Нүүр Өгүүллэг “БУЦААД ИРНЭЭ” өгүүллэг “2-р хэсэг”

“БУЦААД ИРНЭЭ” өгүүллэг “2-р хэсэг”

9 секунд уншина
0
0
2,056

Сочи гэрлүүгээ гүйн орон юу тохиол.дсон бүхэл зүйлээ нѳгѳѳ 2 тоо хэллээ. Номин – Аая миний найз анхны хайртайгаа уч.ирчихаж байгаа юмуу гэхдээ хож.уу учирч байна уу үгүй юу? гээд инээд алдав – за

яалаа гэждээ арай ч хайр биш байх аа шох.оорхол байлгүй дээ гэж Хонгороо хэлхэд -Мэдэхгүй юмдаа найзууд минь найз нь ямар дурл.аж үзсэн биш дээ хайр шохо.орхол гээд юу ч мэдэхгүй шүү дээ – За Сочи

минь сайн тань.ж мэднэ шүү бас сайн со.рих хэрэгтэй чам шиг гэн.эн цай.лган юу ч мэдэхгүй охид.ууд их алд.даг юм шүү дээ бодож хѳд.лѳнѳ шүү гээд нээх туршл.агатай хүн шиг Номин үгүйлнэ. – За за

найзууд аа юу ч болоогүй л байна шдээ тэр на.майг сонир.хсон ч юмуу үгүй ч юм уу гээд Сочиг үгээ хэлж дуу.саагүй байхад утсанд нь мессэж ирлээ. – Гэртээ орсон уу Тѳмрѳѳ байна Номин Хонгороо 2 орило.лдон

нѳгѳ.ѳдѳхнѳѳс чинь ирсэн үү алив уншья юу гэж байна гээдл утсын булаа.цалдав Хонгороо уншсанаа за Сочи минь эхэллээ дээ чамд хандт.ай л байна даа гээд утсын ѳгѳв – За 2 оо аядаж үз гээд утсаа аван

хѳнж.илдѳѳ шур.ган хариу бичлээ….. Ингэж л тэр 2 энэ ѳдрѳѳс эхлэж мессэ.жлэж эхлэсэн юм. Бүжгийн бэлтгэлээ тараад Тѳмрѳѳ Сочиг ѳдѳр болгон хүргэж ѳгнѳ. Энэ явдал үргэлж.илсээр нэг л мэдэхэд урлагын үзлэг болж тэднийх түрүүлж шагналынхаа мѳнг.ѳѳр ба.яраа тэмд.эглэж ангиараа ка.раокэд орлоо. Сочиг дагуулан ирж бүгд баярл.асанаа илэр.хийлээд дугт.уйта мѳ.нгѳ ѳгѳв. Ийн баяр үргэлжилсээр сүүлдээ бүр буу.дал орж у.ухаар болов. Сочи харихыг хүссэн ч Чимгээ Тѳмрѳѳ Хангай гээдл бүгд үлд.эхийг хү.сэж Сочи үлдэ.хээр шийдлээ. Ангийнхан нэг за.луу Манай Сочи их хѳѳ.рхѳн ох.ин манай ангийн б.эр болвол ямар гоё вэ? нэг хош.оортой зал.уун найз охи.ноо болг.ож авах.гүйн муу гэх үгээр – Сочи аль хэдийн эзэ.нтэй болсоон тийм ээ Тѳмрѳѳ гэж Хангай хэлхэд – За тэр ч юу юм бэ

тэрийг Сочи л ши.йднэ шдээ гээд инээв Сочи ичэн.гүйрэн Тѳмѳрѳѳрүү ха.рахад Тѳмрѳѳ Сочирүү зѳѳлхѳн хар.цаар харцаар харахад Сочи илбэдү.үлсэн юм шиг л болон ѳѳрийн эр.хгүй зү.рхэн хурдан хурдан цох.илно. Тэр орой бүгд л согт.ож ун.тах нь ун.таж яв.ах нь явц.гаасан байлаа. Сочи Чимгээгийн хаж.уугаар ор.он ун.тлаа. Шѳнѳ дунд нэг х.үн хажу.угаар нь ор.он тэв.эрч байв. Сочи эрг.эн ха.ртал Тѳмѳрѳѳ байлаа. -Чи чинь юу хийж яваа юм гэхэд – Зүгээрээ бит.гий а.й би ча.майг я.ах ч үгүй зүгээр л тэ.врэх гэсэн юм. Ингээдл ча.нга тэв.эрмээр байна гээд бүсэл.хийгээр нь ча.нгаас ча.нга тэ.врэв. Сочи эсэр.гүүцэх гэсэн бо.ловч яагаад ч юм зүгээр л түүнд тэв.рүүлээдл хэвт.мээр сана.гдаж байлаа. Тэр шѳ.нѳ Сочи цор.ом ч хийс.энгүй зүгээр л түүнийг шир.тээдл хара.адл баймаар санаг.дан ѳглѳѳг угтлаа. Ѳглѳѳ ч болж Сочи Тѳмрѳѳгийн гарыг чимээ.гүйхэн түлх.ээд бослоо. Тѳмѳрѳѳ тэр үед сэ.рэн -Явах гэж байгаа юм уу? би чамайг хүрг.ээд ѳгье гээд босов – Яахын бэ хэрэг.гүй би ѳѳрѳѳ явчья – Яасан уурл.аад байгаа юм уу? – Үгүй дээ -Тэгвэл хамт явья гээд босц.гоон гаду.ур хувцасаа ѳ.мсѳн гарцгаалаа. Гадаа хүйтэн цас орон шу.урч байлаа. Тѳмѳрѳѳ Сочигын гарыг ат.гаад -гар чинь даар.сан байна карм.алуу хи.йчэх гээд гар.ын ат.ган карм.алуугаа хийлээ. -Намайг уучилаарай -Юунд -Ѳчигдѳр чамайг айл.агсанд зѳвш.ѳѳрѳлгүй тэв.эрсэнд -Зүгээр ээ гэнэт Тѳмѳрѳѳ

зогс.соноо би чамд нэг юм хэлм.ээр байна. Ѳ.вдѳг дээр сѳх.ѳрч суусанаа – Сочи надтай үер.хээч би чамд үнэхээр хай.ртай болж магадгүй 2лаа учра.ад удаа.гүй ч чи миний бодлоос сал.ахгүйн чамайг би алдм.ааргүй байна. Чи үнэхээр бусад ох.идоос ѳѳр бүх зүйл чинь энгийн хэрнээ цаан.аа л хай.р хүр.гэм тийм ѳхѳѳ.рдѳм би чамд үнэхээр их хайр.тай гэхэд Сочи цочи.рдон хэзээ ч эр хүн.ээс ийм үг сонс.ож бас ийм үйл.дэл гарг.уулж ийм бай.далд орж байгаагүй болохоор сан.дарч бас битүү.хэндээ баярлаж амьдра.лынхан хамгийн жаргалтай мѳчийн нэг байлаа. – Чамаас ийм үг сонсоно гэж бодсонгүй ээ гэхдээ бияг үнэндээ хэтэрхий их жаргалтай байна. Би ч гэсэн чамайг боддог болсон бас чамайг бусдаас хара.млаж байг.аагаа мэдсэн гэхэд Тѳмѳрѳѳ Сочиг тэвр.эн авч чи минь ямар хѳѳрхѳн юм бэ чамдаа ямар их хайртай гэж сан.анаа хэмээн тэв.рэн авав. Энэ үед цаса.ар шу.урч

байсан ч тэр 2 хайрандаа дул.аацан жарг.алтай байлаа. Сочи гэрлүүгээ орж 2 найздаа бүгдйиг ярихад – Хүүе ээ та 2 ямар эрт юм бэ? болж байгаа юм уу гэж Хонгороо хэлхэд – За Сочи минь ашигл.уулаад ха.яагдав. Чам шиг юу ч мэ.дэхгүй ох.ид бол ашигл.уулаал хая.агданаТа 2 яагаад намайг ойлго.хгүй байгаа юм би ду.ралчихаад байна. Найз нь анх удаа хүнд ду.рлаж хүнээр хайр.луулж үзэж байна. Тѳмѳрѳѳ тийм хүн биш – За мэдэхгү.ймдаа хүний до.тор ор.ж үзс.эн биш дараа нь ам.аа бари.вдаа гээд Номин нѳүтб.үүкээ ш.иртэв. – Та 2 ямар муухай юм. Найз нь анх удаа дурал.чихаад байхад найз залу.утай болчлоо шүү дээ баяр хүргэхгүй юм уу гээд сандал дээр зѳѳлнѳѳр суув. -За за баяр хүргье найздаа хѳѳрхѳн шдээ гээд Хонгороо үнс.ээд битгий уй.лаа найздаа аз жаргал хүсье Жуль.ята минь Ромь.ёогоо хэзээ тани.лцуулах гэж байна даа гээд босон аяга аван кофэ найр.уулаад Сочи -д ѳгѳв – Хэзээ ч яахав дээ ѳнѳѳдѳр ч байсан яахав гэхэд -Тэгвэл дуу.даад ир тэ.рйиг чинт сонж.ноо хѳ гээд Номин сууд.лаасаа босов -За би дуудахья гээд утсаа аван Тѳмѳрѳѳрүү залган хэлт.эл зѳвш.ѳѳрѳв. Ингээд орой болход тэр 3 хоол хийн Тѳмрѳѳг хүлээв. Тѳмѳрѳѳ нэг найз.тайгаа ирлээ. Тэд шѳнѳ.жин элд.эвийг ярилцан хонолоо. 3 Хоногийн дараа тэдний байр.ныхан хуга.цаа ду.усах байлаа. Эхний сим.истр ч дуусах дѳхѳ.ж байсан болохоор тэд

байраа сулал.хаар шийдэж Номин Хонгороо нар хамаа.тныдаа хэд хонож хичээлээ дуусгана гэв. Харин Сочид хотод хама.атан са.дан гээд байхаар хүмүүс байс.ангүй. Тѳмѳрѳѳд энэ туха.йгаа хэл.тэл шалга.лтаа дуустал манайд хамт байгаач би ахта.йгаа хоёу.лахнаа байр түрэ.эслэж байгаа. Манай ах чамайг дурта.йяа хамт байл.гана гэв. Сочи тэднийхээс ѳѳр ба.йх га.зар ба.йхгүй тул арга үгүйд Тѳмѳрѳѳгийн бай.хаар боллоо. Анх тэдн.ийд ор.оход ах нь гэх хүн яг л Тѳмѳрѳѳтэй усны ду.сал адил хүн байлаа. -Ахын дүү ор ор хэмээн эелдэгээр угтлаа Тэр шѳ.нѳ ах нь шѳн.ийн ээл.жтэй гээд ажилдаа явлаа.

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In Өгүүллэг

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *