБС-ийн гурв.ан баг.ш ни.йлж хоёр сур.агч охин.ыг Зүүнх.араад байх На.рны-Өртөө гэх зо.чид буу.далд дууд.аж хүчи.ндсэн байж болзош.гүй хэргээр цагда.агийн

байгуу.ллагад шалг.агдаж байгаа юм. Энэ асуудлаар манай сэтгүүлч Н.Өнөрцэцэг БСШУ-ны сайд Л.Энх-Амгалангаас тодрууллаа. Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын гур.ван ба.гш ни.йлж сура.гч ох.идыг

хүчи.рхийлсэн байж болзо.шгүй гэх хэргээр Цагд.аагийн байг.ууллагад ша.лгагдаж ба.йгаа юм байна. Энэ асуудал дээр мэ.дээлэл бий юу? -Нэгдүгээр сарын 25-ний шө.нө ийм хэр.эг га.рсан юм байна. Ийм

сэтгэл эмзэг.лүүлсэн хэрэг гар.санд нийт сурган хүм.үүжүүлэгч, ба.гш нар.ынхаа нэрийн өмнөөс хүл.цэл өчиж байна. Алдаа дута.гдал гаргасан ийм хэ.рэг гарсан юм билээ. Сэлэнгэ аймгийн Ма.ндал сумын

хоёр сургуу.лийн гурв.ан багш ни.йлж 12 дуг.аар анг.ийн хо.ёр сурагч.тайгаа хуу.ль бус хари.лцаанд ор.сон байж болз.ошгүй гэх хэрг.ээр цагд.аагийн байгуу.ллагад шалга.гдаж байгаа юм байна. Цаг.даа хуу.ль хүч.ний байгуул.лагууд тодор.хой мэдэ.эллүүд өгөх байх.

https://www.facebook.com/watch/?v=1080204832447476

Эх сурвалж: Zarig.mn

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In Сонин хачин

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *