Home Өгүүллэг “ГАНЦХАН МИНИЙ Л ХАЙР” “өгүүллэг “5-р хэсэг”

“ГАНЦХАН МИНИЙ Л ХАЙР” “өгүүллэг “5-р хэсэг”

0 second read
0
0
1,735

Болор удалгүй эм.нэлгээс гарч гэртээ хэд хоног амрахаар болж Отгоо аль болох л бүх зүйлд нь туслана.Отгоогын хийсэн хоолонд охи.д нь их дуртай байлаа.Тэд инээлдэж хѳхѳрч охидуу.дтай нь үе тэнгий.н

юмшиг тоглох нь сайхан байсан ч сэтгэли.йн гү.нд нь Тулгаа л бодогдоод хэ.цүү байлаа. Тулгаа т.үр саат.уулах газ.ар сар шахуу болсон ч хү.н сана.атай хѳ.нѳѳх гэсэн зүй.л анг.иар ялл.агдах болсон

учир Болор ѳрг.ѳдлѳѳ бу.цаах хүс.элт гаргав.Дүү нь уурлаж ахиж ир.ээд тан.ыг алч.ихвал яах юмбэ гэж заг.наж үгл.эсэн ч эс тоов.Отгоо юу ч дуугарахгүй ч дотр.оо ду.ргүй байв.Отгоо хүүхдү.үдтэйгээ хамт

оройн хоолоо хийгээд энэ удаа охи.дуудаа эрт.хэн унт.уулав Болорыг гад.агш гар.ая гээд ох.идыг хар.уулах гэж дүүг нь ду.удсан байлаа.Болорт юу ч хэл.элгүй чим.ээгүй дага.ад ява.арай гэсэн болхоор

Болор юу ч ас.уусангүй.Отгоо гэртээ авч.раад ур.ьд нь х.эзээ ч бэлэг.лэж авч байга.агүй ѳѳрий.нх нь ду.ртай ула.ан са.рнайг түүнд бэл.эглэв.Мэдээж ула.ан д.арс ш.имж су.ухдаа Отгоо сая нэг а.м

а.нгайв. Отгоо :Хайраа би чам.даа хайр.тай энэ гар.ыг чинь а.хиад би та.вьмааргүй байна.Гэхдээ чи минь ямар ч ш.ийд га.ргасан зѳвхѳн чамайгаа хай.рлаж ох.идоо ч гэсэн хай.рлах болно гэхэд Болор:Баярлалаа хайр.аа би чамд.аа хайр.тай чи бол с.айн х.үн гэв.ч би тэр х.үнд м.уу са.наж гом.дох учи.ргүй хүн.Хичнээн би ха.йр хала.мж хүс.эж байс.ан ч тэр хүн би.дэнд бүх.нээ зор.иулсан.Намайг ээ.ж гэх эрх.эм алд.рыг ѳгч залуу сай.хан на.саа бид хэдэд л зори.улсан учр.аас би гом.дох эр.хгүй хүн .Хичнээн тэр хүн нам.айг гомд.оож байсан ч би тэр хүнд ча.мд ѳгсѳ.н шиг хайр.ыг би ѳгѳѳ.гүй хүн шүү дээ гээд цур.хиран уй.лав.Отгоо түүн.ийгээ тэ.врээд сайн уйлд.аа ми.ний хай.р чи минь Ганц.хан м.иний ха.йр би чиний.хээ ший.двэрийг

х.үндлэх болноо гээд зѳ.ѳлѳн үнс.эв.Болор тай.вширч тэр хоёр бие би.енээ ха.ран инээ.мсэглэв.Ѳглѳѳ нь Болор цагд.аагын га.зар луу явлаа.Ту.лга с.ахландаа бари.гдаад нэлэ.эн тур.сан байр.тай хара.гдаж Болорын ѳрѳ.вч зѳѳ.лѳн сэт.гэл түрг.эдэнэ.Тулгаа түүнд :Би чам.даа хайр.тай охид.доо ч бас хай.ртай чам.айгаа зов.оож гомд.оож байсанг минь учлаа.рай гэхэд Болор;Би чиний мѳн.гѳтэй чинь гэр.лээгүй би чамтай л ха.нилсан би чамд ха.йрлаж хайр.луулах гэсэн болхо.ос биш э.д хѳр.ѳнгѳ гэр.тэй чинь гэр.лээгүй.Чи жоохон л уха.антай бай.сан бол чи бид х.оёр ийм дэ.эрээ тул.ахгүй байлаа гээд нули.мс нь у.рсана.Тулгаа түүний нули.мсыг хара.ад ѳѳрийн эрх.гүй уй.лж

учл.аарай нам.айг хоёул.аа бүхни.йг ш.инээр эхл.эе би ох.иддоо ч цаг за.в гаргана.Та нартаа би бүхнийг зор.иулна намайг учлаарай гээд ѳвд.ѳг сѳх.рѳн түүний ур.д суу.хад Болорт үнэ.хээр хү.нд байлаа.Тэр хоёр цагд.аагын га.зраас гара.ад гэртээ ирц.гээлээ.Ох.ид нь Аав.ыгаа хара.ад цоч.ирдон а.йж байлаа бү.гд л а.йдас хүйд.эстэй байв.Гэвч ээж нь тэднийг хар.аад ми.ний о.хид аав.ыгаа санас.ан биздээ гээд эе.лдэг хэлсэн ч тэд а.йж гэр.вэж бай.хыг хар.аад Тулгаа ям.ар их ха.йрыг ѳѳр.ѳѳсѳѳ тү.лхэж байсныг ойлг.осон бололтой миний ох.ид аав.даа ир.цгээ аав нь ах.иж хэзээ ч та на.рыг айлга.хгүй гэж а.м танг.араг ѳгѳв.Тэр ѳдрѳѳс хойш Тулга их л хичээж байгаа бололтой охи.ддоо бэ.лэг авч.ирч ѳг.дѳг болов.Болор ч Отго.отой уул.захгүй дуу.длагыг нь ч ав.ахгүй байлаа.Аж.илдаа явж ба.йгаа ч Отг.оог ирх.ээр би гэр бүл.ээ сон.госон тийм бол.хоор хоё.улаа зү.гээр л на.йзууд байя гэж нэг л хѳ.ндий ду.угаар хари.улаад цааш ал.хан одов.Отгоо бас л ганц.аардаж гуниг.лаж эхлэв.Хичнээн цаг хугацаа боги.нохон ч тэр охид.доо дэнд.үү их да.саж Болоргүй амьдр.алыг цааш үргэлж.лүүлнэ гэхээр нэг л утга.гүй хо.осон орг.иж байв.Ѳдѳр хоног ээл.жилж хаврын урт ѳдрүүд үргэлжилсээр.Охид нь сургуульдаа явж Болор ч ажлаа хичэ.эгүйлэн хийж байгаад са.лбар хар.иуцсан мен.ежэр болох болсныг дуулгав.Дотроо бая.рлаж догд.олж харих.ад Тулга хала.мцуу су.уж байв. Болор яа.сан миний ха.нь яагаад ар.хи ууг.аав хоол унд ид.эж уус.ан юмуу гэхэд Тулга :Би ч.иний нѳ.гѳѳ а.мраг чинь биш шүү

чи намайг баг.ахан шиг дар.лаарай гээд шир.ээ нү.дэн бо.соод ирэв.Охи.д нь ай.ж уй.лж Болор ч ѳѳрѳѳ цоч.ирдов.Гэхдээ яагаад гэнэ.тхэн ийм з.ан гарга.ж байгааг бүр ч га.йхаад хѳ.шив.Ахиж хэзээ ч ти.йм яр.иа яр.ихгүй гэж амл.аж байсан нь са.яхан сан.агдаж байлаа.Юу яр.иад байг.аа юмбэ мин.ий ха.нь одоо ун.таж ам.ар охи.д чинь айга.ад байна гэж учи.рласан ч түүний үги.йг үл то.он зүх.ээстэй.Нѳгѳѳ л хууч.ны Тул.га болоо.д хув.ирчихав.Ох.ид нь уй.лж ор.илоод л Тулгын му.ухай за.н зү.хэл нь хэтэ.рч гэр доторх зүйл.ээ бүгд.ийг нь эв.дэж хэмх.чиж байлаа.Хаж.уу ай.лын хүн нь сан.аа зов.сон бол.олтой ашгүй ца.гдаа ду.удаж Тулг.ыг цагд.аагын газ.ар руу

ава.ад явав.Болор хэдий уй.лмаар байсан ч охи.доо арг.адан унтуу.лж э.вдэрч хэмх.эрсэн зүйл.үүдийг цэвэ.рлэж байв.Ах.иад л хэц.үү үе ин.гээд ирж ба.йгаа юм байхдаа гэж до.троо уй.лж байв.Ямар ч хэц.үү үе байсан заа.вал хэл.ээрэй гэсэн Отгоогын үг ч.ихэнд нь ши.внээстэй байлаа.Ѳглѳѳ болж ох.ид нь сэр.ээд ай.ж бэр.гэсэн хар.цаар ха.рж байхыг хараад ми.ний о.хид од.оо зүгэ.эрээ аав нь жо.охон ар.хи ууг.аад ээ.ж нь үг.энд нь оро.огүй болхо.ор уурл.асан байхгүй юу гээд учи.рлаад Отгоо ах.даа би.тгий хэ.лээрэй гээд сургуульд нь хү.ргэж ѳгѳѳд цагд.аагын газ.ар руу яв.лаа

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In Өгүүллэг

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Эрүүл мэндэд сөрөг үр дагаваргүйгээр хэрхэн жин хасах вэ?

Завгүй амьдралын хэв маяг, эрүүл бус хооллолт, байгаль цаг уурын таагүй нөхцөл байдлаас бо…