Нүүр Өгүүллэг “ИНТЕРНЭТЭЭР ХАЙРЛАСАН БҮСГҮЙ” өгүүллэг “5-р хэсэг”

“ИНТЕРНЭТЭЭР ХАЙРЛАСАН БҮСГҮЙ” өгүүллэг “5-р хэсэг”

0 секунд уншина
0
0
1,276

Өглөөний мэнд сайхан амарсан уу хайрын гэг.ээ минь гэсэн яру.ухан үгтэй өглөө бүр ула.мжлал болгон явуулдаг гэгээхэн чат.аа Ганаагийн фэйс.бүүк хая.гт илг.ээгээд Цацраанаа орноосоо өн.дийн суни.агаад

босон хала.даа өмс.өж ороо хураагаад ариу.н цэ.врийн өрөө орлоо. Усанд орж үсээ сэнсдэнгээ нүүрээ хөн.гөн бу.даж хөм.сөгөө тодру.улаад гал тогооны өрөөнд орж ус буцалган сайхан үнэр нь сэтгэл нойрыг

хамтад нь сэргээсэн ко.фе найру.улж ширээн дээр тавиад цахилг.аан зуух за.лгаж өндөг хиам талхтай шараад тавганд хийж кофены хажууд тавиад суулаа. Тэгтэл бэр.гэн эгч нь унтлагын хувц.астайгаа

ариун цэв.рийн өрөөнөөс гарч ирээд инээмсэглэн Цацраанааг харж: Добр.ое утр.о гэж намуухан дууг.аар мэн.длээд халуун уса.нд кофе найру.улан Цацраанаагийн өөдөөс харс.ан сан.далд суулаа. Сайхан

амарсан уу эгчээ ах ун.таж байгаа юм уу өнөөдөр ажилтай биз дээ? Таны хичэ.эл юу бо.лж байгаа вэ? гэж Цацраанаа асу.ухад бэр эгч нь кофе ба.лган аягаа тавиад Ах чинь ажилтай чи аха.араа сург.ууль

руугаа хү.ргүүлэх юм уу эгчий.нх нь хич.ээл дуусс.ан одоо сэдэв хамг.аалалтаа бэлдэж байгаа магис.траа хамга.алчихвал ч сурса.ны эцсийг харах гээд л байна. эгч нь ахыг нь бос.гож өглөөний цай бэл.дэж өгье гээд бослоо. Мо.сква хотын Улс Түм.ний Найр.амдлын Их Сур.гуулийн Сэт.гүүл зү.йн анг.ийн оюут.ан Цацраанаа М.осква дахь Мо.нголын эл.чин сай.дын яам.ны нэгэн ажи.лтны дүү бөгөөд хотын за.хад ах бэргэн эгч хоёрто.йгоо хамт хуучны хоёр өрөө байр түр.ээслэн амьд.ардаг хамт сурал.цдаг бусад оюу.тнуудыг бодвол болом.жтой оюут.ны тоон.д багтдаг байлаа. Тэдний байр хо.тын ба.руун зах руу ба.йрладаг дуу чимээ багатай байр.нуудын дундах өндөр модод эр.тний хийц.ийг нь хэвээр үлд.ээсэн хэдэн багана хоёр хаалга зэрэг нь зун модод навчлахаар бороо орох үед, бас өвөл цас намуу.хан будр.ах үед сэтгэлд тийм гэхи.йн арга.гүй сайхан мэдр.эмж, нууцхан уянга хө.глөсөн газар учир Цацраанаа заримдаа ганцаараа

цэцэрлэг дундах модон сандал дээр юм бодон суух дуртай. Энэ нь ч түүнийг сургууль дээр ч гад.уур ч с.алахгүй эргүү.лдэж байсан Санчираас сала.хад түүний эгч Зулаатай хо.орондын ө.с байхгүй ата.л муудал.цах үед ч сэтгэлийг нь тайв.шруулж арга.даж өгдөг байсан билээ. Цацраанаа ахыгаа түшиг.лэн энд ирж сург.уульдаа ороод уд.аагүй байхдаа Санчиртай танил.цсансан. Эхэндээ ч тэр бусдын адил давжгүй инэ.эмсэглэсэн хөгжилтэй даввгүй сэтгэ.лтэй залуу шиг байсан болохоор Цацраанаа ч түүнийг тэг.тлээ түлх.ээгүй боловч хааяа уу.лзаж хамт алхах, маши.наар нь зуг.аалах, хамт кино үзэх зэргээс хэтрээгүй. Гэтэл удалгүй Санчирын за.н ху.вирч уур.лах, ха.рдах, хамт ар.хи уух.ыг сан.ал болгох, гэртээ аваа.чихыг ор.олдох, саналаа албад.ан тул.гах зэрэг он.цгүй за.н гарг.ах болсон тул Цацраанаа тэрнээс х.ол б.айхыг х.үсэх болж түүнд дахин уул.захыг хүс.эхгүй байгаагаа хэлсэн билээ. Түүнээс болж Санчир түүнд уур.лаж, ар.хи у.усан үедээ сург.ууль дээр нь и.рж дууд.ан агс.агнах, гэр сургу.улийн зам.д нь гэнэт гарч ирж өөр.тэйгээ уул.зах эвл.эрэхийг шаар.дах, эгч Зулаагаа яву.улж дууд.уулах, ятг.уулах ай.лгах зэргээр дар.амт учр.уулж эхэлсэн тул Цацраанаа арг.агүйн эрх.энд ахдаа хэлс.энээр ах нь элч.ингийн шуг.амаар Санчирын асууд.лыг хот.ын цагда.агийн газ.арт хүс.элт гар.гаж ца.гдаа нар Санчирыг саат.уулж хэсэг Цацраа.наад ойр.тохыг хориг.лон тухайн хор.иг тав.иад

хориг.ийг зөрч.вөл алб.адан нут.аг буца.ах болно гэж гарын үс.эг зуруу.лан сул.лажээ. Түүнээс хойш Цац.раанаа хэсэг зуур сэт.гэл нь хөн.гөрч хичээлээс өөрийг бод.олгүй сурч суд.ласаар хоёр жилийг үд.сэн байхад Санчир нутгийн инди.ануудтай ни.йлж арх.идан зод.оон үүс.гэж ха.р ө.вс тат.сан хэрг.ээр ца.гдаад ба.ригдан шалга.гдаж улмаар өмнө нь хүни.й э.рх чөлө.өнд хал.даж хор.иг тави.улсан байсан нь нөл.өөлж давхар ху.уль зөр.чсөн учир нутаг буц.аагджээ. Цацраанаа цайгаа уу.гаад өрөө.ндөө орж хувцасаа солиод ин.тернэт орж өнөөдрийн хэрэг.цээт мэдэ.эллээ аван Ганаад хэдэн зураг ч.ат үлд.ээгээд өрөө.нөөс гарч ирэхэд ах эгч хоёр нь өглөөний цайгаа ууг.аад дуусаж байв. Сайхан амарсан ахаа та ажилдаа явах гэж байна уу? гэхэд ах нь өөө миний дүү ямар хөөр.хөн хара.гдаж байнаа Сайхан амарсан уу? Хичээлдээ явах нь уу ах нь хүргээд өгье бэлэн үү гэлээ. Тэд байрнаасаа гарч гадаа байх хууч.ин шк.ода ма.шинд суун хөдл.өхөд ах нь Цацраанааг харж миний дүүг.ийн хич.ээл сайн биз дээ? ойрд жаахан ба.ргар цара.йтай байсан би.е нь зү.гээр үү? Өнөөдөр харин миний дүү цоглог байх чинь гэвэл тэр.ээр инээмсэглэн машины тол.инд хараа.д би зүгэ.эрээ ахаа ааа нэг хүнд жаахан санаа зо.воод байсан юмаа холбо.гдсон зүг.ээр байгаа Би бас зүгэ.эр гэхэд ах нь түүнийг харж дүү минь хичээлээ бодоорой ха.маагүй хүм.үүстэй холбо.гдох хэрэ.ггүй энэ чинь Монг.ол биш, тэр жилийн явд.ал давт.агдвал яана гэлээ. Охин хөгжилтэй инээ.мсэглэн ахаа санаа зов.олтгүй ээ Дүү нь янз бүрийн хү.нтэй хар.ьцахгүй бас манай энэ найз Монг.олд байдаг юмаа гээд д.уугүй болов. Саарал М.осква хаврын

төрх.өндөө орж ду.лааран модод гөлөглөн цас бударч төдхөн бороо дуслан байх нь бас л хүни.й нутг.ийн тэнг.эр олон зан нь олдо.хгүй байна уу гэлтэй. Цацраанаа хичээлээ тара.ад орой нь харьж хоолоо хийч.ихээд утсаараа интернэт.эд орж Ганаа руу ча.т илгээвэл хариу дорхноо ирлээ. Би ажилаа хийж байна миний ажил жаахан зав.гүй бас учраа оло.хгүй л гүйж явна одоо өдрийн хоолоо идээд амарч байна цагийн зөрү.үтэй болохоор тэр болгон чат.лаж амжи.хгүй муу.хай юмаа Миний хайрын гэгээ хичээлдээ суусан уу? намайгаа үнэхээр уучлаарай! чамд итгэх.гүй эргэл.зээд байсан гэхээр би өөртөө уу.р хүр.ээд байхийн. Ганаагийн ча.тыг унш.аад Цацраанаа юм бодон жаахан су.улаа. Тэр яг хэн ям.архуу зал.уу юм бол, бид хэр удаан нэ.гнээ мэддэг билээ? яагаад түүнтэй харьц.ахаар сэтгэл догдл.оод сэтгэл тайвш.раад бас уулзахыг хара.хыг бүр хамт байхыг хүсэ.эд байдаг юм бол? Зун очоод уулзахаар байдал яаж өөрчлөгдөх бол!

Бурхан минь би түүнд итгэдэг бололтой сэтгэл минь алдаагүй байгаасай… тэр Санчир хэмээх айма.ар залу.угаас юуг.аараа өөр юм бол тийм бая.н айл.ын хү.үхэд биш гэхдээ хүнийг хай.рладаг намайг их сайн ойлгодог ухаантай залуу Нээрээ зун Ганаатай цуг хөдөө гэрт нь очиж хөдөө хэд хонъё гэвэл аа.в ээ.ж юу гэх бол? Эхлээд Гана.аг аав ээжт.эйгээ танил.цуулах хэрэ.гтэй байх гэхч.илэн олон юм бодож суу.снаа хариу бичиж илг.ээгээд хувца.саа уга.ахаар босов.

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In Өгүүллэг

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *