Нүүр Өгүүллэг “ГАНЦХАН МИНИЙ Л ХАЙР” “өгүүллэг 2-р хэсэг”

“ГАНЦХАН МИНИЙ Л ХАЙР” “өгүүллэг 2-р хэсэг”

0 секунд уншина
0
0
1,722

Болор тэр үдэш нэг л тогтво.ргүй байхыг хэн ч хар.сан мэ.дэгдэж байв.Хадмын ха.жууд амь.драх ямар байдаг билээ үг үйл.длээ цэг.нэж байхгүй бол хэцүү хахи.р хат.уу хад.мын хаж.ууд бүр ч хэц.үү гэвч

Болор тэр бүхнийг тэвч.ээд 3 хүүхдээ эрү.үл саруул ѳсг.ѳж хань ижлээ дээд.лэн хүндэтгэнэ.Гэвч тэр хайрыг Тулга даа.хгүй нь даанч гачла.нтай.Юм л бол хард.аж сэр.дэн зов.оох нь хэцүү гэвч Болор үр

хүү.хдээ бодон ѳѳрийгѳѳ зол.ионд га.ргаж байгаа нь даан ч х.айран. Хэд хоногын дараа үл та.них нэг дугаар түүн.рүү залг.алаа цоч.ин очоод ав.хад сайн уу би Отгоо байнаа яр.ьж болох уу гэхэд ѳѳрийн

эр.хгүй зү.рх нь түрг.эн цохи.лж ээрч му.уран түг.дчив.Сандр.ан сайн уу гэх зуур охин нь ээжээ та х.энтэй яри.ад ингэт.лээ их са.ндраад байгаа юм бэ гэж асуух.ад хэнч биш гээд гад.агш гарав.Тэр хоёрын

яр.иа сүй.дтэй их биш ч гэсэн да.раа уу.лзах бол.зоо тов.лон утсаа са.лгав.Зү.рх нь хүчтэй ху.рдан цохи.лохыг мэд.эрсэн дээ юу эсвэл түүнийг дотроо хү.сэж мѳрѳѳ.дсѳнийх үү уулз.ах ѳдрийг тэсч я.дан

хүлээж байв.Тэр ѳдрийг хэнд ч тэр хэлс.энгүй.Аза.ар тэр үеэр Тулга хѳдѳѳ ажла.ар явсан байв.Хадам ээждээ дүүгийндээ очиж хоно.хоор боллоо гээд хүүхд.үүдээ аван яв.ахдаа ч яарч догд.лон байв.Дүүдээ хүүхдүүдээ авчирч ѳгѳх.дѳѳ их орой.тон шүү битгий хүл.ээгээрэй гээд ѳѳрийн мэдэ.лгүй хэл.чихэв.Болзоот цаг болход Болор яаран догд.олж байсан ч мэдэг.дэхгүйг хичээн гү.нзгий ам.ьсгаа авч байв.Ногоон цамц цагаан ѳмд Отгоод үнэхээр цохи.сон байв хайрлаж дур.лаж хүсэ.ж хүлээ.сэн тэр хүний хажууд ингээд зогс.ож байхдаа нэг л итгэ.ж ѳгѳ.хгүй байв.Тэр хоёр гар барин мэн.длээд хэсэг л юу ч дуу.гарч чадс.ангүй чимээгүй сууцгаав.Хичнээн ѳнгѳ.рсѳн үеүд ч гэсэн асуух асу.улт түм бумаа.раа ээлжлэн хѳвѳ.рч байсан ч хаанаас юунаас эхлэхээ ѳѳрсдѳѳ мэдэ.хгүй бгаа мэт. Отгоо эр хүн гэс.эндээ чи хэвээ.рээ байна шүү гэхэд Болор би ч их хѳгш.ирсѳн ш дээ одоо 31хүрч.ихлээ

гээд инээмсэглэв.Харин чи л хэвээрээ байна ш дээ эх.нэр хүү.хэд нь сайн биздээ хэдэн хүүх.эдтэй болсон бэ гээд баахан асу.улт ар араасаа хѳвѳрнѳ.Отгоо инээмсэглэснээ би ганц бие шүү дээ хѳ ганц бие ганха.ж сул бие сунха.лзана гэдэг байхаа гээд инээмсэглэв.Аав ээж нутаг усаа эхэндээ ярилцаж байсаар ѳѳрсдийн мэдэлгүй тэр хуу.чны дурсам.жаа сэдрэ.эж хэн хэнийхээ сэт.гэлийн шар.хыг хѳн.дѳж эхлэв.Тэр үеийн тухай ярьж суухдаа Болор ѳѳрийн мэдэлгүй хацар даг.ан нул.имс нь бѳм.бѳрч байв.Отгоо түүний ха.цар да.ган урс.ах нулимс.ыг зѳѳ.лѳн арч.аад ѳѳрийн мэдэлгүй ѳѳртѳѳ тат.ан тэв.рээд авав.Болор хэдий бол.охгүй гэдгийг мэдэ.ж байг.аа ч хэзээ ингэж бусдаар аргаду.улж тэврүү.лсэнээ ч мэдэхгүй сайхан дэндүү сайхан цаг хугацааг мар.тан түүний тэ.вэрт нял.харч нулим.саа барь.ж ядан уйла.хдаа анх удаа арга.дуулж суухдаа жарг.алыг мэдэрч тэр л хайр хала.мжыг хүсэж мѳрѳ.ѳдѳж байснаа ѳѳрийн мэд.элгүй анзаарав.Хэдий Тулга хайртай дуртай гэж хэлж байсан ч хэзээ ч тэр хоёр хамт гар гараасаа хѳтл.ѳлцѳн явж байсан үе даан ч байсангүй.Хурим хийснээс хойш ха.хир хад.мын хараа.нд хар.тай нѳх.рийн харца.нд бүхэл бүтэн 12жил ѳнгѳрүүлжээ.Түүний ганцхан тэвчэ.эр тэс.вэр нь хүүхд.үүд нь байлаа.Тэр орой цаг хугацааг ма.ртан бүх л амьдралаа яри.хыг хүссэн ч Болор бүхнийг нуун жаргалтай хүний дүр ис.гэж байв.Отгоо болоод ѳнгѳрсѳн бүх амьд.ралаа түүнд нэг нэгэ.нгүй ярьж эхлэв.Амьдралдаа алд.сан тэр бүсгү.йд хууртс.анаа хүртэл ярьж ѳгѳв.Залуу насны ааг омго.ор алд.аж аавын.д орсо.ноо хүртэл түүнд ярьж суухдаа нүдний хар.ц нь нэг л уй.тай болж хувир.саныг Болор сая л анзаарав.Хань болсон бү.сгүй нь шор.онд оро.од удаагүй байхад нь ѳѳр хүн.тэй сууг.аад явсан.ыг сонсоод маш их ѳ.рѳвдѳж байв.Яагаад тэр үед тэр бүс.гүйг сонго.сныг нь ѳѳрийн мэдэ.лгүй асуучихав.Отгоо хэсэг чимээ су.уж байсн.аа тэр үед тэр бүс.гүй бие д.авхар гэсэн тэгээд л эцэг эх минь хүү.хэд чинь хүртэл гарах гэж байхад амьдр.алаа бодс.онгүй гэж тэр ч гэсэн у.йлж ус.ан нүд.лээд ирдэг болхоор ѳѳрийн мэдэ.лгүй л тэр

бү.сгүйг эх.нэрээ болгосон.Гэвч надад за.яа дут.аж ү.р минь харин зулба.чихсан даа.Би гэдэг хүн сэтг.элээр ун.аж чамаасаа хол.дож хүүхдээ алд.сандаа гута.рч ар.хи л зѳвхѳн анд н.ѳхѳр болсон доо.Тэр гайтай ш.ѳнѳ сог.туу хад.ам ахынд орход хадам ах нэг хүн.тэй мууд.алцаж байсан тэгээд би дундуур нь ороод түүнийг газар унаг.аагаад дэвсч.ихсэн нэг уха.ан ор.ход хүмүүс орил.олдоод л байсан тэгээд би хүн ал.сан хэр.гээр шо.ронд орсон доо.Би ийм хүн бо.лсон гэхэд Болох гун.иж гутр.аад одоо яахав дээ болоод ѳнгѳрсѳн амь.драл одоо шинээр эхлэ.эд ам.ьдар гэж түүнийг ар.гадав.Цаг хугацаа хар.васан сум шиг ѳнгѳрч нэг мэдсэн чинь шѳн.ийн 00цаг ѳнгѳрч байв.Хоёул ахиад хичнээн яр.илцахыг хүссэн ч цаг дэндүү орой.тсон байв.Отгоо Болорыг х.үргэж ѳг.ѳхдѳѳ яагаад ч юм бэ хооро.ндоо юу ч ярьцг.аасангүй зүгээр л гар гараа бар.илцан чимээгүй явцг.ааж нэг л мэдхэд дүү.гийнх нь гэрийн гадаа ирсэн байв.Отгоо түүнийг маш.инаас буух.ад нь ахи.ад уулз.аж болох уу гээд асуухад Болор дуугүй л то.лгой дохин цааш алхав.Отгоо машинаа аса.ан холдо.ход Болор гүнзгий ам.ьсгаа аван түүнийг хар.уулдан хэсэг зогс.оод нох.ой хуц.ах дуунаар гүн бодлоосоо ан.гижран дот.огш оров.Ѳглѳѳ сэрхэд нь дүү нь их л чуха.л ца.рай гарган за яриад байг.аарай бүсгүй минь гэж муши.лзав.Болор түүнд юу хэлэ.хгүй багын найзтайгаа ярилцаад оройт.чихлоо гэж хэлэхдээ бодлыг минь уншчи.хвий гэхээс ай.ж байв.Тэр он жилүүдэд зѳвхѳн түүнийг л бо.дож явсан.аа бодход зүүд

мэт хамт байснаа бодхоор нэг л их жаргалтай нисч буй мэт байв.Утас нь дууг.арч Тулга чи хар.их болоогүй юмуу Ээж хэцү.үдлээ хэмээн мэнд ус ч үгүй утасны цаанаас хаш.гирч байв.Болор бид одоо инг.эсгээд хар.ьлаа хэмээн түүнийг арга.дангуй яриад утсаа тасдав.Дүү нь за ху.рдан яв.ахгүй бол нѳгѳѳ хад.ам эх чинь үглээ.д янш.иад ѳгнѳ явдаа гээд цай аягалав.Болор тэр гэр тэр хашаа.руу явахдаа хичнээн дур.гүй ч яах ч арг.агүй ам.ьдрал болхоор ѳѳрийн зѳнгѳѳр хѳл.ѳѳ зѳ.ѳж со.лбин гэл.дрэнэ…..

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In Өгүүллэг

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *