Home Өгүүллэг “ДУУСАШГҮЙ ТАВИЛАН” өгүүллэг “8-р хэсэг”

“ДУУСАШГҮЙ ТАВИЛАН” өгүүллэг “8-р хэсэг”

0 second read
0
0
2,437

Гарьд мотоциклоо асаагаад гэрт орвол Саран түүнийг цо.хиж аван – Чи … чи … би чамаас а.йж байна. Галхүү үх.чихвэл нэг бол би үх.чихсэн байвал яах юм бэ Гарьд аа хэмээн ори.лон угтав. Гарьд юу ч

дуугар.алгүй дээлнийхээ бүсийг аван Галхүүгийн дэргэд иртэл Галхүү шү.дээ зу.ун – Намайг хөд.өлж чадах.гүй болсон болохоор боо.ж алах уу. Чамаас ай.гаад байх юм алга ба.ньд минь. Чи миний хайртай

охи.ныг була.аж авч.ихаад сайхан амьдруулж байгаа чинь энэ үү арча.агүй н.овш – Чи битгий хуц.аад бай, би тэн.эг ч гэлээ арай ч тийм хүн чан.аргүй хүн биш. Та хоёртой яриад байх юм алга – Тэгээд …

тэгээд чи бү.сээр, би зүгээр ха.рж байгаад чам.д боол.гуулж үхэ.х хүн биш хэмээтэл Саран ч Гарьдын гартаа ба.рьсан бүсний нөгөө талаас татан – Ал.бал намайг хамт а.л. Тиймээ чи ямар эр нөхөр шиг ч нө.хөр

ба.йж чад.даг биш. Тийм л байсан юм бол энэ олон жил болоход намайг өөртөө ха.йртай бол.гохгүй яасан юм. Би танай өв.чтэй э.эж, өнч.ин хэд.эн дүү нарыг чинь өөрийнхөөс илүү л хар.ж хан.даж явсан

байх. Чи … хэмээтэл Гарьд эргэж харан Саранг тэгнэ чинээ бод.оогүй байтал ал.гадаж аваад – Юу гэнээ … хүн.ий эрэ.эн дотр.оо гэж чи тэр бүхэнд хариу нэ.хэж явдаг байсан байхнээ. Тэгэхэд би, бид чамайг өөрөөр бодож байж. Үнэхээр хэлэх ч үг алга. Би наадхыг чинь алч.ихгүй болохоор би.тгий ай … хэмээгээд чанг.аар инээ.тэл Галхүү, Саран хоёр харин энэ инээднээс нь ихээр цо.чин юу хийх.ийг нь х.аран хэрэв Гарьд Галхүүд ямар нэг юм х.ийвэл Саран ардаас нь цох.ихоор га.ртаа га.лын хутг.уураа шүү.рэн авав. Гарьд бүсээрээ Галхүүгийн х.өлний хутг.алсан газрынхаа дээхнэ ча.нга бо.ож байхдаа эр.гэж хар.алгүй Саранд хандан – Би чамайг хэн байсныг чинь одоо л мэдлээ. Энэ нэг юмаа өм.өөрч намайг ал.ахад ч бэл.эн байх шив дээ. За

яахав би хүсл.ээр чинь болоод өөрөө та хоёрт за.й болоод өгье. Харин би хүс.сэн үедээ охинт.ойгоо уул.заж байна шүү … тэрээр ингэж хэлж байхдаа хоолой нь чи.чирч байсан ч түүнийгээ мэдэгдү.үлэхгүйг хичээн хэд хани.агаад Галхүүг босоход тус.лан суга.наас нь өрг.өөд гэрээс гарав. Саран юу ч хэлж чад.сангүй хойноос нь даган гарвал Гарьд – Чи хүүхэд ганц.ааранг нь орхиод хар юманд са.наа зо.вон гарч ирэхээсээ ич.ээч. Би энийг чинь ала.хгүй л гэсэн бол ал.ахгүй. Ийм заваан юм алж га.раа ч, амьдралаа ч бузар.лах хүсэл алга. Тэгж их санаа чинь зов.оод байвал маргааш эмн.элэгт очиж уулз.аарай Гарьд ийнхүү хэлээд мотоциклынхоо арын суудал суулган өөрөө урд нь суун хутгалу.улсан хөл нь өвд.өгөөрөө нуг.арахгүй байсан тул өөрийн нэг хөл дээр тавиад хө.дөллөө. Зам зуурт хэн нь ч юм дууга.рсангүй. Хаа нэг донсо.лход Галхүү ёо.лон тэгэх мөртөө Гарьдын бүс.нээс татан явсаар сая сумын эмн.элэгт хүрэв. **** Аймг.ийн цаг.даагийн хэлт.эс гэсэн хаягтай бай.шингийн гадаа Гарьд яахаа ши.йдэж ядан сууна. “ Би өчигд.өрхөн энд.ээс хичн.ээн баяртай га.рч байлаа. Гэтэл өнөөдөр дахиад энд.ээ оро.х эсэхээ шийдэ.ж ядан сууж байдаг ёстой но.вш юм даа. Ямар гайгаар өчи.гдөр гараваа. Нэг бодлын хэн хэн нь мэд.ээгүй байсан бол ам.ар байхгүй юу. Энэ хоёр хи.р уд.аж байгаа юм бол. Ер нь айв.ал бүү хий, хийвэл бүү ай гэдэг биз дээ. Би өөрөө х.эрэгээ хү.лээвэл гай.гүй байх нэрэ.нд ч цэвэр. Галхүү эмн.элэгт хутгалуу.лчихсан очсон юм чинь цаг.даа нар асууж л таараа. Хавиар нэг хайл.гаж була.йгаа чи.рж байхаар өөрөө л орж учираа хэлье. Хэсэг хуга.цаанд л сууна биз. Тэр болтол нэг учир ол.дож л таараа. Саран өөрийнхөө бур.ууг

ойл.гоод тэр юмтайгаа ярьж гом.долгүй гээд удахгүй гарга.чих ч юм билүү. Дүүрсэн хэр.эг өөр арга байхгүй юм байна ” хэмээн шийдээд зор.иг муу.тайхан дахиад л нөгөө хаа.лгаа татан зөвш.өөрөл аваад орлоо. – Гарьдаа чи ява.агүй байгаа юмуу? – Уг нь ч явсан л даа … гээд дуугаа на.мсган доош харвал мө.рдөгч – Тэгээд унаа олдохгүй байна уу, би асуугаад үзэх юмуу?. Гарьд юу ч хэлэлгүй суусаар. Мөр.дөгч хүлээж ядаад – Би унаа олоод өгөх юмуу. Ажил ихтэй байна, хурдан шийдээ хэлээрэй гэтэл Гарьд нэгэнтээ санаа алдаад – Би хүн хутга.лчихлаа … – Юу? Чи чинь юу яриад байнаа – Тиймээ мөр.дөгчөө би шөнө гэрт.ээ харих замдаа хүн хутг.алчихлаа. Тэр хүнээ сум.ын эмн.элэгт хүргэ.чихээд өөрөө шууд наа.шаа ирсэн – Би ажил ихтэй байна, энэ чиний тоглоомын газар биш гар – Би тоглоогүй ээ үнэн.ээ хэлж байна … гэтэл ч өрөөнийх нь утас дууг.аран мө.рдөгч утсаа авсанаа царай нь сонин болон өмнөө байгаа дэвтэр дээрээ нэгэнтээг тэмдэглээд утсаа тавьсан хойноо балаа тавин хоёр гараа эрү.үн дороо ав.аачин Гарьдын өө.дөөс цоо шир.тэв. – Сэ.жигтэн Гарьд ямар зори.лгоор хохи.рогч Галхүүг хут.галсан? Хэмээн шууд бай.цаалтын асуу.лт тавьбал Гарьд ханц.уйгаараа хөл.сөө ар.чаад – Хувийн … – Хувийн гэж ямар асу.удал? – Уура.а бар.ьж дий.лээгүй юм – Ху.тга хаанаас олсон. Үүнийг сонсоод Гарьд хэрхэн хариу.лахаа бод.он хэсэг суув: Хэрэв гэрт гэвэл Саранг буру.утган бодно, хээ.рээс гэлтэй биш … юу гэж хэлэх вэ? – Хут.га хаа.наас авсан? Хэмээн асуултаа дахин давтан асуувал Гарьд ч авсан гэдэг үгийг сонсоод дор нь – Би эндээс гараад харих унаа хайж байхдаа өөртөө нэг ху.тга худалд.аж авсан юм – Тэр ху.тга чинь хаана байна? – Мэдэхгүй тэр газраа ха.ячихсан – Хаана хая.сан гэж? – Би сандр.аад байна мөрдө.гчөө намайг баривчи.лаад хор.иод өг Мөрд.өгч ч Гарьдыг нэгэнт мэдэх болсон болохоор жиж.үүрийн цаг.дааг дуудан Гарьдыг хор.их туш.аал өгөөд саяын бичсэн мэд.үүлгээ барин хох.ирогчоос байц.аалт авах зөвшө.өрөл авахаар даргы.нхаа үүдэнд ирэн хув.цасаа янзлаад хаалгийг нь товшин зөвшө.өрөл аваад оров. **** Босоод босоод гэх дуутай хамт боро.охой төмөр нүдэх дуутай чимээгүй орчиныг цоч.оон сэрээнэ. Гарьд шөнөжин да.араад ол.игтой ч унтаж

чадахгүй байсаар дөнгөж зүүрм.эглээд байтал ийнхүү ори.лход нүдээ нухан арайхийн өндийлөө. Үүнтэй зэрэгцээд бусдыг дуурайн ороо хурааж байтал ТООЛЛОГ.ОНДОО хэмээн дахин орилход бүгд өрөөн.өөсөө гаран зо.гсов. Гарьд ороо хур.ааж дуусаагүй байсан болохоор бүт.ээлгээ бүтээж байтал арл.уу нь бороо.хойн хүчт.эй цохи.лт та.с бу.ух нь тэр. Гарьд ингэнэ чинээ бодоогүй байсан тул гараа зан.гидан эргэн харвал гар.таа бор.оохой бар.ьсан харг.алзагч – Тооллогондоо гээд байгаа юм бишүү – Ороо хураач.ихаад гарлаа ш дээ – Юу гэнээ яасан ов.оо ш.аар вэ чи май ингээд олон юм я.рь хэмээгээд бороо.хойдож гарав. Гарьд тол.гойгоо хам.гаалан доош суутал нур.уун дундуур нь ороол.госоор. Бүх хоригд.олууд Гарьдыг харж зарим нь тоху.урхан до.оглож, зарим нь эвий.лэн өрөв.дөн харна. Харг.алзагч нар ч харж байсан ч хэн нь ч очиж боли.улсангүй. Тэгж тэгж нү.дэж байсан харгал.загчийн гар нь цу.цав бололтой амьс.гаадан байснаа – Босооч ТООЛЛ.ОГОНДОО … хэмээн Гарьдын чихэн дээр нь ор.илбол Гарьд энэ удаа юу ч хэлэлгүй шүд.ээ з.уун босоод өрөөний хэдийнхээ хажууд зэр.эгцэн зогсов. Гарьдын эхний өдөр болохоор ном журм.аараа бүх зүйлийг даг.ах ёстой гэдгээ л мэдэж байсан ч түүнд хэн ч хэлж зааж өгсөнгүй. Нуруу нь гүвдр.үүтсэн бололтой шоро.нгийн ширү.үн хув.цас хүрэх төдийд хор.сон өвт.гөнө. Гарьд энэ өдөр хэнтэй ч юу ч дууг.арсангүй. Орой болж бүгд унта.хаар хэвт.сэн хойноо л чимээгүйхэн уй.лж байгаагаа бусаддаа мэдэгд.үүлэхгүйг хичээн адъяалаа толгой дээгүүрээ нөмрөн хэвтээд бодолд автав: Хэр.эгээ хү.лээж очсон.оос бараг нэг сарын дараа ш.үүх х.урал болов. Хохир.огчийн бие.ийн бай.дал м.уу, хутг.алсан хөл шөр.мөс нь тас.арсан учир суум.гай ч болж магадгүй хэмээн Галхүүгийн аав ш.үүх хур.алд орол.цож эмч.ийн үзл.эг, тодохой.лолтыг барин гомдо.лтой байна хэмээн уй.лна, Гарьд анхнаасаа хажууд хүн байхгүй хоёул.ахнаа байсан хэмээсэн тул г.эрч байсангүй. Дээрээс нь ялт.ан өөрөө хэрэ.гээ хүлэ.эсэн хэмээгээд Гарьдад 5 жилийн хор.их я.лын тогт.оол уншсанаар шү.үх хура.л сая нэг дуусав. Гарьд ийм юм болно гэж мэд.эж байсан ч ш.оронг өөрөө байсан мөр.дөнтэй адилаар бодож

явсан нь энд.үүрэл байсныг энд ор.сон анхны өдрийн өглөөнөөс л мэдэж билээ. Дээш харж хэвтэх гэтэл нур.уу нь тэсэ.хүйеэ өвд.өөд чадсангүй. Гэтэл түүний хажуугийн орон дээр хэвтэж байсан өөрөөс нь насаар ахимаг байрын хүн шивнэн – Хүүе нур.уу чинь яаж байна? – Маш их өвд.өж байна – Тэгнэ ш дээ, чиний анх.ных уу? – Юу анхных уу гэж? – Энд анх удаагаа орж байна уу? – Аанхан – Хурдан л сурч, хурдан л хөдл.өхгүй бол хэцүү дээ дүү минь. Хэдэн жи.лтэй ирэв – 5 – Өө юу байхав. 5 жил унт.аад сэрэх.эд чинь л дуусна. Сохрын газар со.хор, догол.онгийн газар дог.олон гэж үгийг мэднэ биз дээ, тийм л байж чадвал чамайг я.ах ч үгүй – Гэхдээ … гээд Гарьд юм ярих гэтэл харга.лзагчийн хүнд гут.лын чи.мээ сонс.огдоход Чшш хэмээн амжиж ши.внээд толгой дээгүүрээ адъяалаа нө.мөрвөл Гарьд ч дуурайн хэвтэж байтал нэг мэдэхнээ унтчихсан байв. Маргааш нь шүг.лийн дуу.наар үсрэн босоод бушуухан ороо хураагаад бусдыгаа даган гүйсээр тоондоо гар.ан зогсов. Энэ удаа Гарьдыг хэн ч бороо.хойдсонгүй. Өдөр бүр яг л нэг хэвийн. Өглөө болгон сэрээх шүг.лийн ду.ун, хахи.рсан занда.рсан хоо.лой, үм.х төдий гол зог.оох х.оол, нэгнээ со.нжсон ө.лөн харц … гээд Гарьдын хувьд энэ бүхэн нь тэвчи.хийн аргагүй хэ.цүү байсан ч аажим аажимаар орчиндоо дассаар. Гарьдад анх бороохой.дуулчихаад хэвтэж чадахгүй өвд.өн байхад хажууд нь ор нь байдаг өөрөөс нь хол биш ах Баавай хэмээх хоч.ит шо.ронд хэрхэн яаж байх талаар ярьж зааж өгч их тус болдог байв. Энд бү.гд дор бүрнээ дуудах өөр нэр хо.чтой аж. Гарьдыг орс.оны маргааш нь эдэн дундаа ата.ман Заа.зуур хочит жижиг бор залуу Гарьдыг ер зүг.ээр бай.лгасангүй. Сана.атай санаа.гүй аль нь мэдэгдэхгүй хажуугаар нь зөрө.хдөө нэг бол тохойго.ороо цох.ино нэг бол таарсан газраа и.лж б.азна. Хоригдо.лууд тоол.логондоо орчихоод цэвэрлэгээ хийцгээв. Заа.зуур түүний ний.лдэг хэд модон орон дээрээ суун хоорондоо нэгийг шив.нэн тэрүү.хэндээ чимээ.гүйхэн доо.гтой нь аргагүй инээлдэнэ. Гарьд яг юу хийхээ мэдэхгүй дэмий л Баавайг бара.адан байснаа – Баавай тэр хэд цэвэрлэгээ хийд.эггүй юмуу? – Тэр чамд хамаагүй өөрийн мэдэх юмаа л мэдэж явсан нь ами.нд чинь өлз.ийтэй – Миний нуруу өв.дөөд үнэхээр хэцүү байна, эмч.ид яаж үзүүл.эх вэ? – Тэр тухай март энд ийм л байдаг – Тэгэхдээ бүгд л адилхан юм байж эд нар да.варч байгаа юм бишүү … хэмээтэл Баавай өөдөөс нь цор.гитол муу.хай хараад – Би чамд хэлээд байна. Сох.рын газар со.хор, дого.лонгийн газар дог.олон яв гэж. Энд хэнд ч битгий итгэ, бас хэнтэй ч битгий дай.сагна. Арван хүний нэгэнтэй л на.йзал бусадтай нь мууда.лцалгүй аятай яв – Би … тэгэхдээ яаж – Сайн хар,

бод, цэгнэ … хэзээ ч түрүүлж дуугарч хө.дөлж болохгүй. Чамайг нас залуу ши.нэ ир.сэн болохоор аль хэдий нь онил.чихсон байгаа. Нэг бүд.эрвэл бос.ож ирж чадахгүй … Баавай ингэж хэлээд түүнийг орх.ин босон явлаа Гарьд ганц.аараа үлдсэн хойноо нуруу нь өвд.өж байсан тул орон дээрээ гараа дэрлэн ха.жуулдан хэвтэн зүүр.мэглэн байтал хүнд бо.роохойн бу.улт дахин түүнийг цочт.ол буух нь тэр. Чангаар ори.лон босон ха.райвал түүнийг боро.хойдсон хар.галзагч – Бос чи ямар амралтын газар байгаа юу? – Яаая миний нуруу ө.вдөөд … ша.рх нь хувц.асанд наа.лдаад – Ам.аа т.ат, яасан их үгтэй б.аас вэ чи май … хэмээн гараа далайн бороох.ойгоо буу.лгах агшинд Гарьд ам.жин гарыг нь ба.рин өөдөөс нь зэвү.үцэн ха.рсан ч юу ч дуугарсангүй. Хөмхи.йгөө зуус.наас гүрээ.нийх нь суд.ас гүрв.элзэн, шүд нь хоорондоо хави.ралдана. Харгалз.агч ч өмнө нь хэн ч ингэж байгаагүй болохоор хэсэг бал.магдан зогссоноо гараа татан аваад мөн л өөдөөс нь хилэ.нтэй хар.цаар нэгэнтээ хараад юу ч дууг.аралгүй тэндээс холдов. Гарьд харга.лзагч хоёрын байгаа байдлыг харж байсан ч хоригд.олуудаас хэн нь ч юу ч дуугар.ахгүй бүгд хөш.сөн мэт зогссоор. Гэнэт энэ нам гүмийг эвдэн баруун бу.лангаас алга таш.их дуу гарахад хориг.долууд ч дэмжин алгаа ташицга.авал том заал дүүрэн мөндөр орж байгаа мэт их дуун гарлаа. Баавай Гарьд дээр ирэн – За Хул.гар минь чи ч овоо цөстэй хүү юмаа – Баавай одоо яах бол? – Мэдэхгүй юм даа. Яаж ч болно, юу ч болохгүй байж ч магад – Юу гэсэн үг вэ. Би одоо яанаа – Хийвэл бүү ай, айвал бүү хий гэдэг байхаа. Эд чамайг яаж дэмжиж байгааг харж байна уу. Учир нь урд нь хэн ч ингэж байгаагүй болохоор тэр – Тиймээ би хэн гэдгээ хар.уулах болно. Гэхдээ би хэзээ ч гэмг.үй нэгнийг оро.лдохгүй. Надад тийм хүсэл ч байхгүй, үхс.эн яавал ч яаг … – Одоо энд чамайг бүгд мэддэг боллоо … гэтэл дэслэ.гчийн дуун хадан – Бүгд байрандаа зог.соод … хурдал хэмээн ори.лход саяхан пиж.игнэлдэж байсан хоригд.лууд гүйлдэн цуваандаа орон зогсоцгоов. Дэсл.эгчийн хамт Гарьдыг анх ирсэн цагаас л дээрл.эхэн сая өөдөөс нь эсэр.гүүцэн бороо.хойг нь барихад юу ч хэлж чад.алгүй гарч явсан ах.лагч хулма.лзан даган явсанаа Гарьдын дэргэд ирээд – Нөхөр дэсл.эгчээ энэ хэмээн бороо.хойгоороо заавал дэсл.эгч Гарьдын дугаарыг дуудан дага.ад яв хэмээв. Гарьд ал.бан ха.агчийн өөдөөс

эсэ.ргүүцэл үзүүлсэн хэмээн сахи.лгад 5 хоног суу.ж байг.аад сая тасаг.таа эргэн ирлээ. Анх энэ хаалгаар орж ирэхдээ Гарьд сул, айм.хай, учраа олохгүй нэгэн байсан бол өнөөдөр хоёр дахь удаагаа сахи.лгаас гараад орж ирэхдээ бие болон бодол санаа нь өөрчлөгдөн хэрс.үүжсэн нь хар.ваас ил байсан тул хоригд.олууд бүгд түүнийг хүнд.этгэлтэй угтан авцгаалаа. Баавай Гарьдыг орон дээрээ ирэн суухад доош тонг.ойн орныхоо толгой тушаа газраас аягатай цай гарган – Үүнийг ууч.их харан.гадаа байлгүй хэмээн эргэлтээр авсан цайны хандаа усанд хандлан дэвтээсэн шоронги.йнхоны ярьдаг баава.ртай цай өгөв. Гарьд ч олон хэлүүлээд байсангүй аван бага багаар залг.илсаар бүгдийг нь дуусгавал сая нэг бүх биеийнх нь хүлээс алдрав бололтой хөлс нь асг.аран шалан дээр дусал дуслаар бөнжи.гнөн дуса.лсаар. – Хул.гар минь гайгүй юу? Хэмээн Баавай тэсгэлгүй асуувал Гарьд дээш харсан чигтээ баруун гараа нуг.алан ат.гаад нүдэн дээрээ тавин зүүн гараа тас атга.хад гарынх нь суда.снууд тодрон яг л юу юугүй бүх бие нь дэл.бэрэх нь үү гэмээр харагдана. – Би жаахан юм бодох хэрэгтэй байна – Тэгдээ. Баавай ингэж хэлээд орон дээрээ суун уншиж байсан номоо үргэлжлүүлэв. Гарьд гараа нүднээсээ авалгүй аажуухан – Баавай хэмээн дуудвал Баавай Гарьдыг нэгэнтээг хэлэх нь хэмээн зөнгө.өрөө мэдээд номоо урдаа барин ойртон очоод газар суув. Гарьд үргэлжлүүлэн: Би сая 5 хоног ганцаарахнаа сахи.лгад сууж байхдаа өнөөдрийг хүртэлх өөрийнхөө

амьдралыг бодож хэвтлээ. Яахав ээ миний хүнд үгүй гэж хэлж чаддаггүй, хөө.рүү, хөн.гөн занг минь аш.иглаж байсан л юм байна нөхө.д нэртэй но.ход минь. Гэтэл би яаж итгэж, тэдний төлөө үх гэвэл үхч.ихээр тийм үн.энч байдаг байж. Өөрийгөө бодохоор л уу.р хүрээд байх юм но.вш гэж – Юм бүхэнд учир холб.огдол байдаг юмаа дүү минь. Тэр бүхний учрыг олж өөрийгөө олж авах нь л чухал – Би эндээс нэг л өдөр гарна. Гарч байгаад намайг ху.урсан, аши.гласан хэдэн хүн байгаа өшө.өгөө авна даа. Тэднийг алчих.аад сура.агүй биш буцаад эндээ ирнэ би ш.ийдсэн – Гарьд минь Гарьд минь … Яасан ч өчү.үхэн бодолтой юм бэ дээ чи. Чамайг чинь овоо цөстэй, шуд.арга залуу юм гэж байтал чи бусдаас нэг их ял.гараад байх юмгүй л нөхөр шив … хэмээгээд орон дээрээ очоод номоо уншаад суучихав. Гарьд нүүрэн дээрээ тавьсан гар.аа буу.лган харвал Баавай номоо уншин түүнийг хүний ур.манд тоож харахгүй байсанд харз.наж байгаад – Баавай энэ чинь юу гэсэн үг юм бэ? – Чи өөрийнхөөрөө л ойлго. Өш.өө хэмээх өчүүхэн зэвс.эгээр ил.д хийж энэ хара.нхуй нүх.энд өөрийгөө тэр чигт нь бул.шилах уу, нэгэн бөгөөс эндээс гарахаараа өөр шинэ хүн болж хүн шиг амьдарч тэр нохду.удад хэн гэдгээ хар.уулах уу гэдгээ – Би биеийн хүчээр асуудлыг шийдэж байснаас то.лгойны хүчээр ший.дэж

үзсэнгүй. Тэгээд ч минийх нь толгой ямар тэр бүхнийг ойлгож хүлээж авах хэмэээний ухаантай ч биш хэмээгээд хэвт.эрээ засаад нөгөө тийш эргэвэл Баавай – Биеийн хүч, толгойны хүчээр дий.лэхгүй ч сэтгэлийн хүчээр дийлж болно шүү дээ – Тиймээ миний ч бас баримт.алдаг зарчим. Энд хэдий удсан ч бай ямарч байсан өөрийгөө гээж болохгүй, үхэ.ж болохгүй. Баавай харин энэ үгийг нь сонсоод таа.шаан харсанаас хариу нэг ч үг хэлсэнгүй. Гарьд ч хэвтэж байгаад унтчихлаа.

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In Өгүүллэг

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Эрүүл мэндэд сөрөг үр дагаваргүйгээр хэрхэн жин хасах вэ?

Завгүй амьдралын хэв маяг, эрүүл бус хооллолт, байгаль цаг уурын таагүй нөхцөл байдлаас бо…