Home Өгүүллэг “ГАНЦХАН МИНИЙ Л ХАЙР” “өгүүллэг “4-р хэсэг”

“ГАНЦХАН МИНИЙ Л ХАЙР” “өгүүллэг “4-р хэсэг”

0 second read
0
0
1,616

Отгоо Болор хоёрын хайр бүр л их нялх.арч хэн хэнээсээ са.лж ча.дахаа болив.Болор зүгээр л ни.сэж үүлэн дээр хѳ.вж байгаа юм шиг тийм их аз жаргалыг мэдэрч байв.Отгоо ч гэсэн би чамаас са.лж

ча.дахгүй юм байна урьд нь нэг удаа чамайг яв.уулсан одоо би ахи.ж тав.ихгүй гэж хэлэх болов.Болорын зүрхэ.нд ан.ьж байсан тэр з.ул а.хиж бад.амласан болхоор дэндүү жаргалтай байлаа.Урьд нь хэзээ ч

ийм сайхан хайрыг мэдэрч байгаагүй болхоор бүр ч сайхан бодит ам.ьдрал руугаа б.уцхыг үл хүснэ.Отгоо найз нѳхѳд нь түүнийг у.руу та.таж байс.нийг мэ.дээд аль болох д.ѳлж зѳвхѳн цагыг Болор 3

охинтой нь л хамт бай.хыг хү.сэх болов.Тулга ажил гээд гэртээ бараг ирэх.гүй боло.хоор хэн ч мэд.эхгүй л байв.Охид нь хүртэл ааваасаа илүү Отгоог гэх нь хачи.рхалтай.Бусдад хайр.лаж хайрл.уулах үнэхээр

сайхан бүсгүй хүн гэдэг цэцэг шиг ар.чилж то.рдох тусам ургаж ус.лахгүй тордох.гүй байх тусам хата.ж ган.ддаг нь хѳѳрхий.Хадам ээжий.нх нь би.е муу.даж Тулга хотод ажилла.хаар болов.Болор ч

ажлаа хийх болов ч хард.алт сэр.дэлт нь их хо.рон үг.ээр үглэ.х нь бүр ч хэц.үү болов.Отгоо Болорыг охидоо аваад л хүр.ээд ир ѳѳр юм хэ.рэггүй би та 4н тѳлѳѳ бүхнийг хи.йж бүхнээ зори.улах болно гэх нь сай.хан санагдах болов ч бод.ит ам.ьдрал үлг.эр хоёр дэндүү хол хѳ.ндий нь гомд.моор.Ѳѳрийгѳѳ бодохоор Отгоог сонго.од ява.хыг хүсэх ч охи.доо бодхоор энэ амь.дралаа ингээд тэ.смээр тэв.чмээр санагдана.Отгоо Болорт энэ охи.дууд бол миний охид алд.ааг минь оноо бол.гох гэж ирж буй ганцхан миний о.хид гэж хэлэх нь бүр зүр.хийг нь зүснэ.Эцг.ийн хайрыг мэд.рээгүй охид Отгоогоос л хайрыг мэдэрч эрхлэх нь хачирхалтай.Ээж.ийгээ байхгүй хойг.уур том охин нь үргэлж Отгоотой утсаар ярилцана.Болор эхэндээ мэд.дэггүй байсан сүүлдээ мэд.сэн ч мэдээг.үй царайл.ах болов.Удалгүй хад.ам эх нь ѳ.ѳд болж Тулгаа маш ихээр гу.трах болж юм л бол ар.хи үн.эртүүлж ирнэ.Хэдий Болорыг цохи.ж зодох.гүй ч үг үйлд.лээрээ ёстой л нѳгѳѳ араа.тан.Үргэлж хэмл.эж байх нь хэцүү Болороо чи ингэж байхаар на.майг цох.иод ав.аач гэж хүртэл ори.лно.Тэр гэр гадн.ы хүний нүд.энд нэг л сайхан амьдралтай юм шиг болов ч Тулга Болор хоёрын хоо.ронд дэндүү том бат бѳ.х х.ана хэрэм боссон нь хѳѳрхи.йлѳлтэй.Болор ажлаа хийж амьдралыг ѳѳр ѳн.цгѳѳр харж

ѳѳртѳѳ итгэх итгэлтэй болсон нь ч Отгоогийн хувь нэмэр их .Гэвч хайр хэрэгтэй гээд Тулгыг орхи.од явч.их зүр.х зо.риг түүнд даан ч ба.йсангүй. Гэвч бүхнийг орхиод Тулгаатай охид.тойгоо байхыг хүсэ.вч нѳгѳѳ талаар хайрл.аж хайрлу.улах сэтгэлээ тата.ж чада.хгүй ѳдѳр хоногыг ѳнгѳрѳѳнѳ.Намар сургууль нэг л мэдхэд хичээл ороод хүүхдүүд нь хичээлдээ орцгоон бага охин 1р ангид орж хүүхэд зѳѳ.х том хариу.цлага оногдов.Болор ажлаа хийхүү хүүх.дээ зѳ.ѳхүү болж ажлаасаа гар.ахыг хүсэ.хгүй байгаа нь тодорхой .Тулга Болор хоёр ярилцаад машин авахаар болж хүүх.дүүдээ зѳ.ѳх ажил Болорт оногдов.Болор унаатай болсон болхоор бүх зүйлийг амжуулах бас хү.нд байсан ч хэзээ ч хэ.цүү байна гэж нэг ам.наасаа үг үл унагаана.Тэр нэг ѳдѳр хүртэл тэд нарын амьдрал хэвийн үргэлжилж байв.Ѳглѳѳ Болор ажилдаа явах гээд хувца.слаж байхтай зэрэгцэн ут.ас нь дуу.гарч Тулгаа очоод ав.чихав .Тулгыг ут.ас авх.ад цаанаас нь миний хайр сайхан амарсан уу гээд их л дотно сон.согдов.Тулгын у.ур хү.рч хэн юмбэ м.уу х.ар гээд …..хэрү.үл мар.гаан эхэлж хѳѳрхий Болорыг ба.рьж а.ваад зод.ож эхлэв.Охидууд нь орило.лдож Тулгын уу.ртай цар.ай яахаас ч буцах.аа бол.ьсон хүний дү.р тѳ.рх ямар байхав ойл.гомжтой.Нэг мэдхэд Болор эмнэ.лэгт ух.аан оро.од орчныг той.рон гайх.ах боловч яагаад энд ирсэ.нээ нэг л сана.хгүй хажууд нь дүү нь уй.лаад сууж байв.Тэр зѳвхѳн Отгоо г л дууда.ад байс.ан гээд дүү нь жоо.хон санаа нь зов.сон шин.жтэй ярихдаа таныг гадаа нэг хүн хүл.ээж бай харин Тулгаа ахыг ца.гдаа н.ар аваад явсан.Том охин чинь

их ухаантай юмаа Гадаа байгаа залуу руу утас.даад таныг эмн.элэгт авч.ирсан гээд гад.агш гара.хтай зэр.эгцэн Отгоо орж ирэв.Отгоо түүний гар.ыг бари.ад эр хүний хичнээн хат.уу чан.га сэт.гэл уярч түүний ѳмнѳ хүүхэд шиг ихэр та.тан уй.лав.Яагаад чи мэд.чихсэн юмбэ гэх асуу.лтын хариултанд Отгоо охин минь уйл.аад ярьс.ан юмаа.Агаа та хур.дан х.үрээд ирээч ээ.жийг аа.в ал.ах гээд байна гэсэн намайг танайд очх.од чи ухаангүй Тулга х.утга га.ртаа бар.чихсан охи.дыг ч гэсэн ал.на гээд ори.лож байсан би Тулгатай ноц.олдож байх хоо.ронд хажуу айл.ын чинь хүн цаг.даа дууд.сан юмшиг байна лээ.Цагд.аа ирж түр.гэн ч бас хамт ирсэн Тулгааг ингэнэ чи.нээ бод.сонгүй.Ганцхан миний буруу би чамруу залг.аагүй бол чи минь одоо ингэ.эд хэв.тэж байхгүй байлаа гээд уй.лхад Болор ч түүнийхээ тол.гойг ил.эн нул.имс нь ѳѳрийн эрх.гүй ур.сах нь гомд.олтой.Тулгаа цагд.аагын газ.ар очоод юу ч дуугар.ахгүй зѳвхѳн яагаад ийм болч.ихов гэж хар тол.гойгоо ша.ан сууна.Хэд хоног хэ.втсэний дараа Болор овоо бие сай.жирч э.мч орж ирэн аср.ан хамгаа.лагчаа дуудаарай гээд гарч одход Отгоо яасан юм бол би ороод уулз.чихаад ирэе гэв.Болорын дүү ч гэсэн би ч гэсэн хамт ороё гээд хаалга хаан гарч одов Эм.ч на.рын ѳрѳѳний үүдэнд суухдаа нэг л зү.рх нь хүч.тэй цо.хилж яагаад дуу.дав гэж янз янзын бодол хѳвѳрнѳ.Эм.ч за ороод

ирээрэй гэх дуунаар орх.од эмч та бүхэн Болор ѳвч.тѳний хэн хэн нь билээ гээд нух.ацтай ха.рхад би дүү нь харин энэ хүн найз нь байгаа юмаа та сан.аа зовол.тгүй хэл гээд дуугү.й болов.Эм.ч та бүхэн тайв.ан байгаарай Болор жир.эмсэн байгаад сая яах ч арг.агүй ург.ыг алд.аж эхийнх нь ами.йг ав.арлаа бид бүх арга хэмж.ээг авсан ч ургыг ал.дсан ахиад тѳ.рж чадахгүй ч байж мэднэ ѳвч.тѳн маань ѳѳрѳѳ хүүх.эдтэй гээ биздээ сайн л ам.рааж зѳвѳѳр ой.лгуулж ѳгѳѳрэй гээд ѳѳр зүйл хэл.сэнгүй….

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In Өгүүллэг

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Эрүүл мэндэд сөрөг үр дагаваргүйгээр хэрхэн жин хасах вэ?

Завгүй амьдралын хэв маяг, эрүүл бус хооллолт, байгаль цаг уурын таагүй нөхцөл байдлаас бо…