Нүүр Өгүүллэг “БУЦААД ИРНЭЭ” өгүүллэг “1-р хэсэг”

“БУЦААД ИРНЭЭ” өгүүллэг “1-р хэсэг”

8 секунд уншина
0
0
2,437

Эмн.элэгийн цонхоор гунигт.айхан ширт.эх шаравтар царайтай ѳтгѳн урт хар үстэй зохисон гэмээр давхраатай нүдтэй тэр охи.нийг Сочи гэнэ. Сочи бол хар бага.асаа эцги.йн хайрыг мэд.эрч үз.ээгүй, зов.лон

үз.сэн их ухаалаг даруй тѳлѳв охин. 10-н жилдээ сурлагаараа анги хамт олон тэр байтугай сургуульдаа тэргү.үлсэн мундаг охи.н байсан юм. Үеийн охи.д хѳвг.үүд нь үер.хэж байхад Сочи хичээлээс ѳѳр зүйл

хийдэггүй их л даруу охин байсансан. Их сургуульд ээжи.йнхээ зѳвлѳсѳнѳѳр МУ.ИС-д бизнес удирд.лагын ангид орсон нь Сочи-д таалагд.аагүй юм. Учир нь тэрээр ха.р б.агаасаа л сэтгэ.л зү.йч болно

гэж мѳрѳѳдсѳѳр зорьсоор ирсэн нь тал.аар бо.лж түүний мѳрѳѳд.лийг ээж нь эрс эсэр.гүүцсэний эцэст тус ангидаа элсэж орлоо. Тус сургуули.йнхаа дот.уур байр.анд байрлаж гэр бүлээсээ анх удаа тус.даа

х.ол амь.дарч байгаа нь энэ юм. Эхэндээ хэцү.үхэн ѳдѳр хоно.гууд ѳнгѳрч шинэ анги хамт олон, сургууль байр гээд л да.сахад хэцү.үхэн байсан ч сүүлдээ овоо дасаж эхлэхтэй зэрэгцэн, ѳрѳѳн.ийхѳн эгч нар

оро.й үд.эш гаран арх.и да.рс у.ун сэлгүү.цэж Сочи охинийг ур.уу та.тах нь элбэг болов. Эхэндээ хичээл ном гэж гүй.ж байс.ан ч хичээл номоос ѳѳр зүйл мэдэхгүй хѳдѳѳ.ний охин.д хот.ын сони.н содон зүй.лс анхаарлын эрх.гүй татна. Хэд хэдэн удаа эгч нар.тайгаа ор.ой үд.эш гар.ан ганц нэг п.иво ууд.аг болж сүүлдээ хичээлээ ч тас.даад авдаг боллоо. Ингэж явсаар ули.ралын д.үн гара.хад нѳгѳѳ онц сурд.аг байсан о.хин чинь амьдр.алдаа хэзээ ч авч байгаагүй дү.нгээ авлаа……. Их сургуулийн 2 жилийн хугацаанд Сочи дот.уур ба.йранд амьд.рахдаа сурлаг.ын түвш.ин доо.шилж хэд хэдэн хич.ээл дээр ун.аж аа.ш зан.гийн хувьд гав.ьтай ѳѳрчлѳг.дѳѳгүй ч нар.гиж цэн.гэх дур.тай болсноо мэдэн “Ирэх намар ээж-д хэлж байгаад гадуур б.айр хѳлс.лѳж сууя” хэмээн бодон ээждээ хэлтэл Ээж нь – Гайгүй хүүх.дүүдтэй ни.йлж

байр түрээс.лэхгүй бол ээжид нь чамайг ганц.ааранг чинь су.улгах мѳ.нгѳ хомс шүү дээ – Тэгвэл ээж манай ангийн ох.ин нэг найзтайгаа бай.р түрээ.слэнэ гэсэн би цуг түрээ.сэлчих үү – Гай.гүй л хү.үхдүүд байвал болох.гүй юм байхгүй ээ миний охи.он Ийн яриа үргэлжилсээр Сочи Номин гэх найзта.йгаа болон түүний на.йзтай нь байр түрээсл.эхээр болж, түрээс.лэх бай.раа хайн нэгэн байр олж түүндээ Сочи Номин болон түүний найз Хонгороо нар амьдра.хаар боллоо. Хичээл ч эхлэж Сочи сүүлийн 2 жил хич.ээхгүй бол тѳг.сѳж чадах.гүй ээжийнхээ урм.ыг хугла.хаа сайн мэдэж байсан болохоор хичээлээ маш сайн хийж эхний 2 сарыг ардаа үдлээ. Нэгэн орой тэр 3 дээр Хонгороогын найз нь ирж хон.олоо. Шѳнѳ.жин охи.дын яри.а ярьж инээ.лдэнэ. Хонгороогын найз Чимгээн би.еийн та.мирын багш.аар

нэг хуви.йн сургу.ульд сур.даг, мѳн удахгүй урлагын үзлэг болох гэж байгаа хамтлаг бүжигэн дээрээ ямар бүжиг бүжиглэхээ мэдэхгүй байна. Бүжиг заах хүн хайж байгаа талаараа ярихад нь Сочи – Би ч нэг бүжиг мэднэ л дээ гэхдээ нээх сайн бүжиглэж чадахгүй болохоор заана гэхээр яах бол гэхэд – Тийм үү зүгээрээ бид нарт зүгээр л заага.ад ѳгч.ихѳѳ тэгэх үү гээд тэр 2 ярилцан тохиролцоод Сочи маргааш Чимгээгийн сургу.уль дээр очиж заах.аар болов. Маргааш болж Сочи их л сэтгэл нь догд.лон хич.ээлээ та.раад гэртээ очиж хувцасаа солин Чимгээгийн сургууль руу явлаа. Сургууль дээр нь очоод Чимгээ рүү залган ута.сдахад гарч ирэн Сочиг тосон авч ангируугаа орлоо. Танихгүй хүмүүс дунд ичэн.гүйрэн ород бусадтай мэндлэхэд бүжиг заалгах гэж байгаа Чимээгээс гадан 5н хүн байлаа. 3хос бүжи.глэх гэж байгаа бололтой. Сочи ч ѳѳрийгѳѳ танилцуулаад бүжгээ зааж эхэллээ. Тэр үед спортоор хичээ.ллэдэг ч болоод тэр үү? хүд.эр сайхан цэ.эжтэй ѳн.дѳр хамартай мѳн үсээ чам.бай гэх чинь лак.даад янза.лсан ѳндѳр бор зал.уу түүнийг цоо шир.тэж үйл.дэл бүрийн харж инээм.сэглэн байхыг харсан Сочи ичэж санд.рахтай зэр.эгцэн хаца.рт нь ула.ан туяа татах нь тэр ээ. Хэзээ ч ингэж их ич.эж сан.дарч үзээ.гүй тэрээр э.р хүний сонж.сон хар.цанд анх удаа л орж байгаан энэ юм. Бүжгийн бэлтгэлч дуусж Сочи харих гэ.тэл нѳгѳ.ѳ за.луу түүнийг ду.удан: -Би чамайг хү.ргээд ѳгѳх үү танайх хаана юм гэж асуув – Манайх Тэнгис-д

байдаг юм гэхдээ яахын бэ? би ѳѳрѳѳ хар.ьж чадна – Манайх Баянбүрдэд байдгын гэр ойролцоо юм чинь хүргэ.эд ѳгье л дѳѳ – Заза би тэгвэл гадуур хувц.асаа ѳмсѳѳд ирье – За би гараад хүлээж байя гэж хэлэн инээмсэглээд гарлаа. Сочиг гараад очиход нѳгѳѳ залуун хамт бү.жгийн бэл.тгэл хийж байсан нэг залуу.тайгаа за.гсож байлаа. – Манай найз бас Тэнгис орно гэнээ 3-лаа хамт явах уу? – Аан тийм үү за тэгье! Ингээд тэр 3 автобу.сны бууда.лруу алхлаа. Ингэхэд 3лаа танилцаагүй юм байна шдээ чамайг бид 2 бол нэрийг чинь мэднэ харин чи бид 2ын нэр.ийг мэд.эхгүй биз дээ -Намайг Тѳмрѳѳ гэдэг гээд гараа ѳгѳв. Сочи хариуд нь Сочи гээд гарн.аас нь атг.ахад найз нь хажуу.наас нь намайг Хангай гэдэг чи ямар ѳвѳрмѳц нэртэй юм бэ? -Миний нэрийг а.ав минь ѳнгѳр.ѳхѳѳсѳѳ ѳмнѳ охин гарвал Сочи гэж

нэрлэ.эрэй гэсэн юм гэдэг. – Аан тийм үү би ийм нэртэй хүн анх удаа л сонсож байна гээд Хангай инээмсэглэв. Тѳмрѳѳ Сочиг их л сон.жсон н.үдээр х.аран: – Чи их гоё бүжиг.лэх юм аа урлагын сургуульд сурдаг уу? -Үгүй ээ М.УИС-д сурдаг (инээмсэглэв)ийн элдэвийг ярьс.аар автобусандаа суун явсаар Хангай 64н дээр буулаа. Сочи Тѳмрѳѳ 2 тэнгис дээр бууж Сочигынхруу хамт алхлаа -Чи яагаад хамт буучив – Энэ баянбүрд орохгүй шдээ чамайг хүргэж ѳгчѳѳд гэрл.үүгээ ал.хахаас

иймэрхүү аар са.архан жижиг яриа ѳрнү.үлсээр гадаа нь ирлээ. – Манайд ирчлээ би ингээд орлоо – Заза чи надаа дуга.араа ѳгѳ.ѳч би чамайг гайг.үй ор.сон үг.үйг асууя – Аан заза гээд дуга.араа хэллээ. Учир нь түүнд Тѳмрѳѳ таал.агдаж байсан болохоор энэ завш.ааныг алд.ахыг хү.ссэнгүй…….

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In Өгүүллэг

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *